logo MZe

Česká technologická platforma pro zemědělství

ČTPZ je ustavena na základě čl. 8 a 15 Stanov ZS ČR jako jeho orgán, je součástí jeho organizační struktury se specifickým zaměřením činnosti a to v souladu s iniciativou EK ze dne 16.6.2004, týkající se vytvoření technologických platforem a „Metodikou pro vytvoření, uznání a podporu TP v působnosti Mze“. ČTPZ nemá vlastní právní osobnost a navenek za ní právně jedná k tomu zmocněný koordinátor - ZS ČR. Ve své činnosti se řídí Stanovami ZS ČR a tímto Statutem. 

Ministerstvo zemědělství ČR uznalo Českou technologickou platformu pro zemědělství jako technologickou platformu v působnosti rezortu MZe dne 23.9.2016.

Hlavními cíli ČTPZ jsou:

 • budování a zajišťování rozvoje znalostního systému v oblasti zemědělské prvovýroby s důrazem na přenos poznatků ve všech klíčových oblastech sektoru;
 • koordinace aktivit a výměna poznatků v oblasti zemědělství u profesně zaměřených subjektů jakými jsou výzkumné instituce, chovatelé a jejich sdružení, zemědělské univerzity a zpracovatelé zemědělských produktů;
 • přenos aktuálních informací, které přispějí k rozvoji a zefektivnění zemědělské výroby nejen na národní úrovni, ale i na mezinárodní úrovni ve smyslu implementace poznatků ze zahraničí a přenos poznatků směrem do zahraničí;
 • využití aktuálních poznatků zemědělského výzkumu a vývoje v  praxi a jejich efektivní přenos k cílovým uživatelům;
 • popularizace, medializace a propagace poznatků a informací na podporu českého zemědělství a spotřebu českých produktů, včetně podpory vzdělávání;
 • hledání a porovnání intenzivních a alternativních způsobů hospodaření, včetně ekologických způsobů hospodaření;
 • pořádání konferencí, seminářů a workshopů;
 • koordinace činnosti v oblasti vědeckovýzkumných aktivit jednotlivých organizací;
 • poradenské aktivity pro účely posouzení právních norem v dané oblasti, pro účely odborných posudků, odborných stanovisek pro další subjekty a pro tvorbu právních předpisů týkajících se rozvoje aktivit v oblasti působení technologické platformy;
 • podpora iniciativ zaměřených na posílení konkurenceschopnosti zemědělství a s tím spojených vědeckých, výzkumných, technologických a inovačních aktivit;
 • aktivní podíl na iniciaci, tvorbě a implementaci strategických dokumentů v oblasti zemědělství, a to zejména, ale ne výlučně cestou
  • zpracováním vize rozvoje výzkumu v oblasti zemědělství,
  • vypracováním strategického plánu výzkumu,
  • přípravou implementačního plánu,
  • stanovením hlavních směrů výzkumu v oblasti zemědělství,
  • tvorbou strategií pro rozvoj moderních technologií,
  • spolupráce při vytváření politiky a právních předpisů sloužících k povzbuzení inovačních aktivit,
  • přijetím úlohy spojovacího článku mezi vědou, výzkumem a zemědělskou praxí iniciováním a prováděním vědecko-technických výzkumů a využitím vědeckých řešení,
  • propagace programů zaměřených na podporu zavádění inovací do zemědělské prvovýroby,
  • metodická a organizační podpora pro členy ČTPZ v oblasti získávání zdrojů z evropských a národních fondů a institucí pro zajištění výše uvedených cílů,
  • podpora vzdělávacích a propagačních aktivit v oblasti zemědělské prvovýroby.

Naplnění výzvy pro zakládání národních technologických platforem, a to:

 1. zabezpečení dostatečného množství potravin, zajištění zdraví, spokojenosti a prosperity obyvatel správnou výživou a stravovacími návyky,
 2. rozvoj a využití biotechnologií v agrárním sektoru,
 3. restrukturalizace ohrožených komodit v rostlinné a živočišné výrobě,
 4. obnovitelné zdroje energie.
 5. změna klimatu

Jak se stát členem?

ČTPZ má otevřený charakter. O přijetí za člena ČTPZ je možno požádat písemně, k rukám předsedy představenstva nebo cestou svazové kanceláře ZS ČR.

O přijetí nového člena rozhoduje představenstvo ČTPZ na základě návrhu předsedy (místopředsedy) a to na svém nejbližším jednání po doručení žádosti. Žádost je schválena v případě nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů. V případě nerozhodnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy, resp. jeho zástupce v případě nepřítomnosti předsedy. O výsledku hlasování je žadatel informován písemně do 30 kalendářních dnů od rozhodnutí představenstva.

Členem ČTPZ se v případě schválení představenstvem žadatel stává podpisem Deklarace oprávněným statutárním zástupcem.

Workshop VYUŽITÍ VLÁKNINY A SEPARACE KRMIV K HODNOCENÍ KRMNÝCH DÁVEK SKOTU, 20. 6. 2017, Praha

15.6.2017

Česká technologická platforma pro zemědělství ve spolupráci s Výzkumným ústavem živočišné výroby, v.v.i. si vás dovoluje pozvat na workshop VYUŽITÍ VLÁKNINY A SEPARACE KRMIV K HODNOCENÍ KRMNÝCH DÁVEK SKOTU, který se koná 20.6.2017 od 10:00 do 15:00 v zasedací místnosti VUŽV Praha Uhříněves.Workshop je pořádán za podpory Ministerstva zemědělství při České.

Polní dny ze vzduchu, 26.6.2017, Praha

15.6.2017

Česká technologická platforma pro zemědělství ve spolupráci s Výzkumným ústavem rostlinné výroby, v.v.i. si Vás dovoluje pozvat na workshop Polní dny ze vzduchu, který se koná v úterý 26.6.2017 od 09:30 v aule VURV, v.v.i. Praha – Ruzyně. Seminář je pořádán za podpory Ministerstva zemědělství při České technologické platformě pro zemědělství.

Polní den, Humpolec, 28. 6. 2017

15.6.2017

Česká technologická platforma pro zemědělství ve spolupráci s VÚRV, v.v.i. Praha – Ruzyně, Pokusnou stanicí v Humpolci si Vás dovoluje pozvat na Polní den, který se koná ve středu 28. června 2017 od 9:00 hod. v zasedací síni České zemědělské akademie v Humpolci. Polní den je pořádán za podpory Ministerstva zemědělství při České technologické platformě pro zemědělství.

Seminář - Aktuální informace o změnách v druhových a rasových spektrech patogenů, 21.6.2017, Praha

15.6.2017

Česká technologická platforma pro zemědělství ve spolupráci s Výzkumným ústavem rostlinné výroby, v.v.i. si Vás dovoluje pozvat na seminář Aktuální informace o změnách v druhových a rasových spektrech patogenů, který se koná ve středu 21.6.2017 od 9:30 v aule VÚRV Praha – Ruzyně. Seminář je pořádán za podpory Ministerstva zemědělství při České technologické platformě pro zemědělství.

Seminář - Využívání genetických zdrojů rostlin v praxi jako zdrojů rezistence k abiotickým a biotickým stresům, 20.6.2017, Praha

15.6.2017

Česká technologická platforma pro zemědělství ve spolupráci s Výzkumným ústavem rostlinné výroby, v.v.i. si Vás dovoluje pozvat na seminář Využívání genetických zdrojů rostlin v praxi jako zdrojů rezistence k abiotickým a biotickým stresům, který se koná v úterý 20.6.2017 od 10:00 v aule VURV, v.v.i. Praha - Ruzyně. Seminář je pořádán za podpory Ministerstva zemědělství při České technologické ...

Polní den, 7.6.2017, Praha

1.6.2017

ČESKÁ TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA PRO ZEMĚDĚLSTVÍ A VÝZKUMNÝ ÚSTAV ROSTLINNÉ VÝROBY, v.v.i. V PRAZE-RUZYNI Vás srdečně zvou na POLNÍ DEN pořádaný ve středu 7. června 2017 v areálu VÚRV, v.v.i., Praha 6 - Ruzyně, Drnovská 507. Seminář je pořádán za podpory Ministerstva zemědělství při České.

Seminář Plemenné hodnoty v chovu ovcí, 25.5.2017, Praha

18.5.2017

ČESKÁ TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA PRO ZEMĚDĚLSTVÍ a VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. si Vás dovolují pozvat na seminář Plemenné hodnoty v chovu ovcí. který se koná ve čtvrtek 25.5.2017 od 13:00 v zasedací místnosti VÚŽV Praha Uhříněves.Seminář se koná 16. května 2017 od 9.00 hod v aule Střední zemědělské školy v Kostelci nad Orlicí. Seminář je pořádán za podpory Ministerstva zemědělství ...

Seminář AKTUÁLNÍ TRENDY V KONVENČNÍM CHOVU PRASAT, BUDE KASTRACE SELAT PROBLÉM?, 16.5.2017

9.5.2017

Česká technologická platforma pro zemědělství ve spolupráci s Výzkumným ústavem živočišné výroby, v.v.i. Sdružením východočeských chovatelů hospodářských zvířat Akademií zemědělských věd-odbor živočišné výroby si vás dovoluje pozvat na seminář AKTUÁLNÍ TRENDY V KONVENČNÍM CHOVU PRASAT, BUDE KASTRACE SELAT PROBLÉM? Seminář se koná 16. května 2017 od 9.00 hod v aule Střední zemědělské ...
Partneři Zemědělského svazu ČR: