logo

PROJEKT „Tvorba vzdělávacích programů pro zemědělce
ze Středočeského kraje“

 

Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Číslo prioritní osy: 7.3
Název prioritní osy: Další vzdělávání
Číslo oblasti podpory: 7.3.2
Název oblasti podpory: Podpora nabídky dalšího vzdělávání
Číslo výzvy: 03
Název výzvy: Středočeský kraj - Výzva č. 3 pro GP - oblast podpory 3.2
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.11/03.0120
Příjemce podpory: Zemědělský svaz České republiky
Datum zahájení projektu: 1.1.2014
Datum ukončení projektu: 31.12.2014

 

Stručný obsah projektu:

Obsahem projektu je tvorba tří vzdělávacích programů a 6 kurzů uzpůsobených potřebám cílové skupiny a jejich pilotní ověření na skupině dospělých - účastníků dalšího vzdělávání.

Cílovou skupinou projektu je 175 zemědělců, účastníků dalšího vzdělávání v rámci pilotáže kurzů, kteří bydlištěm, místem výkonu práce pocházejí ze Středočeského kraje.

V projektu vycházíme ze zájmu cílové skupiny kraje, která nabídku takto zaměřených kurzů v regionu postrádá.

Přínosem pro absolventy kurzů je rozšíření osobního znalostního a dovednostního fondu. Jsme přesvědčeni, že toto se výrazně projeví v jejich připravenosti pružně reagovat na změny v zemědělském sektoru. Absolventi kurzu budou schopni lépe reagovat na konkurenční tlaky levných dovozců zemědělských plodin a na tlaky odběratelů jejich produktů na českém i zahraničním trhu. Nepřímo se zvýší efektivita a výkon jejich práce.

Délka projektu je stanovena na 12 měsíců, v první části vytvoří metodikové veškeré materiály potřebné pro výuku kurzu - vytvořeny budou metodiky a pracovní sešity - bude tak zajištěna udržitelnost projektu. V druhé části projektu budou nové kurzy pilotně ověřeny.

Realizační tým jsme sestavili ze zkušených zaměstnanců, kteří mají potřebné znalosti i praxi. Projekt je navázán na naši pobočku v Benešově.

 

Cíle projektu:

Cílem předkládaného projektu je podpořit zemědělce Středočeského kraje rozšířením nabídky dalšího vzdělávání pro tuto cílovou skupinu. Hlavního cíle dosáhneme vytvořením 3 vzdělávacích programů a 6 kurzů vytvořených na míru potřebám zemědělců z regionu.

 

Dílčí cíle projektu jsou:

Vytvoření metodik a učebních materiálů ke každému vytvořenému programu/kurzu:

 1. Vzdělávací program pro agronomy zemědělských podniků Středočeského kraje o 7 modulech:
 • Vhodné způsoby pěstování a střídání plodin z hlediska udržování půdní úrodnosti.
 • Nové postupy ve výživě rostlin a jejich praktické uplatnění v pěstebních technologiích.
 • Ochrana půdy a vody v zemědělském podniku.
 • Ochrana ovzduší a nakládání s odpady v zemědělském podniku.
 • Integrované systémy regulace plevelů.
 • Integrovaná ochrana rostlin proti škůdcům a chorobám.
 • Možnosti dotací na zemědělské hospodaření, dostupné informační systémy.

 1. Vzdělávání manažerů zemědělských podniků Středočeského kraje o 4 modulech:
 • Zvyšování efektivity a stability zemědělských subjektů I. - Clean management.
 • Zvyšování efektivity a stability zemědělských subjektů II. - Waste management.
 • Zvyšování efektivity a stability zemědělských subjektů III. - ROF management.
 • Zvyšování efektivity a stability zemědělských subjektů IV. - Innovation management.

 1. Požadavky legislativy a podmíněnosti na hospodaření v novém programovacím období 2014-2020 týkající se ochrany životního prostředí a bezpečnosti potravin a krmiv - program o 3 modulech:
 • Změny v požadavcích podmíněnosti v novém programovacím období a jejich vazba na zemědělskou dotační politiku.
 • Legislativní požadavky týkající se ochrany jednotlivých složek životního prostředí a jejich splnění na úrovni zemědělských podniků.
 • Splnění požadavků z oblasti bezpečnosti potravin a krmiv v zemědělských potravinářských a krmivářských podnicích.

 

Všechny kurzy jsou jednodenní o délce 6 hodin.

Tato etapa je realizována od 1.1.2014 – 31.8.2014.

Druhým dílčím cílem v rámci další fáze projektu je pilotní ověření všech kurzů na 175 účastnících dalšího vzdělávání - každá osoba se zúčastní pilotáže jednoho programu/kurzu.

Tato etapa bude realizována od 1.9.2014 – 31.12.2014.

 

Popis cílové skupiny:

Cílovou skupinou projektu je 175 osob - účastníků dalšího vzdělávání. Všichni zapojení jsou zemědělci, kteří již ukončili počáteční vzdělávání na školách a dalším vzděláváním při zaměstnání usilují o rozšíření své kvalifikace, znalostí, dovedností a možností uplatnění na trhu práce.

Jedná se většinou o osoby se středoškolským vzděláním, které si uvědomují, že další vzdělávání zvyšuje jejich možnosti uplatnění, vzdělané osoby budou lépe odolávat konkurenčním tlakům.

Předpokládáme zapojení 100 mužů a 75 žen (vzhledem k podstatně vyššímu zastoupení mužů v zemědělském sektoru, usilujeme ale o co nejvyšší zastoupení žen v projektu), všechny osoby budou ze Středočeského kraje - bydlištěm a místem výkonu práce. Budeme usilovat o maximální zapojení osob znevýhodněných na trhu práce - především mladých osob do 30 let, absolventů, ale též osob nad 50 let, apod. V případě jejich zapojení budeme dbát zvýšeného ohledu na tyto skupiny a budeme zohledňovat jejich specifické potřeby. V případě mladých budeme usilovat o zapojení této skupiny z více než 50%.

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky

Termíny konání pilotních seminářů naleznete zde.

Podkladové materiály ke vzdělávacím programům ke stažení zde.

 

Aktivity v rámci udržitelnosti projektu„Tvorba vzdělávacích programů pro zemědělce ze Středočeského kraje“ v období 1.1.2015 - 31.12.2015

 

Legislativa, welfare skotu a Cross Compliance

Datum konání: 2. září 2015

            Uvedeného semináře se zúčastnilo celkem 20 osob, z toho 3 ženy.

Zvyšování efektivity a stability zemědělských subjektů II.- Waste management

Datum konání: 9.září 2015

            Uvedeného pilotního semináře se zúčastnilo celkem 20 osob, z toho 9 žen

Legislativní požadavky týkající se ochrany jednotlivých složek životního prostředí

Datum konání: 16.září 2015

            Uvedeného pilotního semináře se zúčastnilo celkem 20 osob, z toho 3 ženy.

Změny v požadavcích podmíněnosti v novém programovacím období a jejich vazba na zemědělskou dotační politiku

Datum konání: 21.září 2015

            Uvedeného semináře se zúčastnilo celkem 20 osob, z toho 3 ženy.

Splnění požadavků z oblasti bezpečnosti potravin a krmiv v zemědělských potravinářských a krmivářských podnicích

Datum konání: 24.září 2015

            Uvedeného semináře se zúčastnilo celkem 20 osob, z toho 3 ženy.

Nové postupy ve výživě rostlin a jejich praktické uplatnění v pěstebních technologiích

Datum konání: 30.září 2015

            Uvedeného semináře se zúčastnilo celkem 19 osob, z toho 4 ženy.

Zvyšování efektivity a stability zemědělských subjektů III.- ROF management

Datum konání: 1.října 2015

            Uvedeného semináře se zúčastnilo celkem 20 osob, z toho 9 žen.

Chov krav bez tržní produkce mléka

Datum konání: 7.října 2015

            Uvedeného semináře se zúčastnilo celkem 19 osob, z toho 10 žen.

Zvyšování efektivity a stability zemědělských subjektů I.- Clean management

Datum konání:13.října 2015

            Uvedeného semináře se zúčastnilo celkem 20 osob, z toho 9 žen.

Dojení, dojírny, ošetření mléka

Datum konání: 20.října 2015

            Uvedeného semináře se zúčastnilo celkem 19 osob, z toho 10 žen.

Chov stád dojeného skotu

Datum konání: 27.října 2015

            Uvedeného semináře se zúčastnilo celkem 19 osob, z toho 5 žen.

Odchov jalovic

Datum konání: 29.října 2015

            Uvedeného semináře se zúčastnilo celkem 20 osob, z toho 5 žen.

Zvyšování efektivity a stability zemědělských subjektů IV.- Inovation management

Datum konání: 4.listopadu 2015

            Uvedeného semináře se zúčastnilo celkem 20 osob, z toho 9 žen.

Vhodné způsoby pěstování a střídání plodin z hlediska udržování půdní úrodnosti

Datum konání: 12.listopadu 2015

            Uvedeného semináře se zúčastnilo celkem 19 osob, z toho 4 ženy.

Ochrana půdy, vody v zemědělském podniku

Datum konání: 16.listopadu 2015

            Uvedeného semináře se zúčastnilo celkem 19 osob, z toho 4 ženy.

Integrovaná ochrana rostlin proti škůdcům a chorobám

Datum konání: 24.listopadu 2015

            Uvedeného semináře se zúčastnilo celkem 19 osob, z toho 4 ženy.

Možnosti dotací na zemědělské hospodaření, dostupné informační systémy

Datum konání27.listopadu 2015

            Uvedeného semináře se zúčastnilo celkem 19 osob, z toho 4 ženy.

Ochrana ovzduší a nakládání s odpady v zemědělském podniku

Datum konání: 2.prosince 2015

            Uvedeného semináře se zúčastnilo celkem 19 osob, z toho 4 ženy.

Integrované systémy regulace plevelů

Datum konání: 9.prosince 2015

            Uvedeného semináře se zúčastnilo celkem 19 osob, z toho 4 ženy.

Odchov telat

Datum konání: 15.prosince 2015

            Uvedeného semináře se zúčastnilo celkem 19 osob, z toho 3 ženy.

 

V rámci udržitelnosti projektu Podpora dalšího vzdělávání zemědělců ve Středočeském kraji bylo v prvním roce po skončení projektu uskutečněno 20 seminářů. Celkem bylo proškoleno 389 osob, z toho 109 žen a 280 mužů. Semináře se uskutečnily v Hostinci u Hlaváčků, Dr. E. Beneše 44, 257 51 Bystřice. Náklady spojené s realizací kurzů byly hrazeny z vlastních prostředků Institutu vzdělávání v zemědělství o.p.s.. Lektoři aktualizovali podkladové materiály ke kurzům na základě aktuálních legislativních a odborných změn.

 

Seminářů se zúčastnili zaměstnanci následujících zemědělských podniků:

 • Neveklov a.s.-Stranný 46
 • Beranová Marie-Ješetice 9
 • farma Krhanice-Krhanice
 • Agro Jesenice a.s.-Hodkovice2, Dolní Břežany
 • Fadom s.r.o.-Dolní Město
 • Mikoláš František-Krhanice 189,
 • ABS-Neslučily53,Bystřice
 • Kulhavý Vlastimil-Bříšťany 100
 • Farma Prčice s.r.o.-K.Burky 1,Sedlec-P/
 • MHD Střední Čechy-Vnoučkova 2008, Benešov
 • Beran-Sešetice 9
 • Agro Přestavlky-Přestavlky 59
 • DZV Nova a.s.-Petrovice 11,Bystřice
 • Agrona spol.s.r.o.-Nechvalice 66,264 01 Sedlčany
 • ZS Nalžovice-Nalžovice 23
 • ZEA Světice a.s.-V Zahradách 170,Světice
 • ZD Trhový Štěpánov-Trhový Štěpánov 302
 • Smilkov a.s.-Smilkov 26
 • Agro Poříčí spol.s.r.o.-Spojovací 347,Poříčí N/J
 • ZS Sloveč-M.Králové 63
 • ZS Dublovice a.s.-Dublovice 218
 • SPZV Ostředek a.s.-Ostředek 70,Chocerady
 • Beranová Marie-Ješetice 9
 • VOD Zdislavice-Zdislavice 36,257 64,Benešov u Prahy
 • Agro Dolní Kralovice-D.Kralovice 16,257 68
 • ZD Čechtice-V Braňce 238,Čechtice
 • AGD Vyšetice-Pravonín 44
 • Lalouček Miroslav-Mistřice 22
 • Podblanicko Louňovice pod Blaníkem a.s.-Pražská 169,Louňovice
 • ZDV Veselka-Psáře 67
 • AGD Bykoš-Bykoš 10
 • Kladiva Jiří-Dub14
 • ROLS Pavlovice-Pavlovice 72
 • ZP Keblov a.s.-Keblov 85,257 65 Čechtice
 • ZD Dublovice a.s.-Sedlčany 1085
 • ZAS Úžice a.s.-Karlovice1,285 04 Uhlířské Janovice
 • ZDV Krchleby-Krchleby1
 • První zemědělská Ratměřice-Ratměřice99,Jankov
 • Poděbradská Blata-Kouty50
 • ZOD Zálabí Ovčáry-Na Františku358,280 02 Ovčáry
 • Agromilk-Ovesná Lhota 7
 • DZS Struhařov a.s.-Struhařov75
 • ZOD Potěhy-Potěhy 187,285 64, Tupadly
 • ZS Zalužany a.s.-Zalužany 97, 262 84
 • Klas a.s. Záhoří-Záhoří10
 • Statek Domašín-Domašín(Vlašim)
 • Zeva Chlístovice-Chlístovice 28,284 01
 • Agronova Loket a.s.-Loket 48,Čechtice
 • ZD Krásná Hora-Krásná Hora 172
 • ZS Sloveč-M.Králové 63

 

Kontakt na projektového manažera:

Institut vzdělávání v zemědělství
Hybernská 38
110 00 - Praha 1

 

Aktivity v rámci udržitelnosti projektu „Tvorba vzdělávacích programů pro zemědělce ze Středočeského kraje“ v období 1.1.2016 - 31.12.2016

Místa konání seminářů: Hotel a restaurace Ostředek, Ostředek 43, 257 24 Chocerady

Přihlášky zasílejte na hlavackova@zscr.cz nebo na tel. 602 790 274

 

15.9.2016
Nové postupy ve výživě rostlin a jejich praktické uplatnění v pěstebních technologiích
20.9.2016
Legislativní požadavky týkající se ochrany jednotlivých složek životního prostředí a jejich splnění na úrovni zemědělských podniků
21.9.2016
Zvyšování efektivity a stability zemědělských subjektů I. - Clean management
27.9.2016
Odchov telat
4.10.2016
Odchov jalovic
6.10.2016
Vhodné způsoby pěstování a střídání plodin z hlediska udržování půdní úrodnosti
11.10.2016
Změny v požadavcích podmíněnosti v novém programovacím období a jejich vazba na zemědělskou dotační politiku
18.10.2016
Chov stád dojeného skotu
19.10.2016
Zvyšování efektivity a stability zemědělských subjektů II. - Waste management
20.10.2016
Ochrana půdy, vody v zemědělském podniku
25.10.2016
Splnění požadavků z oblasti bezpečnosti potravin a krmiv v zemědělském potravinářském a krmivářském podniku

 

1.11.2016 Dojení, dojírny, ošetření mléka
2.11.2016 Zvyšování efektivity a stability zemědělských subjektů III. - ROF management
8.11.2016 Chov krav bez tržní produkce mléka
10.11.2016 Integrovaná ochrana rostlin proti škůdcům a chorobám
16.11.2016 Zvyšování efektivity a stability zemědělských subjektů IV. - Innovation management
24.11.2016 Možnosti dotací na zemědělské hospodaření, dostupné informační systémy
1.12.2016 Ochrana ovzduší a nakládání s odpady v zemědělském podniku
6.12.2016 Legislativa, welfare skotu a Cross Compliance
15.12.2016 Integrované systémy regulace plevelůPartneři Zemědělského svazu ČR: