Úvodní stránka > Aktuality

Připomínky Zemědělského svazu ČR k návrhu novely zákona, č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony“ (čj. předkladatele MSMT-24117/2016-1)

19.8.2016

1) Připomínka k § 8 odst. 2 - Navrhujeme nechat původní znění.

Odůvodnění: Navržená úprava zatěžuje celý proces. Nejsou nastaveny žádné lhůty pro autorizující orgány, v praxi by tedy mohlo dojít k výraznému zpomalení celého procesu, či dokonce jeho blokování. Proces financování by pak mohl trvat neúměrně dlouho.

 

2) Připomínka k § 8a odst. 2 písm. a) - Navrhujeme text upravit takto:

Pověřená osoba musí splňovat následující požadavky:

a) přímo zastupovat minimálně 18 000 podnikajících fyzických nebo právnických osob zahrnující malé, střední a velké podniky a zajišťující pokrytí všech hospodářských odvětví

Odůvodnění: Přímé zastoupení upřesňuje, že se musí jednat o členy dané právnické osoby. Jinak by mohlo dojít k situaci, kdy právnická osoba s minimálním počtem členů prohlásí, že zatupuje zájmy 10 000 podnikatelů a teoreticky by mohla daný požadavek splnit.

 

3) Připomínka k § 8b - Navrhujeme konec věty upravit takto:
"..., a to nejpozději do konce měsíce prosince předcházejícího roku."

 

4) Připomínka k § 8d odst. 3- Navrhujeme druhou větu upravit takto:

"Organizace ministerstva při přípravě spolupracuje rovněž s pověřenou osobou, profesními komorami, ... ."

Odůvodnění: Pověřená osoba je sice dle § 8a oprávněna pouze k činnostem souvisejícím s profesními kvalifikacemi, máme však za to, že by se měla podílet i na přípravě mistrovských kvalifikací. Proto ji navrhujeme explicitně do textu ustanovení uvést spolu s ostatními subjekty, s nimiž bude NÚV spolupracovat. Vycházíme z toho, že u mistrovských kvalifikací se v této novele zákona nepočítá se zapojením pověřené osoby (a tudíž ani financováním) z důvodu předpokládané realizace projektů financovaných z OPZ souvisejících s mistrovskými kvalifikacemi (systémový projekt NUV, realizační HK ČR). Po skončení projektů se předpokládá technická novela zákona č. 179/2006 Sb., která pro mistrovské kvalifikace nastaví stejný mechanismus jako tato novela pro profesní kvalifikace, tj. zapojení pověřené osoby včetně způsobu financování.

 

5) Připomínka k § 23a odst. 4- Navrhujeme text upravit takto:

(4) Ministerstvo poskytuje pověřené osobě finanční prostředky po předložení návrhu plánu profesní kvalifikace nebo revize profesní kvalifikace organizací ministerstva.

 

S pozdravem


Ing. Jan Ulrich
ředitel Zemědělského svazu ČR

Přílohy
pripominky-zs-cr-k-novele-z-179-2006-sb.pdf


Váš komentář se ukládá. Prosím počkejte...

CZ EN