Úvodní stránka > Aktuality

Svaz k problematice látky glyfosát

1.3.2018

1.3.2018

Zemědělský svaz ČR vnímá citlivost problematiky používání účinné látky glyfosát, jako součást některých volně obchodovatelných přípravků na ochranu rostlin, ať už na úrovni politické, tak na úrovni mediální. Jedná se o kontroverzní problematiku, jelikož prodloužení licence na jeho používání opět rozvířilo diskuze o škodlivosti glyfosátu na životní prostředí.

 

„Zemědělský svaz ČR jako zástupce zemědělců samozřejmě sleduje tuto problematiku a vítáme, že možnost používat glyfosát je prodloužena na 5 let, ačkoliv jsme prosazovali dobu delší,“ říká předseda Zemědělského svazu ČR Martin Pýcha. „Pokud by byl glyfosát zakázán, byl by to krok s jasným dopadem na konkurenceschopnost evropských zemědělců. Místo jednoho systémového herbicidu se by se totiž používaly tři, čtyři, možná i více, samozřejmě s vyššími náklady a zátěží pro životní prostředí a také s vyššími náklady pro samotné zemědělce,“ doplňuje Pýcha.

 

Zemědělský svaz je toho názoru, že v této oblasti se jen málo přihlíží k odbornému hledisku a těžiště diskusí se odehrává v rovině jednostranného působení některých environmentálních skupin na ne zcela informovaného občana regionu Evropské unie. Údajná karcinogenita glyfosátu byla v posledních letech ověřována renomovanými institucemi EU (EFSA, ECHA) ale i obdobnými regulatorními orgány napříč kontinenty v USA, Kanadě, Japonsku, Austrálii, atd. Výsledky těchto šetření nepotvrzují zahrnutí glyfosátu do kategorie karcinogenů. Při jeho používání se však musí dbát zvýšené bezpečnosti.

 

Ministerstvo zemědělství chce jít vstříc tomuto tlaku a přijít s návrhem, jak omezit nadužívání glyfosátu. Oslovilo z tohoto důvodu nevládní organizace vč. našeho svazu s žádostí návrhy, jak omezit nadužívání glyfosátu u nás. Pokud chceme snížit užívání glyfosátu, je v první řadě nutné omezit přístup k prostředkům na ochranu rostlin obsahující glyfosát pro neprofesionální uživatele. Diskusi je třeba také vést o tom, zda a jak např. omezit množství aplikace mimo zemědělskou půdu, kde se glyfosát užívá v dávkách daleko nad dávky na zemědělské, resp. orné půdě.... jako např. aleje, nezemědělská půda obecně, zavlažovací kanály, železnice apod. Pokud chceme omezit používání v zemědělství, musí být takovéto kroky velmi pečlivě zváženy.

 

Mléko bez glyfosátů

V posledních dvou letech jsme řešili situaci, že německé obchodní řetězce požadovaly po mlékárnách, aby dodávaly mléko vyprodukované bez použití GMO krmiv. Nyní se tento požadavek rozšířil o další podmínku, aby dodávané mléko bylo vyprodukováno bez krmiv ošetřovaných glyfosátem. Požadavek německých řetězců a tím i německých mlékáren u mléka bez GMO se postupně přelil i do některých českých mlékáren, s tím rozdílem, že německé mlékárny uhradily certifikaci jednotlivých dodavatelů a promítly vyšší náklady do nákupní ceny mléka, zatímco naše mlékárny nikoliv. Lze předpokládat, že ačkoliv dcery obchodních řetězců působící na našem území nic takového jak u mléka bez GMO, tak ani mléka vyprodukovaného bez glyfosátu nepožadují, naše mlékárny dříve či později mohou tento další požadavek také vznést.

 

Celá tato situace ukazuje sílu marketingu. Ten vůbec neřeší racionální podstatu věci, ale hledá cestu, jak co nejvíce prodat, jak se odlišit od konkurence, a to i za cenu využití strachu. Není překvapivé, že stejné nástroje používá marketing politický. Naše společnost a stejně tak každý z nás je tak stále ovlivňován marketingovými nástroji, aniž bychom si to museli uvědomovat. Cílem je přimět co nejvíce lidí udělat to, co si zadavatel přeje, např. koupit mléko, o kterém nás někdo přesvědčí, že je zdravější. Proto stále musíme vysvětlovat dopady takových omezení a zákazů a to nejen na zemědělství samotné, ale v konečném důsledku také i na životní prostředí.

 

Jana Sixtová

Přílohy
tz-svaz-k-problematice-glyfosat.doc


Váš komentář se ukládá. Prosím počkejte...

CZ EN