Informace o zájezdu Klubu seniorů Zemědělského svazu ČR, konaného ve dnech 11. a 12.10.2016

Ve dnech 11. a 12.10.2016 se konal zájezd Klubu seniorů Zemědělského svazu ČR do Zemědělského družstva se sídlem ve Sloupnici. Účastníky akce dne 11.10.2016 přivítal Ing. Jaroslav Vaňous, předseda představenstva, který přítomné podrobně seznámil s podnikem, jeho historií, výhledem do budoucna a v bohaté diskuzi zodpověděl všechny dotazy, týkající se provozu podniku.

Zemědělské družstvo vzniklo sloučením původních 7 družstev. Družstvo  hospodaří na cca 3000 ha zemědělské půdy, z toho je 2 560 ha orné půdy a 440 ha trvalých travních porostů, ve 14 katastrálních územích a nadmořské výšce od 330 do 550 metrů nad mořem.

Nejvýznamnějšími plodinami, které družstvo pěstuje,  jsou potravinářská pšenice, sladovnický ječmen, triticale, řepka olejná, z okopanin cukrovka a brambory. Významný podíl výměry je určen krmným plodinám pro potřeby živočišné výroby a bioplynové stanice. Hlavními krmnými plodinami jsou silážní kukuřice, jetel červený a v poslední době senážní hrách.

Na 3 mléčných farmách družstvo chová  960 ks krav černostrakatého holštýnského skotu. Ve výkrmu prasat ročně vyrobí 500 tun prasat, ve výkrmu kuřat 250 tun brojlerů. Do živočišné výroby patří i 20 vlastních včelstev chovaných s ohledem na tradici.

Družstvo provozuje středisko mechanizace, které zajišťuje všechny mechanizované práce v rostlinné výrobě, provozuschopnost veškeré techniky a technologií družstva, a dále také služby pro ostatní zákazníky – obyvatele a podnikatelskou sféru (služby zemědělskou technikou, doprava, zemní práce, čerpací stanice, kovovýroba, opravy). Významnou činností je prodej a servis zemědělské techniky značek m.j. CASE, TECNOMA, DIECI, SILOKING.

V roce 2011 družstvo  v areálu mléčné farmy v Němčicích vybudovalo a uvedlo do provozu bioplynovou stanici o výkonu 1 MW.

Činnost dceřiné společnosti Řeznictví Sloupnice s.r.o. dobře navazuje na rozvinutou živočišnou výrobu zemědělského družstva. Řeznictví provozuje porážku zvířat, výrobu masných výrobků, distribuci a devět podnikových prodejen.

Návštěva tohoto zemědělského podniku byla spojena s dokonalým zajištěním  ze strany hostitele, za který členové Klubu seniorů i Zemědělský svaz ČR touto cestou ještě jednou velice srdečně děkují.

Druhý den účastníci navštívili Litomyšl, kde došlo k celkové prohlídce tohoto významného historického města  jehož zámek je navíc zapsán mezi památkami Světového kulturního dědictví UNESCO. Účastníci vyslechli výklad JUDr. Marchala k historii města, významným osobnostem spojeným s Litomyšlí a k nejvýznamnějším památkám městské památkové rezervace. Hlavní pozornost byla věnována kromě Smetanova náměstí Zámeckému návrší, kdy zámek nebyl bohužel ve všední den přístupný veřejnosti. Podařilo se však zajistit prohlídku interiéru piaristického Kostela Nalezení sv. Kříže, který byl veřejnosti zpřístupněn teprve nedávno po rekonstrukci, která trvala mnoho desítek let. Zde byl účastníkům podán podrobný a velice fundovaný výklad místního průvodce s tím, že v kostele je možné kromě restaurovaných interiérů chrámů s bohatým mobiliářem shlédnout i velice zajímavou expozici sakrálního umění z majetku královéhradecké diecéze. Účastníci na závěr zájezdu poděkovali JUDr. Marchalovi za výklad.

Vložit komentář ke článku


Partneři Zemědělského svazu ČR: