Stanovisko Zemědělského svazu ČR k materiálu Návrh řešení systémové podjatosti ve vztahu k činnosti obecných stavebních úřadů a...

12.7.2017

Zemědělský svaz České republiky po prostudování předmětného materiálu doporučuje podpořit z navrhovaných řešení variantu A, tj. zřídit samostatnou soustavu obecných stavebních úřadů a úřadů územního plánování. V materiálu se uvádí, že toto řešení předpokládá zřídit samostatnou soustavu (obecných) stavebních úřadů a úřadů územního plánování, resp. oddělit (obecné) stavební úřady ...

Stanovisko Zemědělského svazu ČR k návrhu nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 142/2014 Sb., o stanovení bližších...

19.6.2017

Zemědělský svaz České republiky po prostudování návrhu novely nařízení vlády sděluje k tomuto návrhu tyto připomínky: Z předloženého návrhu není zřejmé proč nelze opětovně použít stejnou odrůdu při obnově vinice – ustanovení §. 3, bod 1, písm. c). Pokud se v určité lokalitě dařilo po řadu let dané odrůdě (např. na Pálavě Ryzlinku), tak není zřejmý důvod proč jej tam není možné ...

Stanovisko Zemědělského svazu České republiky k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č....

20.4.2017

V Praze dne 20. 4. 2017 Zemědělský svaz České republiky k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů /zákon o rybářství/, ve znění pozdějších předpisů, zaujímá toto stanovisko: Cílem návrhu novely vyhlášky je ...

Stanovisko ZS ČR k poskytnutí mimořádných finančních prostředků ve výši 70 mil. Kč z vládní rozpočtové rezervy na pokrytí...

20.4.2017

V Praze dne 20. 4. 2017 Zemědělský svaz České republiky k materiálu „Žádost vládě České republiky o poskytnutí mimořádných finančních prostředků ve výši 70 mil. Kč z vládní rozpočtové rezervy na pokrytí následků výskytu nebezpečné nákazy drůbeže /ptačí chřipka/ v roce 2017“ konstatuje, že se plně ztotožňuje se závěrem, že stávající alokovaná částka ve výši 31,3 mil. Kč, která ...

Stanovisko ZS ČR k nesouhlasu vlády s návrhem zákona o některých otázkách spojených s převodem vlastnického práva k zemědělským...

5.4.2017

Po prostudování nesouhlasného stanoviska vlády k návrhu poslanců Pavla Kováčika, Marie Pěnčíkové a Josefa Šenfelda na vydání zákona o některých otázkách spojených s převodem vlastnického práva k zemědělským pozemkům /sněmovní tisk č. 1046/ sděluje Zemědělský svaz ČR k jednotlivým argumentům vlády toto stanovisko: Ad 1/ S názorem, že cíle sledované předkladateli lze dosáhnout především ...

Připomínky Zemědělského svazu České republiky k návrhu vyhlášky o způsobu výpočtu nároku na vrácení daně z minerálních olejů...

19.8.2016

Zemědělský svaz České republiky na základě připomínek svých členů sděluje k výše uvedenému návrhu vyhlášky tyto připomínky: Výše vrácené daně by měla u jednotlivých kategorií paliv být jednoznačně dána jedním číslem bez  dalších násobeních koeficientem  za přimíchané biopalivo. Navrhujeme, aby za přimíchávané biopalivo byl uznáván pouze  metylester řepkového oleje, případně oleje ...

Připomínky Zemědělského svazu ČR k návrhu novely zákona, č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího...

19.8.2016

1) Připomínka k § 8 odst. 2 - Navrhujeme nechat původní znění. Odůvodnění: Navržená úprava zatěžuje celý proces. Nejsou nastaveny žádné lhůty pro autorizující orgány, v praxi by tedy mohlo dojít k výraznému zpomalení celého procesu, či dokonce jeho blokování. Proces financování by pak mohl trvat neúměrně dlouho.   2) Připomínka k § 8a odst. 2 písm. a) - Navrhujeme text upravit takto: Pověřená ...

Stanovisko Zemědělského svazu ČR k návrhu nařízení vlády o uznávání organizací producentů a sdružení organizací producentů k...

15.6.2016

I. Obecně Zemědělský svaz ČR vítá záměr MZe využít možnosti dané nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty (dále jen „nařízení SOT“) k možnosti ustavení organizací producentů (dále jen OP) a sdružení a mezioborových organizací. Sdružování zemědělců ke společnému odbytu produkce je jeden ...

Stanovisko Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů České republiky k návrhu nařízení vlády, kterým se mění některá...

21.4.2016

Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů České republiky /dále jen KZPS ČR/ obdržela prostřednictvím Zemědělského svazu České republiky řadu připomínek ze zemědělských podniků, které zapracovala do tohoto stanoviska. Dále obdržela připomínky Pracovní skupiny pro ochranu zemědělské půdy při  ZS ČR, kterou přikládá jakožto kontextovou přílohu tohoto stanoviska. Důvodem tohoto postupu je ...

Připomínky Zemědělského svazu České republiky k návrhu zákona, kterým se mění zákon o pohonných hmotách

17.3.2016

V Praze dne 17. 3. 2016 Zemědělský svaz České republiky po prostudování návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a o čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů /zákon o pohonných hmotách/, ve znění pozdějších předpisů, sděluje k tomuto návrhu tyto připomínky: V praxi řady zemědělských podniků vzniká velký problém s ...

Stanovisko Zemědělského svazu České republiky k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a...

11.2.2016

Zemědělský svaz České republiky se seznámil s návrhem novely zákona o vinohradnictví a vinařství ve znění schváleném vládou České republiky dne 18. 1. 2016 a sděluje k tomuto návrhu toto stanovisko: V úvodu považuje Zemědělský svaz České republiky za vhodné uvést, že v celém dosavadním legislativním procesu plně podporuje deklarovaný záměr Ministerstva zemědělství upravit regulaci a evidenci ...

Stanovisko svazu k novele zákona o ochraně zemědělského půdního fondu

18.11.2015

Tisková zpráva 18. 11. 2015   Stanovisko svazu k novele zákona o ochraně zemědělského půdního fondu V současné době se v poslanecké sněmovně projednává další novela zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu. Cílem této novely je usnadnit výstavbu rodinných domů na zastavitelných plochách, odstranit úpravu, podle níž za odnětí půdy, na níž bude vystavěna pozemní ...

Stanovisko KZPS ČR k návrhu vyhlášky o stanovení podrobností ochrany kvality zemědělské půdy a o změně vyhlášky č. 13/1994 Sb.,...

15.10.2015

V rámci mezirezortního připomínkového řízení jsme obdrželi návrh vyhlášky o stanovení podrobností ochrany kvality zemědělské půdy a o změně vyhlášky č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu. K uvedenému návrhu Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR uplatňuje následující připomínky: Konfederace zaměstnavatelských a ...

Stanovisko Zemědělského svazu ČR k vinařskému zákonu

6.8.2015

Zemědělský svaz České republiky /dále jen ZS ČR/ plně podporuje deklarovaný záměr Ministerstva zemědělství upravit regulaci a evidenci sudového vína tak, aby došlo k zamezení negativních jevů s prodejem sudového vína spojených a na druhé straně nedošlo ke zbytečným zásahům do činnosti výrobců vín, neboť je nadále neudržitelný dlouhodobě existující stav, kdy se v České republice prodává více ...

Prohlášení výboru ZS ČR k zákonu o elektronické evidenci tržeb

2.7.2015

Výbor Zemědělského svazu podporuje potřebu zavedení zákonů, které by měly přispět k omezení daňových úniků, lepší výběr daní a srovnání podnikatelských podmínek. Jde především o zákon o elektronické evidenci tržeb. Zemědělský svaz vítá snahu státu o omezení šedé ekonomiky, což je po letech slovních proklamací pozitivní změna.   Výbor svazu je zároveň nucena vyjádřit určité obavy ve ...

Stanovisko Zemědělského svazu ČR k návrhu zákona o významné tržní síle

1.7.2015

Zemědělský svaz České republiky považuje zákon č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití za velice důležitý právní nástroj, který řeší alespoň část problémů, které mají zemědělští producenti s odbytem svých produktů zejména do velkých obchodních řetězců. Z těchto důvodů Zemědělský svaz České republiky zásadně ...

Stanovisko Zemědělského svazu ČR ke zvyšování minimální mzdy

3.6.2015

Na posledním jednání se Rada hospodářské a sociální dohody (tripartita) zabývala zvyšováním minimální mzdy v ČR. Minimální mzda v České republice činí v současné době 9 200 Kč. A původně existovala dohoda tripartity na zvyšování minimální mzdy o 500 Kč ročně, což ale v loňském roce sama vláda nedodržela, když ji zvýšila o 700 Kč. Tentokrát se tripartita se na zvýšení minimální mzdy ...

Zemědělský svaz: Státní podpora plochu řepky neovlivňuje

2.6.2015

Praha 2. června (ČTK) - Výměra pěstované řepky nesouvisí se státní podporou, vliv má spíše cena komodity. V rozhovoru s ČTK to řekl předseda Zemědělského svazu ČR Martin Pýcha. I přes zvyšující se státní podporu biopaliv, která by letos měla činit 1,7 miliardy korun, totiž plocha řepky v Česku v roce 2015 nepřekročí rekordní hranici 400.000 hektarů, jak tomu bylo v letech 2012 a 2013. Tehdy byla ceny ...

Stanovisko Zemědělského svazu České republiky k návrhu zákona poslanců Miroslava Kalouska a Františka Laudáta na zrušení zákona o...

18.5.2015

Praha 18. 5. 2015 Zemědělský svaz České republiky obdržel v rámci připomínkového řízení návrh zákona, kterým se ruší zákon č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití – sněmovní tisk č. 478. Podstatou návrhu zákona, který předložili poslanci Miroslav Kalousek a František Laudát je zrušit bez náhrady zákon č. 395/2009 Sb., o ...

Stanovisko Zemědělského svazu k problematice praktického vzdělávání v zemědělském školství

30.4.2015

Stárnutí zemědělců je jedním z největších problémů českého a evropského zemědělství. V současné době jsou v Evropské unii dvě třetiny zemědělců ve věku 50 let a průměr se zvyšuje. V českém zemědělství bude muset být polovina všech současných pracovníků do 20 let nahrazena novou generací zemědělců. To klade vysoké nároky na zemědělské školství. Realita je ale jiná. Schopnost vychovávat ...

Stanovisko Zemědělského svazu ČR k situaci okolo daňového zvýhodnění biopaliv

7.4.2015

V Praze dne 7.4.2015 Vláda nedávno schválila novelu zákona o spotřební dani, ve které prodloužila pokračování daňového zvýhodnění biopaliv. V současné době jsou daňová zvýhodnění poskytována podle programu, který končí 30. června. Evropský Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (ENVI), přistoupil ke kompromisnímu řešení, aby v konečné spotřebě energie v dopravě do ...

Připomínky Zemědělského svazu České republiky k Metodické příručce k novým podmínkám poskytování přímých plateb v období 2015...

2.4.2015

Zemědělský svaz České republiky sděluje k Metodické příručce k novým podmínkám poskytování přímých plateb v období 2015 – 2020 v České republice tyto připomínky: Pokud bude Evropskou komisí schválena možnost prodloužení termínu příjmu jednotné žádosti, Zemědělský svaz požaduje, z důvodu nejasných podmínek pro zemědělce, prodloužení příjmu do 15. 6. 2015. To pak bude nutné upravit ...

Stanovisko Zemědělského svazu k návrhu zákona, kterým se mění zákon č.503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně...

27.3.2015

Zásadní připomínka:   Žádáme o zachování  v platném znění zákona stávající ustanovení § 11 a aby bylo upuštěno od jeho navrhovaného zrušení.     Odůvodnění:   Zemědělský svaz České republiky se seznámil s návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. ...

Svaz podporuje regulaci prodeje vína

25.3.2015

Zemědělský svaz ČR plně podporuje záměr Ministerstva zemědělství upravit zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví s cílem o lepší regulaci a evidenci sudového vína tak, aby došlo k zamezení negativních jevů s prodejem sudového vína.  Existující stav, kdy se v České republice prodává významné množství dovezeného vína deklarovaného jakožto víno domácího původu je, obzvláště po zkušenosti ...

Svaz za prodloužení podávání žádostí o dotace

25.3.2015

Evropská komise tento týden navrhla prodloužení lhůty pro příjem jednotné žádosti o dotace tj.  žádostí o přímé platby a plošné podpory z programu rozvoje venkova, o jeden měsíc. Žádosti by tak bylo možné podávat až do 15. června. Zemědělský svaz tuto variantu již v minulosti navrhoval, ale bylo nám sděleno, že s ohledem na jednotný termín daný evropskou legislativou prodloužení není možné. Nyní ...

Stanovisko k návrhu zákona o významné tržní síle

12.2.2015

Návrh na úpravu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití /znění z e-klepu s datem poslední úpravy ke dni 3.9.2014/   1. V čl. I se dosavadní novelizační bod 2. nahrazuje novým novelizačním bodem 2., který zní:  „2. § 1 až 3 včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 1 znějí:  „§ 1 ...

Připomínky ZS ČR k návrhům hodnocení porušení standardů GAEC

6.2.2015

ZS ČR podporuje změnu způsobů hodnocení standardů GAEC, které jsou založené na posuzování relativních ukazatelů. K zaslaným návrhům hodnotících tabulek uplatňuje následující připomínky: Použít relativních ukazatelů porušení (zejména rozsahu) napříč všemi standardy, pokud je to z logiky standardů možné a technicky proveditelné/kontrolovatelné. I když budou některá technická nastavení ...

Stanovisko Zemědělského svazu ČR pro jednání plenární schůze RSHD k nastavení Společné zemědělské politiky v ČR na období 2014 -2020

2.2.2015

Materiál věcně a stručně popisuje kroky vlády a ministerstva zemědělství při realizaci nových pravidel přímých plateb a nového programu rozvoje venkova. Podstatou je harmonogram realizovaných a připravovaných kroků, nikoliv situace a argumentace k řešení otevřených problémů navazujícím na učiněná opatření. Přes veškerou snahu současné vlády a MZe je příprava národní legislativy ve velkém ...

Stanovisko Zemědělského svazu ke změnám v novele zákona o ochraně zemědělského půdního fondu na půdě senátu

15.1.2015

Tisková zprávaPraha, 15. 1. 2014 Dne 14. 1. 2015 schválil Senát ČR návrh novely zákona o ochraně zemědělského půdního fondu. Oproti původní sněmovnou chválené novele zákona senátoři schválili návrhy, které velmi významně znehodnocují původní záměr tj. ochránit zemědělskou půdu a motivovat investory, aby využívali staré, opuštěné areály, tzv. brownfields popř. zastavovali půdu méně kvalitní. ...

Zemědělský svaz oslovil poslance ve věci návrhu zákona o podporovaných zdrojích energie

15.1.2015

15.1.2014 Část zemědělců začala v minulosti podnikat v oblasti obnovitelných zdrojů energie. Významným podnětem pro vstup zemědělců do tohoto sektoru byla nejenom snaha diverzifikovat své podnikání ale také dlouhodobá garance, stabilita a jednoduchost, kterou zaručoval zákon. V současné době se projednává v poslanecké sněmovně novela zákona o podporovaných zdrojích energie, neboť v posledních letech se ...

Stanovisko ZS k návrhu zákona o podmínkách pro zápis statusu veřejné prospěšnosti do veřejného rejstříku

24.7.2014

V souvislosti s předloženým návrhem je především nutné konstatovat, že svým obsahem a konstrukcí odporuje závěrům, které byly učiněny v rámci nedávných tripartitních jednání, mimo jiné i v otázce právního postavení a evidence organizací zaměstnavatelů a odborových organizací. Rozpor přetrvává i ve věci závazků České republiky vyplývajících z ratifikované úmluvy MOP č. 87 o svobodě ...

Přesuny mezi pilíři SZP - stanovisko ZS ČR

31.1.2014

Již brzy musí být rozhodnuto o nastavení zemědělské politiky v České republice. Tím roste napětí mezi všemi zainteresovanými subjekty. Jedním z nejvíce rozdělujících témat současných diskusí je možnost transferu prostředků mezi I. a II. pilířem společné zemědělské politiky. Zemědělská veřejnost je názorově rozštěpena, avšak čeho je jako šafránu, je objektivnější pohled na celou problematiku. ...
Partneři Zemědělského svazu ČR: