Valná hromada - 28.01.2016

                                                                               P O Z V Á N K A

Zemědělského družstva Brandýs nad Labem Vás zve na členskou schůzi družstva, která

se konáve ve čtvrtek 28.1. 2016 od 15.00 hod., v zasedací místnosti družstva.  

 

 Program jednání  členské schůze :

1) Zahájení a ustanovení pracovních orgánů členské schůze

2) Projednání zápisu z členské schůze ze dne 10.12.2015

3) Projednání a schválení závěrečné zprávy inventarizační komise k 31.12.2015 - ing. Josef Choděra

4) Projednání  " Příkazu předsedy družstva k zajištění pravidelné roční prověrky bezpečnosti

a ochrany zdravípři práci na všech pracovištích a zařízení ZD Brandýs nad Labem v roce 2015 - Ing.L.Mrázek

5) Likvidace OZK Brandýs nad Labem s.r.o.,

6) Projednání pravidelných úkolů členské schůze :

     a) Zprávu z kontrolní činnosti-připravuje kontrolní komise- prof. Ing. Pavel Kuklík,CSc.,

     b) Úkoly BOZPO + PO – Ing. L. Mrázek

     c) Reforma SZP-EU 2014-2020, Dotace, Cross-compliance vč. Helt-chek – Ing.J.Mažgút

     d) Vypořádání oprávněných osob – Ing. Josef Choděra

     e) Úkoly půda vč. zisku orné půdy - Ing.L.Mrázek

     f) Rozvoj „Pilíře VI“ – rozvoj nezemědělských činností, nákup a prodej půdy

7) Různé

8) Diskuse

9) Usnesení a závěr

 

 

 

Za ZD Brandýs nad Labem


ing. Jozef Mažgút                                                                ing. Josef Choděra

předseda ZD                                                                       místopředseda ZD

 

Dne 13.1. 2016

    Člen Zemědělského svazu ČR

    Zemědělsky svaz ČR