Zemědělské družstvo Plzeň-Červený Hrádek

Základní informace

Pozvánka na náhradní členskou schůzi

Představenstvo Zemědělského družstva Plzeň - Červený Hrádek se sídlem Červenohrádecká 186/50, 312 00 Plzeň zve členy družstva na  členskou schůzi, která se koná dne 30. května 2019 od 17:00 hodin v kulturním zařízení  v Plzni - Červeném Hrádku s tímto programem:

  1. Zahájení a schválení programu.
  2. Zvolení volební a návrhové komise a určení zapisovatele.
  3. Zprávy o hospodaření za uplynulé účetní období.
  4. Schválení účetní závěrky za rok 2018.
  5. Diskuse.
  6. Doplňující volby do představenstva a kontrolní komise
  7. Usnesení a závěr.

S podklady k jednotlivým záležitostem programu se členové mohou seznámit u ekonoma Ing. Zelenky v sídle družstva.

 

 16. května 2019                                      Vavřinec Přibáň (předseda představenstva družstva)