Valná hromada - 30.11.2018

P O Z V Á N K A

na

členskou schůzi družstva

 

Zemědělské obchodní družstvo Poolšaví

se sídlem se sídlem č.p. 57, 687 56 Prakšice

IČO: 001 56 400

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl DrXXXVII, vložka 1517

Představenstvo Zemědělského obchodního družstva Poolšaví (dále jen „družstvo“) tímto svolává členskou schůzi, která se bude konat v pátek dne 30. listopadu 2018 od 13:00 hodin v jídelně správní budovy družstva na adrese jeho sídla s tímto programem:

 

l.Zahájení 

2.Volba orgánů členské schůze

3.Projednání změny právní formy družstva na akciovou společnost

4.Usnesení – rozhodnutí o změně právní formy družstva na akciovou společnost, tj. schválení projektu změny právní formy a mezitímní účetní závěrky družstva sestavené ke dni 31. 7. 2018

5.Odvolání stávajících členů orgánů družstva a volba nových členů orgánů akciové společnosti

6.Projednání a schválení smluv o výkonu funkce členů volených orgánů

7.Závěr

              

S veškerými podklady k jednotlivým záležitostem programu členské schůze se mohou členové družstva seznámit v sídle družstva v kanceláři sekretariátu, a to v pracovní dny od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00; projekt změny právní formy, který obsahuje i návrh stanov akciové společnosti, je přílohou této pozvánky a je spolu s touto pozvánkou i dostupný v elektronické podobě na internetových stránkách družstva www.zscr.cz/podniky/zodpoolsavi, a dále ve sbírce listin obchodního rejstříku.

 

V případě, že se člen družstva nemůže zúčastnit členské schůze osobně, může se nechat zastupovat na základě písemné plné moci.

 

za představenstvo družstva                                                          

Ing. Martin Tuhý, předseda představenstva  

 

Příloha: Projekt změny právní formy

 

Přílohy
projekt-zmeny-pravni-formy.pdf

    Člen Zemědělského svazu ČR

    Zemědělsky svaz ČR