Valná hromada / členská chůze - 19.06.2014

Představenstvo Zemědělské obchodní společnosti Šestajovice-Jirny a.s. se sídlem v Jirnech, Zámecká 345, PSČ 250 90, IČO 46356398 svolává

 

XXIII. ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

 

na 19. června 2014 od 17:00 hod v Kulturním domě v Jirnech, prezentace od 16:30 hod.

 

Program jednání:

 

1.         Zahájení a ověření usnášení schopnosti valné hromady

2.         Volba orgánů VH

3.         Výroční zpráva představenstva za rok 2013

4.         Zpráva dozorčí rady o činnosti v roce 2013

5.         Zpráva ředitele společnosti o hospodářských výsledcích za rok 2013

6.         Schválení účetní závěrky za rok 2013 včetně rozhodnutí o rozdělení zisku

7.         Přijetí nových stanov společnosti v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb.

8.         Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady

9.         Závěr

 

Řádná účetní závěrka za rok 2013, ověřená auditorem, vč. příloh, výroční zprávy a návrhu na rozdělení zisku, je k  nahlédnutí v  pracovní dny od 7,00 do 16,00 v provozní budově společnosti na adrese Zámecká 345, 250 90 Jirny od 4. 6. 2014.  Zároveň se můžete seznámit s návrhem nových stanov upravený v souladu se zákonem o obchodních korporacích č. 90/2012.

 

Návrh usnesení valné hromady Zemědělské obchodní společnosti Šestajovice – Jirny a.s., konané dne 19. června 2014 v Kulturním domě v Jirnech:

 

Valná hromada

 

1.      bere na vědomí:

a)      zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a.s. a stavu jeho majetku

b)      zprávu dozorčí rady

c)      zprávu ředitele

 

Představenstvo je povinno dle zákona a stanov a.s. jednou za účetní období předložit valné hromadě zprávu o podnikatelské činnosti a stavu jeho majetku. Ve zprávě ředitele jsou uvedeny základní ukazatele o hospodaření a.s. jak v naturálním tak finančním vyjádření. Dozorčí rada svojí zprávou o činnosti informuje valnou hromadu o své činnosti za období od minulé VH.

 

2.      schvaluje:

a)  předloženou účetní závěrku za rok 2013 s vykázaným disponibilním ziskem po zdanění           ve výši 497 207,56 Kč (tzn. po provedení zúčtování splatné daně z příjmů právnických osob podle zpracovaného daňového přiznání ve výši 5 970,- Kč). Dále bude použit nerozdělený zisk z minulých let ve výši 46 265,44 Kč. Rozdělení zisku za rok 2013  - výplata dividend ve výši 150,- Kč na 1 akcii po zdanění. Celkem bude použito na výplatu dividend včetně daně 393 473,- Kč. Příděl do sociálního fondu 150 000,- Kč.

b)  nové stanovy akciové společnosti jako formu plného přizpůsobení se stanov novému Občanskému zákoníku a Zákonu o obchodních společnostech se plně podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb. jako celku

c)   smlouvy o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady

 

 

V Jirnech 12. 5. 2014                                                               Jiří Čížek

 

                                                                                     předseda představenstva