Valná hromada / členská chůze - 18.06.2015

Představenstvo Zemědělské obchodní společnosti Šestajovice-Jirny a.s. se sídlem v Jirnech, Zámecká 345, PSČ 250 90, IČO 46356398 svolává

 

XXIV. ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

 

na 18. června 2015 od 17:00 hod v Kulturním domě v Jirnech, prezentace od 16:30 hod.

 

Program jednání:

 

1.         Zahájení a ověření usnášení schopnosti valné hromady

2.         Volba orgánů VH

3.         Volba člena představenstva

4.         Výroční zpráva představenstva za rok 2014

5.         Zpráva dozorčí rady o činnosti v roce 2014

6.         Zpráva ředitele společnosti o hospodářských výsledcích za rok 2014

7.         Schválení účetní závěrky za rok 2014 včetně rozhodnutí o rozdělení zisku

8.         Závěr

 

Řádná účetní závěrka za rok 2014, ověřená auditorem, vč. příloh, výroční zprávy a návrhu na rozdělení zisku, je k  nahlédnutí v  pracovní dny od 7,00 do 16,00 v provozní budově společnosti na adrese Zámecká 345, 250 90 Jirny od 1. 6. 2015.  Zároveň se můžete seznámit s návrhem nových stanov upravený v souladu se zákonem o obchodních korporacích č. 90/2012.

 

Návrh usnesení valné hromady Zemědělské obchodní společnosti Šestajovice – Jirny a.s., konané dne 18. června 2015 v Kulturním domě v Jirnech:

 

Valná hromada

 

1.      bere na vědomí:

a)      zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a.s. a stavu jeho majetku

b)      zprávu dozorčí rady

c)      zprávu ředitele

 

Představenstvo je povinno dle zákona a stanov a.s. jednou za účetní období předložit valné hromadě zprávu o podnikatelské činnosti a stavu jeho majetku. Ve zprávě ředitele jsou uvedeny základní ukazatele o hospodaření a.s. jak v naturálním tak finančním vyjádření. Dozorčí rada svojí zprávou o činnosti informuje valnou hromadu o své činnosti za období od minulé VH.

 

2.      schvaluje:

předloženou účetní závěrku za rok 2014 s vykázaným disponibilním ziskem po zdanění ve výši 3.521.789 Kč (tzn. po provedení zúčtování splatné daně z příjmů právnických osob podle zpracovaného daňového přiznání ve výši 412.710,- Kč). Rozdělení zisku za rok 2014  - výplata dividend ve výši 200,- Kč na 1 akcii po zdanění. Celkem bude použito na výplatu dividend včetně daně 529.647,- Kč. Příděl do sociálního fondu 250.000,- Kč. Převod, nerozdělený zisk 742.142,- Kč, Fond rozvoje 1.000.000,- Kč, Rezervní fond 1 000 000,- Kč.

 

 

V Jirnech 13. 5. 2015                                                               Věnceslava Černá

 

                                                                                     předseda představenstva