Valná hromada / členská chůze - 09.06.2016

Představenstvo Zemědělské obchodní společnosti Šestajovice-Jirny a.s. se sídlem v Jirnech, Zámecká 345, PSČ 250 90, IČO 46356398 svolává

 

XXV. ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

 

na 9. června 2016 od 17:00 hod v hasičské zbrojnici v Šestajovicích ( naproti ZŠ), prezentace od 16:30 hod.

 

Program jednání:

 

1.         Zahájení a ověření usnášení schopnosti valné hromady

2.         Volba orgánů VH

3.         Schválení volebního a jednacího řádu VH

4.         Kontrola plnění usnesení z loňského roku

5.         Výroční zpráva představenstva za rok 2015

6.         Zpráva ředitele společnosti o hospodářských výsledcích za rok 2015

7.         Zpráva dozorčí rady o činnosti v roce 2015

8.         Schválení účetní závěrky za rok 2015 včetně rozhodnutí o úhradě ztráty

9.         Nákup vlastních akcií

10.       Odvolání a volba členů představenstva a dozorčí rady

11.       Usnesení VH

12.       Závěr, diskuse

 

Řádná účetní závěrka za rok 2015, ověřená auditorem, vč. příloh, výroční zprávy, je k  nahlédnutí v  pracovní dny od 7:00 do 15:00 v provozní budově společnosti na adrese Zámecká 345, 250 90 Jirny od 23. 5. 2016.  Zároveň se můžete seznámit s návrhem nových stanov upravený v souladu se zákonem o obchodních korporacích č. 90/2012.

 

Návrh usnesení valné hromady Zemědělské obchodní společnosti Šestajovice – Jirny a.s., konané dne 9. června 2016 v Šestajovicích:

 

Valná hromada

 

1.      bere na vědomí:

      a)      zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a.s. a stavu jeho majetku

      b)  zprávu ředitele

      c)  zprávu dozorčí rady

 

 

Představenstvo je povinno dle zákona a stanov a.s. jednou za účetní období předložit valné hromadě zprávu o podnikatelské činnosti a stavu jeho majetku. Ve zprávě ředitele jsou uvedeny základní ukazatele o hospodaření a.s. jak v naturálním, tak finančním vyjádření. Dozorčí rada svojí zprávou o činnosti informuje valnou hromadu o své činnosti za období od minulé VH.

 

2.      schvaluje:

předloženou účetní závěrku za rok 2015 s vykázanou ztrátou ve výši 1.476.462 Kč. Ztráta bude pokryta dle zákona nerozděleným ziskem z minulých let.

            Nákup vlastních akcií.

 

 

 

 

V Jirnech 2.5. 2016                                                       Věnceslava Černá

                                                                                     předseda představenstva