Valná hromada / členská chůze - 15.06.2017

Představenstvo Zemědělské obchodní společnosti Šestajovice-Jirny a.s. se sídlem v Jirnech, Zámecká 345, PSČ 250 90, IČO 46356398 svolává

 

XXVI. ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

 

na 15. června 2017 od 17:00 hod v hasičské zbrojnici v Šestajovicích ( naproti ZŠ), prezentace od 16:30 hod.

 

Program jednání:

 

1.         Zahájení, ověření usnášení schopnosti valné hromady a volba orgánů VH

2.         Projednání a schválení jednacího a hlasovacího řádu VH

3.         Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, o stavu jejího majetku a o hospodářském výsledku za rok 2016

4.         Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti včetně stanoviska k řádné účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku za rok 2016 a stanovisko k výplatě dividend

5.         Zpráva ředitele společnosti za rok 2016

6.         Hlasování o schválení řádné účetní závěrky za rok 2016 včetně rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2016 a návrhu na výplatu dividend

7.         Určení auditora k provedení auditu společnosti pro účetní období kalendářního roku 2017, 2018, 2019

8.         Diskuze

9.         Závěr

 

           

Právo účastnit se VH mají akcionáři společnosti, kteří budou uvedeni v seznamu akcionářů k rozhodnému dni (15.6.2017). Akcionáři se prokážou platným průkazem totožnosti, zmocněnec navíc ověřenou plnou mocí.

 

Hlavní údaje z roční účetní závěrky za rok 2016 (v tis. Kč)

 

Aktiva celkem             99 569                                    Základní kapitál         33 765

Stálá aktiva                 54 748                                    Výnosy celkem           64 621

Oběžná aktiva              44 601                                    Náklady celkem         63 720

Přechodná aktiva             220                                    Hosp. výsledek                901

 

 

Řádná účetní závěrka za rok 2016 ověřená auditorem včetně příloh, výroční zprávy, je k  nahlédnutí v  pracovní dny od 7:00 do 15:00 v provozní budově společnosti na adrese Zámecká 345, 250 90 Jirny od 22. 5. 2017.  

 

Bod 1) Zahájení, ověření usnášení schopnosti valné hromady a volba orgánů VH

Návrh usnesení: Valná hromada ZOS Šestajovice-Jirny, a.s. volí předsedou valné hromady paní Věnceslavu Černou, zapisovatelkou paní Jarmilu Bulířovou, ověřovateli zápisu paní Ladislavu Hamouzovou a paní Miloslavu Pražanovou a sčitateli hlasů Ing. Hanu Hájkovou a pana Miloše Bulíře.

Návrh představenstva na volbu orgánů VH vyplývá z požadavků stanovených zákonem a stanovami společnosti. Představenstvo považuje navržené osoby s ohledem na jejich kvalifikaci a dosavadní praxi za vhodné kandidáty.

 

Bod 2) Projednání a schválení jednacího a hlasovacího řádu VH

Návrh usnesení: Schválení těchto pravidel je nutné pro určení pravidel jednání a hlasování VH.

 

 

Bod 3) Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, o stavu jejího majetku a o hospodářském výsledku za rok 2016.

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti je VH každoročně předkládána v souladu se zákonem a stanovami společnosti. V rámci tohoto bodu se hlasování nepředpokládá.

 

Bod 4) Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti včetně stanoviska k řádné účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku za rok 2016 a stanovisko k výplatě dividend.

Zpráva DR je každoročně předkládána VH v souladu se zákonem a stanovami společnosti. Součástí zprávy je i vyjádření k řádné úč. závěrce, k návrhu na rozdělení zisku společnosti. V rámci tohoto bodu se hlasování nepředpokládá.

 

Bod 5) Zpráva ředitele společnosti za rok 2016

Zpráva ředitele společnosti informuje akcionáře o výsledcích hospodaření a výhledu na rok 2017. V rámci tohoto bodu se hlasování nepředpokládá.

 

Bod 6) Hlasování o schválení řádné účetní závěrky za rok 2016 včetně rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2016 a návrhu na výplatu dividend

Návrh usnesení:

1) VH schvaluje účetní závěrku ZOS Šestajovice-Jirny, a.s. k 31. 12. 2016 včetně zprávy auditora.

2) VH schvaluje rozdělení úč. zisku 900.939,05 Kč za rok 2016 takto:

výplata dividend                    662.059,00 Kč

příděl do sociálního fondu     238.880,05 Kč

 

Zdůvodnění představenstva:

1) V souladu s příslušnými ustanoveními zákona a stanov společnosti předkládá představenstvo účetní závěrku ke schválení VH. Účetní závěrka ZOS Šestajovice-Jirny a.s. k 31. 1. 2016 byla v souladu s požadavkem zákona o účetnictví zpracována dle českých účetních standardů, projednána v představenstvu a.s., ověřena nezávislým auditorem a přezkoumána DR a.s. se závěrem, že valné hromadě doporučuje její schválení.

2) Rozhodnutí o rozdělení zisku náleží dle příslušných ustanovení zákona a stanov společnosti do působnosti valné hromady. Návrh na rozdělení zisku ZOS Šestajovice-Jirny a.s. za r. 2016 předkládaný představenstvem ke schválení valné hromadě je v souladu s příslušnými ustanoveními zákona a stanov společnosti.

 

Bod 7) Určení auditora k provedení auditu za r. 2017, 2018, 2019

Návrh usnesení: Valná hromada určuje auditorem k provedení povinného auditu pro úč. období kal. rok 2017, 2018, 2019 auditora Ing. Senfta, č. oprávnění o zápisu do seznamu auditorů č. 1475. Zdůvodnění představenstva: V souladu se zák. č. 93/2009 Sb. o auditorech určuje auditora k provedení povinného auditu valná hromada. Představenstvo předkládá VH návrh, aby auditorem k provedení povinného auditu určila výše jmenovaného Ing. Senfta.

 

Podle § 407 odst. 1 bod g) se stanoví lhůta pro doručení vyjádření akcionáře k pořadu valné hromady v trvání 15 dnů od doručení této pozvánky.

Tato pozvánka je doručována na adresu každého akcionáře uvedenou v seznamu akcionářů a je uveřejněna na internetových stránkách společnosti: http://www.zscr.cz/podniky/zosjirny

 

 

 

 

V Jirnech 10.5.2017                                                       Věnceslava Černá

                                                                                     předseda představenstva

 

 

PLNÁ MOC

 

já (níže podepsaný):   _____________________________________________

 

rodné číslo:                 _____________________________________________

 

bytem:                        _____________________________________________

 

z důvodu mé osobní neúčasti na řádné valné hromadě Zemědělské obchodní společnosti Šestajovice-Jirny a. s. konané dne 15. června 2017

 

 

zmocňuji tímto

 

 

jméno a příjmení:        _____________________________________________

 

rodné číslo:                 _____________________________________________

 

bytem:                        _____________________________________________

 

 

 

k mému zastupování ve všech úkonech na řádné valné hromadě.

 

 

 

 

__________________                                                                ____________________

 

            datum                                                                                    vlastnoruční podpis