Základní informace

Charakteristika podniku:

AGRA Ždánice , a.s., má sídlo v obci Ždánice. Obhospodařované pozemky leží ve východní části Českomoravské vrchoviny v katastrech okolo města Bystřice nad Pernštejnem, nadmořská výška 550 - 700 m.

 

Informace o výrobě:

 • živočišná výroba - chov skotu, produkce mléka, výkrm býků
 • rostlinná výroba - pěstování obilovin, pícnin, řepky
 • opravy zemědělské mechanizace
 • traktorová doprava

 

Stanovy platné znění viz valná hromada 30.5.2014

 

 

INFORMACE SPRÁVCE PRO SUBJEKT OSOBNÍCH ÚDAJŮ O JEJICH ZPRACOVÁNÍ

SPRÁVCE FIRMA AGRA Ždánice, a.s.

SÍDLO Ždánice 60, 593 01 IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO 63474964 ZÁPIS V OR: KS v Brně, oddíl B, vložka 1685

KONTAKTNÍ OSOBA / PRACOVNÍ POZICE Ing. Zdeněk Kinc, předseda představenstva

KONTAKTNÍ ÚDAJE Telefon 566552124 Email: agra.zdanice@tiscali.cz

V souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osobv souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů - GDPR) účinného ode dne 25. května 2018.

Vás informujeme o zpracování a ochraně Vašich osobních údajů.

Naše společnost je správcem Vašich osobních údajů, které získala od Vás a z veřejných zdrojů. Vaše osobní údaje správce zpracovává pouze v nezbytném rozsahu, a to takto:Účel zpracování:

Vedení seznamu akcionářů

Uzavření pachtovní/nájemní smlouvy

Právní důvody zpracování:

 • zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou jste,
 • zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje,
 • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce

Zpracovávané osobní údaje

Jméno, příjmení, adresa, datum narození, RČ, bankovní spojení, telefon, email.

Zdroj získání zpracovávaných osobních údajů

Správce získal osobní údaje od Vás.

Příjemci osobních údajů: Správce nebude osobní údaje poskytovat zpracovateli ani příjemci.

Doba uložení osobních údajů: doba stanovená právními předpisy

Vaše práva jako subjektu údajů

Při zpracování osobních údajů máte následující práva týkající se ochrany svých osobních údajů: právo na informace o zpracování osobních údajů, právo požadovat od nás přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu Vašich osobních údajů, které zpracováváme, právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů, právo na výmaz osobních údajů, právo na přenositelnost údajů zpracovávaných automatizovaně na základě Vašeho souhlasu a právo vznést námitku proti zpracování.

Máte dále právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to v případě, že se domníváte, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení právních předpisů o ochraně osobních údajů. Stížnost můžete podat u dozorového úradu v místě svého obvyklého bydliště, místě výkonu zaměstnání nebo         v místě, kde došlo k údajnému porušení. V České republice je dozorovým úřadem Úřad na ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

Povinné zpracování a povinnost poskytnout osobní údaje

Jako správce nemáme pověřence pro zpracování osobních údajů a nemáme úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci. Osobní údaje nejsou automatizovaně zpracovány ani nedochází k jejich profilování. Ke zpracování osobních údajů není používán zpracovatel

Ke zpracování osobních údajů není nezbytný Váš souhlas.

Zpracování osobních údajů u správce je upraveno vnitřním předpisem.

Ve Ždánicích dne 24. 5. 2018 Správce AGRA Ždánice, a.s.

 

 

 

  Člen Zemědělského svazu ČR

  Zemědělsky svaz ČR