Základní informace

 

Povinná informace k dotaci z PRV 4

 

 

Projekt

INVESTICE DO ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY - FARMA SMILOV

je spolufinancován Evropskou unií.

 

Cílem projektu a operace jsou investice vedoucí k modernizaci zemědělského podniku a

ke zlepšení životních podmínek zvířat.

 

                     

 

 

Základní informace o Zemědělském družstvu Pozovice

 

Členská schůze dne 4. 7. 2017 zvolila počtem 49 hlasů z 50 přítomných členů členem představenstva pana Jana Marka.

Dále zvolila za člena představenstva p. Stanislava Mrkose mladšího všemi 50 hlasy.

Představenstvo družstva zvolilo dne 4.7.2017 p. Jana Marka předsedou představenstva .

 

 

Členská schůze dne 6. 6. 2014 schválila počtem 49 hlasů z 55 přítomných členů předložený návrh stanov.

Dále zvolila za člena představenstva p. Miroslava Svitáka všemi 55 hlasy.

Představenstvo družstva zvolilo dne 6. 6. 2014 p. Miroslava Svitáka místopředsedou představenstva.

 

 

 

 

 

 

Zemědělské družstvo Pozovice

se sídlem Smilov 52, 582 53 Štoky, identifikační číslo 135 82 631,

 

svolává tímto řádnou členskou schůzi družstva

 

Zemědělské družstvo Pozovice

se sídlem Smilov 52, 582 53 Štoky, identifikační číslo 135 82 631,

 

která se bude konat dne 6.6.2014 ve 14,00 hodin

v sále Obecního úřadu ve Šlapanově,

s tímto pořadem jednání:

 

 

            1. Zahájení.

            3. Rozhodnutí o změně stanov a schválení novelizovaného úplného znění stanov již po zapracování všech schválených změn, včetně podřízení se zákonu číslo 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku.

            4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti družstva v  roce 2013, stavu majetku družstva k  31.12.2013, o řádné účetní závěrce včetně návrhu na rozdělení zisku za rok 2013.

            5. Zpráva kontrolní komise o činnosti v  roce 2013 a vyjádření k  řádné účetní závěrce a k  návrhu na rozdělení zisku za rok 2013.

            6. Schválení řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za rok 2013.

            7. Schválení smluv o výkonu funkce členů orgánů družstva.

            8. Volba člena představenstva.

            9. Připomínky a náměty členů družstva.

            10. Různé, diskuse.

           

V bodě 3) bude členské schůzi předložen návrh na přijetí rozhodnutí o schválení změn stanov družstva a schválení novelizovaného úplného znění stanov již po zapracování všech schválených změn.

            Tento návrh je předkládán z důvodu, že je nutné, aby družstvo podle ustanovení §  777 zákona číslo 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) přizpůsobilo stanovy úpravě tohoto zákona.

            V bodě 6) bude členské schůzi předložen návrh na přijetí rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky za rok 2013 a návrh na rozdělení dosaženého zisku ve výši 6 930 235,67 Kč následovně: příděl 100% do Fondu ze zisku - FKSP

            Tento návrh je předkládán z  důvodu, že schválení řádné účetní závěrky a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku vyžaduje zákon.

            V bodě 7) bude členské schůzi předložen návrh na přijetí rozhodnutí o schválení smluv o výkonu funkce členů orgánů společnosti ve znění v  souladu se zákonem číslo 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).

Tento návrh je předkládán z  důvodu, že schválení smluv o výkonu funkce členů orgánů společnosti vyžaduje zákon.

V bodě 8) dojde vzhledem ke skončení výkonu funkce člena představenstva pana Miroslava Svitáka k volbě nového člena představenstva. Představenstvo družstva navrhuje za člena představenstva opakovaně zvolit pana Miroslava Svitáka.

 

            Družstvo ve svém sídle umožní každému členovi družstva, aby ve lhůtě patnácti (15) dnů přede dnem konání členské schůze v pracovních dnech od 8.00 hod. do 14.00 hod. nahlédnul do návrhu změny stanov a řádné účetní závěrky za rok 2013.

 

za představenstvo družstva

 

 

STANOVY DRUŽSTVA     

            Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem podnikání, rozmnožování a zhodnocování majetku vlastníků vloženého do družstva.          

            Družstvo je podřízeno zákonu číslo  90/2012  Sb., o  obchodních společnostech a družstvech (zákonu o  obchodních korporacích) jako celku.         

            I.         

            1. Obchodní firma družstva :

            Zemědělské družstvo Pozovice         

            2. Sídlo družstva:       

            Název obce v níž je umístěno sídlo společnosti je: Štoky.          

            II.        

            Předmět podnikání (činnosti) družstva je:    

            - zemědělská výroba, 

            - silniční motorová doprava,  

            - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí,       

            - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí,                

            - výroba elektřiny,      

            - opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů,        

            - opravy silničních vozidel,    

            - obráběčství, 

            - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona,  

              prodej náhradních dílů a hospodářských potřeb

            - hostinská činnost,    

            - výroba a úprava kvasného lihu, konzumního lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů (s výjimkou piva, ovocných vín, ostatních vín a medoviny a ovocných destilátů získaných pěstitelským pálením) a prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin.    

            III.      

            Hospodaření družstva

            Družstvo hospodaří samostatně v  souladu s  obecně závaznými předpisy, stanovami, ostatními vnitrodružstevními předpisy a rozhodnutím orgánů družstva.         

            IV.      

            Trvání družstva          

            Družstvo se zřizuje na dobu neurčitou.  

            V.        

            Členství v družstvu:   

            A. Vznik a zánik členství v družstvu  

            1. Vznik členství:        

            Členem družstva může být fyzická osoba i právnická osoba.      

            Členství v družstvu vzniká jen při splnění všech podmínek stanovených zákonem a stanovami družstva takto:    

            - dnem rozhodnutí představenstva družstva o přijetí člena na základě písemné přihlášky uchazeče,          

            - převodem nebo přechodem družstevního podílu na základě rozhodnutí představenstva družstva,        

            - dnem rozhodnutí představenstva o přijetí člena na základě písemné přihlášky podané dědicem družstevního podílu.           

            Družstvo vede seznam členů, do kterého se zapisuje jméno a bydliště nebo sídlo člena, den a způsob vzniku a zániku členství, výše členského vkladu a rozsah splnění vkladové povinnosti.    

            Člen družstva oznámí družstvu bez zbytečného odkladu jakoukoliv změnu zapisovaných údajů, člen má právo do seznamu nahlížet a žádat vydání potvrzení o svém členství.        

            2. Zánik členství :      

            Členství v družstvu zaniká :      

            - dohodou       

            - vystoupením člena     

            - vyloučením člena,       

            - převodem družstevního podílu,          

            - přechodem družstevního podílu,        

            - smrtí člena družstva,  

            - zánikem právnické osoby – člena družstva,     

            - prohlášením konkurzu na majetek člena,         

            - zamítnutím insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku člena,         

            - doručením vyrozumění o neúspěšné opakované dražbě v řízení o výkonu rozhodnutí nebo v exekuci nebo, nejsou-li členská práva a povinnosti převoditelné, pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí postižením členských práv a povinností, nebo právní mocí exekučního příkazu k postižení členských práv a povinností po uplynutí lhůty uvedené ve výzvě ke splnění vymáhané povinnosti podle zvláštního právního předpisu a, byl-li v této lhůtě podán návrh na zastavení exekuce, po právní moci rozhodnutí o tomto návrhu,

            - zánikem družstva bez právního nástupce.       

            Písemná dohoda:       

            Dohodne-li se družstvo se svým členem na skončení členství, skončí členství v  družstvu dnem, sjednaným v písemné dohodě.          

            Dohodu o skončení členství uzavírá se členem předseda nebo místopředseda družstva a podléhá schválení představenstvem.         

 

            Vystoupení:    

            Člen může z družstva vystoupit na základě písemné odhlášky adresované představenstvu družstva. Vystoupit z družstva může člen z jakéhokoliv důvodu nebo bez jeho uvedení. Členství zaniká ve výpovědní lhůtě šest (6) měsíců. Tato lhůta začíná běžet dnem doručení výpovědi družstvu. Odhláška může být odvolána jen písemně se souhlasem představenstva družstva.           

            Vyloučení:      

            Představenstvo může rozhodnout o vyloučení člena družstva, byl-li pravomocně odsouzen pro trestný čin, který spáchal proti družstvu nebo jeho členu, nebo majetku družstva a nebo v souvislosti s výkonem práce v družstvu, porušil-li závažným způsobem, nebo opětovně své členské povinnosti, vyplývající ze zákona nebo stanov družstva, porušil-li člen vůči družstvu pravidla hospodářské soutěže nebo zneužil-li jeho jméno, případně jednal jiným způsobem tak, že poškodil zájmy družstva.           

            O vyloučení člena rozhoduje představenstvo družstva. Představenstvo je oprávněno rozhodnout o vyloučení člena do šesti (6) měsíců ode dne, kdy se družstvo dozvědělo o důvodech vyloučení, nejpozději však do jednoho (1) roku ode dne, kdy důvod k vyloučení nastal.         

            V rozhodnutí o vyloučení člena z družstva musí být uveden důvod, který nemůže být dodatečně měněn. Rozhodnutí musí být písemné a kromě důvodu musí obsahovat poučení o možnosti podat odůvodněné námitky proti rozhodnutí o vyloučení k členské schůzi.        

            Proti rozhodnutí o vyloučení má člen právo podat odůvodněné námitky k členské schůzi, a to do třiceti (30) dnů ode dne doručení rozhodnutí o vyloučení. Členství vylučované osoby v družstvu zaniká marným uplynutím lhůty k podání námitek nebo dnem doručení rozhodnutí členské schůze o zamítnutí námitek.    

            Proti rozhodnutí členské schůze o zamítnutí námitek může vylučovaná osoba podat ve lhůtě třech (3) měsíců ode dne doručení rozhodnutí návrh soudu na prohlášení rozhodnutí o vyloučení za neplatné.     

            Rozhodnutí představenstva i členské schůze se v tomto případě doručují členu doporučeným dopisem do vlastních rukou.  

            Úmrtí člena:   

            V případě úmrtí člena zaniká členství dnem smrti. Družstevní podíl je předmětem dědictví. Dědic družstevního podílu může požádat družstvo o členství do jednoho (1) měsíce ode dne, kdy nabyde právní moci usnesení soudu o tom, že se stal dědicem. O přijetí dědice za člena rozhoduje představenstvo družstva.

            Zánik právnické osoby:         

            Zánikem právnické osoby, která je členem družstva, přechází její družstevní podíl na jejího právního nástupce a tento právní nástupce se může stát členem družstva pouze v tom případě, že s tím vysloví souhlas představenstvo družstva.    

            Převod družstevního podílu:  

            Převod družstevního podílu je možný jen na osobu, která se podle ustanovení zákona a těchto stanov může stát členem družstva.          

            Člen může převést svůj družstevní podíl na jiného člena družstva nebo na osobu, která není členem družstva, pouze se souhlasem představenstva.       

            Právní účinky převodu družstevního podílu nastávají dnem vydání rozhodnutí představenstva o schválení převodu družstevního podílu.    

            B. Práva a povinnosti členů   

            Člen má tato práva:   

            - účastnit se řízení a rozhodování v družstvu,    

            - volit a být volen do orgánů družstva,  

            - podílet se na výhodách poskytovaných členům družstva,         

            - na vypořádací podíl při zániku svého členství v družstvu,        

            - na podíl na likvidačním zůstatku při zrušení družstva s likvidací,           

            Člen má tyto povinnosti:       

            a) dodržovat stanovy a plnit usnesení orgánů družstva,  

            b) uhradit základní členský vklad v minimální výši 10.000,- Kč, slovy deset tisíc korun českých,   

            c) poskytnout družstvu součinnost při řešení otázek spojených s  obhospodařováním pozemků, které člen vlastní            

            d) podílet se na ztrátě družstva formou uhrazovací povinnosti do výše svého základního vkladu,

            e) neposkytovat třetím osobám informace týkající se činnosti družstva,   

            f) nabídnout do pachtu družstva všechny pozemky, které vlastní a nebo získá v době trvání svého členství s výjimkou zahrad a pozemků zastavěných obytnými a hospodářskými budovami, jejichž vlastníkem není družstvo, a rovněž nabídnout družstvu uzavření smlouvy o zřízení předkupního práva k těmto pozemkům ve prospěch družstva, s tím, že člen je v případě porušení těchto povinností povinen uhradit družstvu smluvní pokutu ve výši ročního pachtovného za pacht uvedených pozemků.        

            O přijetí pozemků do pachtu rozhoduje představenstvo družstva.          

            VI.      

            Členské vklady, družstevní podíl, vypořádací podíl, základní kapitál           

            a) Základní členský vklad a další členské a majetkové vklady         

            Každý se podílí na základním kapitálu družstva základním členským (majetkovým) vkladem, jehož výše činí 10.000,- Kč, slovy deset tisíc korun českých. 

            Základní členský vklad je povinen člen uhradit:  

            - individuálním vkladem v penězích,     

            Člen je povinen před vznikem členství uhradit vstupní vklad ve výši 5.000,- Kč, slovy pět tisíc korun českých, a zbývajících 5.000,- Kč, slovy pět tisíc korun českých je povinen uhradit do do jednoho (1) roku ode dne vzniku členství. 

            O členských vkladech a jejich změnách vede družstvo evidenci.  

            Člen družstva se může podílet na základním kapitálu družstva i dalšími členskými vklady. O převzetí povinnosti k  dalšímu členskému vkladu uzavře družstvo se členem písemnou smlouvu. Smlouva obsahuje zejména údaje o výši peněžitého vkladu a lhůtu pro splacení vkladové povinnosti. Vypořádání dalšího členského vkladu se řídí pravidly pro vypořádání základního členského vkladu.    

            b) Družstevní podíl    

            Člen družstva může mít pouze jeden družstevní podíl představující práva a povinnosti člena plynoucí z členství v družstvu.         

            Nabývá-li člen za trvání svého členství v družstvu další družstevní podíl, splývají jeho družstevní podíly dnem nabytí dalšího družstevního podílu. Spoluvlastnictví družstevního podílu není možné. Podmínky převodu a přechodu družstevního podílu upravují stanovy družstva.          

            c) Vypořádací podíl    

            Při zániku členství za trvání družstva má dosavadní člen nárok na vypořádací podíl.         Vypořádací podíl se stanoví z částky ve výši 70 % (sedmdesáti procent) všech základních členských vkladů všech členů družstva ve výši určené poměrem členem splaceného základního členského vkladu násobeného počtem dokončených roků jeho členství (počínaje datem 1.1.1993) k veškerým základním členským vkladům všech členů družstva násobeným vždy jednotlivě počtem ukončených roků jejich členství.           

            Družstvo je povinno vypořádat vypořádací podíl nejdéle do dvou (2) let od zániku členství. U vyloučeného člena je vypořádací podíl splatný ve stejné lhůtě. Byla-li však podána žaloba o neplatnost rozhodnutí členské schůze, je vypořádací podíl splatný do dvou (2) let od právní moci soudního rozhodnutí.    

            Vypořádací podíl se uhrazuje v  penězích, pokud se bývalý člen a představenstvo nedohodnou jinak. Nárok na úrok za dobu splácení vypořádacího podílu členovi nevzniká.    

            d) Základní kapitál:   

            Základní kapitál družstva je tvořen součtem základních členských vkladů a všech dalších členských vkladů.          

 

 

 

            e) Majetkové podíly z transformace  

            V  případě že má člen družstva nárok na vrácení majetkového podílu z  transformace družstva bude tento nárok vypořádán ve lhůtě deseti (10) let od zániku členství, a to v  deseti (10) rovnoměrných splátkách (pokud zákon nestanoví jinak či pokud se družstvo s  členem jinak nedohodne). V  případě vydání naturálií bude jejich hodnota odečtena z  hodnoty majetkového podílu.     

            VII.     

            Roční účetní závěrka a roční hospodaření družstva  

            Družstvo ručí za své závazky celým svým majetkem, členové neručí za závazky družstva. 

            Družstvo může uzavřít se členy či nečleny zvláštní dohody o různých formách hospodářské spolupráce, dle zásad schválených představenstvem.  

            Družstvo je povinno sestavit za každý rok účetní závěrku hospodaření.  

            Spolu s účetní závěrkou je představenstvo povinno předložit členské schůzi návrh rozdělení a užití zisku, případně navrhnout způsob úhrady ztráty vzniklé v  důsledku hospodaření družstva.       

            Členové družstva si mohou vyžádat roční účetní závěrku a rozdělení zisku příp. ztrát k nahlédnutí.          

            VIII. Fondy družstva  

            Družstvo zřizuje rezervní fond. Do rezervního fondu jsou převedeny prostředky z  nedělitelného fondu podle stavu ke dni přijetí tohoto novelizovaného úplného znění stanov. Prostředky rezervního fondu nemohou být rozděleny mezi členy za trvání družstva. O použití prostředků rezervního fondu či jeho případném doplňování rozhoduje členská schůze.           

            Družstvo dále zřizuje restituční fond, fond odměn a fond kulturních a sociálních potřeb. O doplňování a použití prostředků z těchto fondů rozhoduje členská schůze.    

            IX.      

            Rozdělení zisku         

            Na výši zisku, který je určen k rozdělení mezi členy, se usnáší členská schůze při projednávání roční účetní závěrky na základě návrhu představenstva družstva.           

            Zisk určený členskou schůzí k rozdělení mezi členy družstva se rozděluje podle poměru splaceného vkladu členům družstva ke splaceným vkladům všech členů a podle poměru výše majetkové účasti člena na podnikání družstva. Pokud členství nebo majetková účast v rozhodném roce trvala jen část roku, tento podíl se poměrně krátí.        

            X.       

            Orgány družstva a jejich činnost       

            Orgány družstva jsou   

            1. členská schůze          

            2. představenstvo         

            3. kontrolní komise      

            Členská schůze          

            Členská schůze je nejvyšším orgánem družstva tvořeným všemi členy družstva.

            Do působnosti členské schůze patří:     

            - měnit stanovy,           

            - volit a odvolávat členy představenstva a kontrolní komise a jejich náhradníky,  

            - určovat výši odměny členů představenstva a kontrolní komise,

            - schvalovat smlouvy o výkonu funkce podle § 59 zákona o obchodních korporacích,    

            - schvalovat účetní závěrku družstva,     

            - rozhodovat o rozdělení a užití zisku, popřípadě způsobu úhrady ztráty,

            - rozhodovat o uhrazovací povinnosti,  

            - rozhodovat o použití rezervního fondu,         

            - rozhodovat o přeměně družstva,        

            - rozhodovat o zrušení družstva s likvidací, volí a odvolává likvidátora,   

            - rozhodovat o převodu či zastavení závodu či jeho části,          

            - rozhodovat o zvýšení či snížení základního členského vkladu,  

            - rozhodovat o dalších otázkách, které zákon či tyto stanovy svěřují do její působnosti.   

            Členská schůze se schází nejméně jednou (1x) za rok.    

            Člen se zúčastňuje členské schůze osobně nebo v zastoupení. Plná moc k zastoupení na členské schůzi musí být písemná.          

            Svolatel členské schůze musí uveřejnit pozvánku na členskou schůzi nejméně patnáct (15) dnů přede dnem jejího konání na internetových stránkách družstva a současně zašle pozvánku členům na adresu uvedenou v seznamu členů. Uveřejněním pozvánky se považuje pozvánka za doručenou. 

            Představenstvo svolá členskou schůzi vždy, je-li to v důležitém zájmu družstva.

            Představenstvo svolá členskou schůzi, jestliže ho o to požádá kontrolní komise nebo alespoň deset procent (10 %) členů družstva. 

            Členská schůze musí být svolána do třiceti (30) dnů od podání podnětu představenstvu. Na žádost členů oprávněných požadovat svolání členské schůze, představenstvo zařadí jimi určenou záležitost na pořad členské schůze.           

            Členská schůze je schopna se usnášet, pokud je přítomna většina všech členů.   

            Při hlasování na členské schůzi má člen jeden hlas.        

            Členská schůze se usnáší většinou hlasů přítomných členů, pokud zákon nebo tyto stanovy nestanoví jinak. O všech záležitostech se hlasuje veřejně.

            Má-li být na členské schůzi přijato usnesení o uhrazovací povinnosti či o vydání dluhopisů, je členská schůze schopna se usnášet při přítomnosti dvou třetin všech členů a usnesení musí být přijato dvěma třetinami přítomných členů.   

            Není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá představenstvo bez zbytečného odkladu náhradní členskou schůzi se stejným programem tak, aby se konala do třech (3) týdnů ode dne, kdy se měla konat členská schůze původně svolaná. Náhradní členská schůze musí být svolána novou pozvánkou s nezměněným pořadem jednání. Náhradní členská schůze je schopna se usnášet bez ohledu na počet přítomných členů.       

            O průběhu členské schůze pořídí svolatel zápis do patnácti (15) dnů ode dne jejího konání. Každý člen má právo požádat o vydání kopie zápisu. 

            Neplatnost usnesení členské schůze:     

            Každý člen družstva, člen představenstva nebo kontrolní komise nebo likvidátor se mohou dovolávat neplatnosti usnesení členské schůze podle ustanovení občanského zákoníku pro rozpor s právními předpisy nebo stanovami.         

            Představenstvo           

            Statutárním orgánem družstva je představenstvo. Představenstvo má 9 členů.     

            Členy představenstva volí členská schůze na funkční období pět (5) let. Člen představenstva nesmí být současně členem kontrolní komise. Představenstvo volí svého předsedu a místopředsedu.           

            Členem představenstva může být jen člen družstva splňující podmínky podle zákona a těchto stanov. Současně mohou být zvoleni náhradníci členů představenstva.      

            Družstvo zastupuje předseda představenstva nebo místopředseda představenstva.         

            Představenstvu přísluší obchodní vedení družstva. Představenstvo zajišťuje řádné vedení účetnictví, předkládá členské schůzi ke schválení účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty.           

            Představenstvo rozhoduje v otázkách, které nejsou výslovně vyhrazeny členské schůzi, rozhoduje a činí veškeré úkony nutné pro založení obchodních společností, totéž platí pro zájmová sdružení a spolky. Rozhoduje o půjčkách (a jejich podmínkách) členům ke splacení základního členského vkladu. Představenstvo plní usnesení členské schůze, odpovídá ji za svoji činnost.           

            Představenstvo se schází dle potřeby, musí se sejít do deseti (10) dnů na podnět kontrolní komise. Představenstvo rozhoduje většinou hlasů všech svých členů. Každý člen má při hlasování v představenstvu 1 hlas.         

            Kontrolní komise       

            Kontrolním orgánem družstva je kontrolní komise. Kontrolní komise má 3 členy.                     

            Členy kontrolní komise volí členská schůze na funkční období pět (5) let. Člen kontrolní komise nesmí být současně členem představenstva. Kontrolní komise volí svého předsedu. 

            Členem kontrolní komise může být jen osoba splňující podmínky podle zákona a těchto stanov. Současně mohou být zvoleni náhradníci členů kontrolní komise.        

            Kontrolní komise kontroluje veškerou činnost družstva, projednává stížnosti členů a může požadovat jakékoliv informace a doklady o hospodaření družstva. Kontrolní komise dává písemné stanovisko ke každé účetní závěrce, k  návrhu na rozdělení zisku nebo úhradě ztráty družstva.      

            Při výkonu své působnosti je kontrolní komise nezávislá na ostatních orgánech družstva.           

            Pověřený člen kontrolní komise má právo účasti na jednání představenstva.       

            XI.      

            Společná ustanovení o členství v orgánech družstva 

            Členové orgánů mohou být zvoleni opětovně, funkce člena představenstva a člena kontrolní komise je vzájemně neslučitelná.     

            Způsob jednání jednotlivých orgánů schválí jednotlivé orgány ve svých jednacích a volebních řádech.     

            V družstevních orgánech má každý přítomný člen jeden hlas.    

            Pokud dojde ke snížení počtu členů orgánů, nastupují na uvolněná místa náhradníci v pořadí určeném členskou schůzí.           

            Členům představenstva a kontrolní komise náleží za výkon funkce odměna, jejíž výši schvaluje členská schůze.    

            XII.     

            Organizace družstva a pracovní vztahy v družstvu   

            Vnitřní organizaci družstva a pracovní podmínky v družstvu upravuje organizační a pracovní řád družstva. Tyto předpisy jsou schvalovány či měněny představenstvem družstva.           

            XIII.    

            Způsob a rozsah ručení za případnou ztrátu 

            Účelem ručení členů za případnou ztrátu družstva je uhrazení ztráty, která plyne z hospodářského rizika činnosti družstva. Člen družstva ručí do výše základního členského vkladu.         

 

            XIV.    

            Zrušení a zánik družstva        

            Družstvo se ruší:          

            - usnesením členské schůze,     

            - rozhodnutím soudu.  

            O zrušení družstva s likvidací rozhoduje členská schůze, která jmenuje a odvolává likvidátora a schvaluje zprávu likvidátora o naložení s likvidačním zůstatkem.  

            XV.     

            Závěrečná ustanovení

            Stanovy byly přizpůsobeny úpravě dle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) dle ustanovení § 777, odst 2 zákona o obchodních korporacích, a toto přizpůsobení bylo schváleno členskou schůzí dne 6.6.2014.   

 

 

 

 

 

 

 

    Člen Zemědělského svazu ČR

    Zemědělsky svaz ČR