Valná hromada - 14.11.2017

P O Z V Á N K A

 

                         Zemědělského družstva Brandýs nad Labem Vás zve na členskou

                         schůzi družstva, která se koná ve čtvrtek 14.12.2017 od 15.00 hod.,

                                                 v v zasedací místnosti družstva. 

 

 

Program jednání  členské schůze :

1) Zahájení a ustanovení pracovních orgánů členské schůze

2) Projednání zápisu z členské schůze ze dne 5.10.2017

3) Projednání hospodaření družstva za I.-X. měsíc 2017 vč. výhledu k  31.12.2017

4) Příkaz předsedy družstva k zajištění pravidelné roční prověrky bezpečnosti a ochrany zdraví při

   práci na všech pracovištích a zařízení ZD Brandýs nad Labem v roce 2017.-Ing. Mažgút

5) Příkaz předsedy k provedení inventarizace k 31.12.2017 - Ing. Josef Choděra

6) Projednávání pravidelných úkolů členské schůze:

     a) Zprávu z kontrolní činnosti-připravuje kontrolní pracovníci - prof.Ing.Pavel Kuklík,CSc., Ing. Petr Sixta a p. Fr. Černý

     b) Úkoly BOZP + PO

     c) Reforma SZP-EU 2014-2020, Dotace, Cross-compliance – Ing.J.Mažgút

     d) Úkoly půda vč. zisku orné půdy

     e) Rozvoj „Pilíře VI“

7) Různé

8) Diskuse

9) Usnesení a závěr

 

Za ZD Brandýs nad Labem

ing. Jozef Mažgút                                                                ing. Josef Choděra

předseda ZD                                                                         místopředseda ZD

 

Dne 27.11. 2017

 

 

    Člen Zemědělského svazu ČR

    Zemědělsky svaz ČR