Valná hromada - 22.02.2018

P O Z V Á N K A

 

                             Zemědělského družstva Brandýs nad Labem Vás zve na členskou

                            schůzi družstva, která se koná ve čtvrtek 22.2.2018 od 15.00 hod.,

                             v zasedací místnosti družstva. 

 

 

Program jednání  členské schůze :

1) Zahájení a ustanovení pracovních orgánů členské schůze

2) Projednání zápisu z členské schůze ze dne 14.12. 2017

3) Projednání a schválení závěrečné zprávy inventarizační komise k 31.12.2017

4) Projednat Příkaz předsedy družstva k zajištění pravidelné roční prověrky bezpečnosti

a ochrany zdraví připráci na všech pracovištích a zařízení ZD Brandýs nad Labem v roce 2017

5) Projednání rozboru hospodaření za rok 2017

6) Projednání návrhu hospodářského plánu družstva na rok 2018

7) Projednání návrhu účetní závěrky za rok 2017 vč. projednání výsledku hospodaření za rok 2017, způsob jeho

   rozdělení (příděl FKSP a osobních účtů na rok 2018, vč. výše vypořádacího podílu za rok 2017)

8) Příprava výroční členské schůze družstva za rok 2017

9) Projednávání pravidelných úkolů členské schůze:

     a) Zprávu z kontrolní činnosti (připravuje kontrolní komise)

     b) Úkoly BOZP + PO

     c) Úkoly Cross-compliance vč. Geac II, Helt-chek vč. reformy SZP a „Dotace“ – Ing.J.Mažgút

     d) Úkoly půda vč. zisku orné půdy

     e) Rozvoj „Pilíře VI“ – rozvoj nezemědělských činností, nákup a prodej půdy

10) Projednání návrhu změny stanov družstva

11) Různé                                                                                                                                    

12) Diskuse

13) Usnesení a závěr

 

 

Za ZD Brandýs nad Labem

ing. Jozef Mažgút                                                                ing. Josef Choděra

předseda ZD                                                                         místopředseda ZD

 

Dne 6.2. 2018

 

    Člen Zemědělského svazu ČR

    Zemědělsky svaz ČR