Valná hromada - 09.04.2018

                                                 POZVÁNKA

 

Zemědělské družstvo Brandýs na Labem  Vás zve na členskou schůzi družstva, která se koná v notářské kanceláři notáře v Mělníku Mgr. Petra Oulíka, U sadů 324, Mělník, PSČ 276 01.

Program jednání členské schůze

1) Zahájení a ustanovení pracovních orgánů členské schůze

2) Projednání změny stanov družstva v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích.

3) Diskuse,

4) Usnesení, přijetí nového úplného znění stanov

5) Závěr členské schůze

 

Návrh usnesení členské schůze :

Členská schůze v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích tímto schvaluje změnu stanov družstva.

 

Prezentace členů družstva bude probíhat od 14.00 hodin v místě konání členské schůze. Člen se zúčastňuje členské schůze osobně  (při prezentaci se prokáže platným dokladem totožnosti ) nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na členské schůzi musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení  na jedné nebo na více členských schůzích.Nikdo nesmí být na jednání členské schůze zmocněncem více než jedné třetiny všech členů družstrva, jinak platí, že nemá pro jednání na členské schůzi udělenu žádnou  plnou moc.

 

Přílohy : 1) Návrh změn stanov

             2) Navrhované úplné znění stanov

 

 

Za ZD Brandýs nad Labem

ing. Jozef Mažgút                                                       ing. Josef Choděra

Předseda družstva                                                      místopředseda družstva

Dne 25.3.2018

    Člen Zemědělského svazu ČR

    Zemědělsky svaz ČR