Valná hromada - 23.02.2017

Členská schůze - 23.2.2012

P O Z V Á N K A

Zemědělského družstva Brandýs nad Labem Vás zve na členskou schůzi družstva, která

se konáve ve čtvrtek 23.2. 2016 od 15.00 hod., v zasedací místnosti družstva. 

 

Program jednání dnešní členské schůze:

 

1) Zahájení a ustanovení pracovních orgánů členské schůze

2) Projednání zápisu z členské schůze ze dne 8.12.2016

3)Projednání a schválení závěrečné zprávy inventarizační komise k 31.12.2016

4) Projednat Příkaz předsedy družstva k zajištění pravidelné roční prověrky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na všech pracovištích a zařízení ZD Brandýs nad Labem v roce 2016 - Ing.L.Mrázek

5) Projednání rozboru hospodaření za rok 2016

6) Projednání hospodářského plánu družstva na rok 2017

7) Projednání účetní závěrky za rok 2016 vč. projednání výsledku hospodaření za rok 2016, způsob jeho rozdělení (příděl FKSP a osobních účtů na rok 2017, vč. výše vypořádacího podílu za rok 2016)

8) Příprava výroční členské schůze družstva za rok 2016

9) Projednávání pravidelných úkolů členské schůze:

     a) Zprávu z kontrolní činnosti (připravuje kontrolní komise)

     b) Úkoly BOZPO + PO – Ing. L. Mrázek

     c) Úkoly Cross-compliance vč. Geac II, Helt-chek vč. reformy SZP a „Dotace“ – Ing.J.Mažgút

     d) Úkoly půda vč. zisku orné půdy - Ing.L.Mrázek

     e) Rozvoj „Pilíře VI“ – rozvoj nezemědělských činností, nákup a prodej půdy

10) Různé

11) Diskuse

12) Usnesení a závěr

    

 

Za ZD Brandýs nad Labem

ing. Jozef Mažgút                                           ing. Josef Choděra

předseda ZD                                                  místopředseda ZD

 

Dne 24.1.2017

    Člen Zemědělského svazu ČR

    Zemědělsky svaz ČR