Úvodní stránka > Kalendář

Kalendář akcí - Jihomoravský kraj

11

únor

Seminář Zlepšení hospodářské výkonnosti farem s využitím nástrojů reformované zemědělské politiky EU 2020+, 11. 2. 2020, Říčany u Brna

Cílem semináře je poskytnout celkový přehled o připravovaném rámci reformované SZP, a to ve vazbě na úroveň projednání/zpracování jak na EU úrovni, tak i na národní úrovni. Mezi hlavní témata bude patřit posílení principů cross compliance, strukturální charakter přímých plateb a základní podmínky způsobilosti (PP do značné míry dosud předurčovaly úroveň důchodových podpor), základní zaměření intervencí PRV a indikace změn kontrolních ...


30

leden

Seminář Ochrana půdy a udržitelné způsoby hospodaření, 30. 1. 2020, Letovice

Cílem projektu je seznámit zemědělce s nejnovějšími trendy péče o půdu. V průběhu semináře budou účastníci seznámeni se základními degradačními procesy půdy a příčinami jejich vzniku. Hlavní část semináře bude věnována problematice ochrany půd před erozí, jednotlivým druhům protierozních opatření a používání půdoochranných technologií na orné půdě a v trvalých kulturách. Dále budou představeny informační zdroje s problematikou péče o půdu a ...


22

leden

Seminář Pěstební systémy omezující degradaci životního prostředí a zvyšující efektivitu agrotechniky, 22. 1. 2020, Říčany u Brna

Cílem semináře je rozšíření znalostí účastníků o obecných principech a možnostech eliminace degradačních procesů půdy pomocí agrotechnických postupů. Problematika je věnována příčinám vzniku degradace půdy při jejím zemědělském využití a samozřejmě novým technologiím, které tato rizika snižují. Cíleně je problematika zaměřena na eliminaci technogenního zhutnění, omezení erozních rizik na půdním bloku, specifikace pěstování polních plodin ...


4

prosinec

Seminář Management odchovu telat v současných podmínkách vysokoužitkových stád dojeného skotu, 4. 12. 2019, Brno

Cílem semináře je předat účastníkům semináře nové poznatky a zvýšit tak úroveň jejich znalostí nezbytných při kontrole a řízení odchovu telat v současných podmínkách vysokoužitkových stád dojeného skotu se zaměřením na optimalizaci technických a technologických podmínek, poporodní péče, řízení výživy telat, prevenci jejich zdraví, kontroly a hodnocení výsledků odchovu ve vztahu k ekonomice odchovu, resp. potenciálnímu přínosu pro budoucí ...


21

listopad

Seminář Vlastnické a užívací vztahy k půdě jako důležitý nástroj při restrukturalizaci zemědělských podniků, 21. 11. 2019, Brno

Cílem semináře je seznámit účastníky se všemi zásadními změnami, které do oblasti vlastnických a užívacích vztahů přináší nová právní úprava obsažená v novém Občanském zákoníku od 1. 1. 2014 včetně znovuzavedení institutu předkupního práva spoluvlastníků nemovitých věcí ke kterému došlo od 1. 1. 2018. Seminář účastníkům zvýší jejich úroveň znalostí v oblasti vlastnických a užívacích vztahů k zemědělské půdě, a to zejména z pohledu toho, ...29

říjen

Seminář Hospodaření se živinami, péče o půdní úrodnost a ochrana prostředí, zejména vody před znečištěním, 29. 10. 2019, Letovice

Cílem semináře je popsat účastníkům aktuální i připravované legislativní a dotační požadavky na hospodaření se živinami, péči o půdní úrodnost a ochranu prostředí. Seminář přispěje k rozšíření znalostí o obecných principech a vhodných postupech při skladování a používání minerálních, organických a statkových hnojiv a rovněž i dalších hnojivých látek (upravené kaly a sedimenty) a pomocných látek (např. technologické vody). Na semináři budou ...15

říjen


24

září

Seminář č. 23 v rámci DP 9.F.e. - regionální přenos informací " Plnění podmínek podpor I. pilíře SZP" pořádá IC Blansko

Termín a místo konání: v úterý 24. září 2019 v 9.00 hodin v Restauraci „Na Rozcestí“ v Drnovicích u Lysic


Stránka 1 z 2
CZ EN