O Svazu

Zemědělský svaz České republiky (dále jen „Svaz“) je založen podle ustanovení § 9a zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů. Je samostatným právním subjektem.

Právní existence Zemědělského svazu ČR stejně jako všech a zaměstnavatelských a odborových svazů je opřena o úmluvy Mezinárodní organizace práce (ILO) a to především o:

  • Úmluvu č. 87 z r. 1948 o svobodě sdružování a ochraně práva organizovat se,
  • Úmluvu č. 98 z r. 1949 o právu organizovat se a kolektivně vyjednávat

Mezinárodní organizace práce (ILO*) je specializovaná agentura Organizace spojených národů věnující se rozvoji a propagaci norem pro vnitrostátní právní předpisy na ochranu a zlepšení pracovních podmínek a životních standardů.

Svaz je právnickou osobou, která je dobrovolným, nezávislým, nevládním a nepolitickým sdružením právnických a fyzických osob – zemědělských obchodních společností, zemědělských družstev, odbytových družstev a společností, zemědělců a dalších podnikatelů, jejichž podnikání je především zaměřeno na zemědělství, pěstitelství, chovatelství a služby - které se sdružily na ochranu svých hospodářských a sociálních zájmů v souladu s právními předpisy České republiky.

Svaz je organizací zaměstnavatelů - podnikatelů v zemědělství a vykonává všechny funkce s tím spojené včetně práva účastnit se kolektivního vyjednávání a uzavírat kolektivní smlouvy vyššího stupně. Svaz je právnickou osobou oprávněnou hájit zájmy svých členů jako soutěžitelů .

Předmětem činnosti Svazu je obhajovat a prosazovat zájmy svých členů v oblasti produkce, odbytu a zhodnocování zemědělské produkce, usilovat o rozvoj zemědělství a venkova, pomáhat svým členům v rozvoji jejich podnikatelských aktivit a za tím účelem jim poskytovat služby, poradenský servis a vzdělávání v oblasti hospodářské, ekonomické, podnikatelské, obchodní, právní a sociální.

 

Název a sídlo Svazu

Název Svazu zní: Zemědělský svaz České republiky
Zkrácený název Svazu zní: Zemědělský svaz ČR nebo ZS ČR
Název Svazu v anglickém jazyce zní: Agricultural Association of the Czech Republic
Sídlo Svazu: 110 00 Praha 1, Hybernská 1613/38
Identifikační číslo: 265 50 521

 

ILO

Deklarace ILO o základních principech a právech v práci, přijatá na 86. Mezinárodní konferenci práce v r. 1998, vyhlásila soubor osmi nejdůležitějších úmluv ze čtyř základních oblastí tzv.: Základní pracovní standardy.

ILO je jedinečná svou tripartitní strukturou. 185 členských států je zastoupeno nejen delegáty svých vlád, ale také delegáty reprezentujících zaměstnavatele a zaměstnance. V roce 1969 získala za svou činnost Nobelovu cenu za mír. ILO má sídlo v Ženevě, Švýcarsku. Česká republika je členem ILO od roku 1993 a zatím ratifikovala 71 úmluv, včetně všech úmluv o lidských právech.

ILO rovněž poskytuje technickou pomoc v oblasti sociální politiky, administrativy a školení pracovní síly; podporuje spolupráci organizací a zemědělský průmysl; sestavuje statistiky práce a provádí výzkum sociálních problémů na úrovni mezinárodní soutěže, nezaměstnanosti a podzaměstnanosti, vztahu práce a průmyslu, technologické změny (včetně automatizace) a pomáhá chránit práva mezinárodních migrantů.
Partneři Zemědělského svazu ČR: