Úvodní stránka > O NÁS > Aktivity svazu > Agrodialog III

logo Agrodialog III

Projekt „Zlepšování pracovních podmínek, adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků v zemědělství prostřednictvím sociálního dialogu“

Zkrácený název: AGRODIALOG III
Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/18_094/0010575
Poskytovatel dotace: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Příjemce: Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy-Asociace svobodných odborů ČR (OSPZV-ASO ČR)
Partner: Zemědělský svaz ČR (ZS ČR)
Doba realizace: 1. 3. 2019 – 28. 02. 2022

 

Popis klíčových aktivit projektu

Klíčová aktivita 01 - Mapování dopadů změn v charakteru práce na sociální dialog v zemědělství

Popis klíčové aktivity:

KA 01 naplňuje konkrétní dílčí cíl (KOC) 1 a reaguje na průběžnou potřebu členů ZS ČR a OSPZV - ASO ČR orientovat se v trendech celospolečenského a ekonomického dění, které mají vliv na výši mezd, utváření pracovních podmínek a úroveň péče o zaměstnance v zemědělství. Získané informace a znalosti využijí členové obou svazů jak v projektu (KA 02 - zveřejnění na webu, KA 03 - zohlednění při výběru zahraničních dobrých prací, KA 04 a 05 - zohlednění při výběru témat týkajících se kontextu pracovních podmínek pro vedení sociálního dialogu v rámci diskusních fór), tak při samotném kolektivním vyjednávání, které ovlivňuje postavení zaměstnanců v zemědělství a na trhu práce.

Dopadové analýzy

Poskytnou aktuální a nezávislá data, která jsou nezbytná pro navození důvěry mezi sociálními partnery a pro vytvoření společného obrazu o pracovních podmínkách a pracovně-právních vztazích v zemědělství. Dopadové analýzy budou zadávány na návrh expertů, kteří vyberou pro každý rok aktuální témata ovlivňující situaci zemědělských podniků a jejich zaměstnanců, a to např. z těchto okruhů: nová legislativa a její výklad, vývoj české i evropské zemědělské politiky, ekonomická situace země, vývoj trhu práce, úroveň odborné vzdělávání atd. Experti budou vycházet též z ankety zorganizované v průběhu příprav projektu (např. aplikace Zákoníku práce v zemědělství).

Dotazníkové šetření k sledování vývoje a dopadů digitalizace a robotizace na specifickou skupinu respondentů. Oblasti šetření jsou: 1. Vlivy digitalizace na sociální dialog, 2. Rizika robotizace a digitalizace na zaměstnanost v zemědělství 3. Příprava na změny v charakteru práce v zemědělství.

Výstupy:

 • 6 dopadových analýz (2 ročně)
 • 1 Dotazníkové šetření mezi CS zaměstnanci v zemědělství
 • 100 účastníků konference

 

Klíčová aktivita 02 – Informační servis k sociálnímu dialogu v zemědělství

Popis klíčové aktivity:

KA 02 naplňuje KOC 2 a reaguje na průběžnou potřebu členů ZS ČR a OSPZV - ASO ČR seznamovat se s aktuálním děním v ČR v oblasti praktického kolektivního vyjednávání (zprávy z jednotlivých odvětví, sektorů nebo podniků), s pracovním právem a s metodikou a organizací kolektivního vyjednávání. Získané informace a znalosti využijí sociální partneři při přípravách kolektivního vyjednávání (navrhování smlouvy, výběr týmu, volba strategie) i při vlastním vyjednávání. Uzavřené kolektivní smlouvy nastaví zaměstnancům příznivé platové a pracovní podmínky, upraví jejich vztah se zaměstnavatelem atd.

WEBOVÉ STRÁNKY "SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMĚDĚLSTVÍ" (www.agrodialog.cz)

Byly zprovozněny jako nástroj metodické podpory v předchozím projektu a budou aktualizovány a rozšířeny na základě ankety realizované v průběhu příprav projektu a podnětů členů a expertů sebraných při realizaci projektu:

 • propojení "Všeobecného fóra" s diskusními fóry (KA 4 a 5)
 • vytvoření sekcí "Dopadové analýzy" (KA 1), "Podnikové kolektivní smlouvy" a "Poradenské okénko" pro vyjednávací týmy na podnikové úrovni.

Budeme také pokračovat v psaní článků o probíhajících kolektivních vyjednávání, o uzavřených kolektivních smlouvách, o pracovním právu atd.

 

ELEKTRONICKÁ MULTIMEDIÁLNÍ PŘÍRUČKA "JAK EFEKTIVNĚ VYJEDNÁVAT - 3. ČÁST"

Bude navazovat na materiál vytvořený jako nástroj metodické podpory v prvním projektu a bude

obsahovat např. tato témata:

 • hlavní přínosy kolektivní smlouvy (sociální smír, respektování ekonomické reality)
 • specifika kolektivního vyjednávání na podnikové úrovni
 • vyjednávací týmy (složení, role)
 • smírčí paritní komise zástupců smluvních stran kolektivní smlouvy (složení, role)
 • techniky formulování návrhu kolektivní smlouvy předcházející budoucím sporům
 • řešení kolektivních sporů (zprostředkovatel, rozhodce, stávka, výluka, soud)

 

Výstupy:

 • rozšířený web
 • 144 článků
 • doplněná příručka (elektronická verze)
 • 2 000 uživatelů webových stránek „Sociální dialog v zemědělství“

 

Klíčová aktivita 03 – Zahraniční dobré praxe v sociálním dialogu v zemědělství

Popis klíčové aktivity:

Ekonomické a sociální trendy mají evropský nebo celosvětový rozměr a i zaměstnavatelské a odborové organizace jsou dnes mezinárodně propojeny. Pro vedení kvalifikovaného a moderního sociálního dialogu a pro úspěšné kolektivní vyjednávání je tak i pro české sociální partnery nutností znát zahraniční dění a umět si z něj vybírat modely aplikovatelné v domácím prostředí. Na tuto nutnost reaguje KA 3, naplňuje přitom KDC 2. Získané vědomosti využijí členové ZS ČR a OSPZV – ASO ČR jak v projektu (KA 1 - zohlednění při výběru témat pro analýzy, KA 2 - zveřejnění na webu, KA 4 a 5 - zohlednění při výběru témat pro vedení sociálního dialogu v rámci diskusních fór), tak při samotném kolektivním vyjednávání, které ovlivňuje postavení zaměstnanců v zemědělství a na trhu práce. Přenos dobrých praxí z evropských zemí bude probíhat formou zahraničních cest, při nichž navštívíme zaměstnavatelské a odborové organizace (vedle národních centrál se seznámíme i s fungováním místních organizací). Při návštěvách se detailně seznámíme např. s parametry minimální mzdy v jednotlivých zemích, režimem pracovní doby apod.. OSPZV - ASO ČR dlouhodobě spolupracuje např. s těmito organizacemi:

 • Německo/IG BAU,
 • Dánsko/3F - United Federation of Danish Workers
 • Itálie /FAI-CISL
 • Chorvatsko/PPDIV
 • Slovinsko/KZI
 • Brusel/Evropský hospodářský a sociální výbor

ZS ČR je v kontaktu např. s těmito aktéry:

 • Slovensko/RUZ
 • Finsko/MTL/MTK
 • Holandsko/LTO
 • Brusel/EMB

 

Výstupy: 12 zahraničních cest, zápisy

 

Klíčová aktivita: 04 - Sociální dialog v zemědělství na centrální úrovni

Popis klíčové aktivity:

KA 4 naplňuje KDC 3 a bude probíhat formou diskusních fór na centrální úrovni ZS ČR a OSPZV – ASO ČR. Reaguje na potřebu častějšího setkávání a vedení sociálního dialogu o obecných otázkách týkajících se pracovních podmínek v zemědělství a jejich kontextu. Získané informace, komunikační a argumentační dovednosti využijí obě strany při vyjednávání kolektivní smlouvy vyššího stupně, která stanovuje základní rámec růstu mezd a úrovně pracovních podmínek, a dále budou využity při spolupráci s ústředními orgány státní správy.

Centrální diskusní fóra budou určena pro představitele vedení obou svazů a týmů vyjednávajících kolektivní smlouvu vyššího stupně. Budou pořádána 1x ročně. Každý svaz nejprve uskuteční interní přípravné diskusní fórum (vždy 20 účastníků), poté bude svoláno fórum společné (20 účastníků).

Diskusní fóra budou projednávat např. tyto otázky:

 • potřeba legislativních úprav vztahujících se k pracovním podmínkám v zemědělství, pracovněprávním vztahům, BOZP
 • hodnocení zemědělské politiky a její vliv na konkurenceschopnost zemědělských podniků
 • trh práce na venkově (adaptabilita pracovníků, flexibilní zaměstnávání v podnicích, nízké mzdy), kvalita odborného školství
 • minimální mzda, personální normativy

Fóra využijí závěry dopadových analýz a poznatky ze zahraničních cest a pomohou formulovat doporučení zaměstnavatelského a odborového svazu ke kolektivnímu vyjednávání vyššího stupně daný rok a dále připomínky a podněty k legislativnímu procesu (např. novelizace Zákoníku práce), tvorbě politik (zemědělské, zaměstnanosti, odborného vzdělávání), správních opatření atd., které experti obou svazů uplatní mimo projekt při svém působení v pracovních skupinách na ministerstvech apod. Po ukončení fór bude diskuse přenesena na "Všeobecné fórum" webu, kde ji budou podněcovat a moderovat svými příspěvky experti obou svazů.

 

Výstupy: 9 diskusních fór, (3 každý rok), 180 účastníků

 

Klíčová aktivita  05 - Sociální dialog v zemědělství na místní úrovni

Popis klíčové aktivity:

KA 5 naplňuje KDC 3 a bude probíhat formou místních diskusních fór členů místních organizací obou svazů v 10 krajích, v nichž hraje zemědělství významnější roli. KA reaguje na potřebu častějšího setkávání a komunikace sociálních partnerů na místní úrovni a tréninku vyjednávacích technik. Získané komunikační a argumentační dovednosti využijí obě strany při vyjednávání podnikových kolektivních smluv a závěry z fór budou využity při spolupráci obou svazů s ústředními orgány státní správy.

Fóra budou zaměřena na mzdové, pracovní a sociálních podmínky v daném kraji. Zástupci zaměstnavatelů a základních odborových organizací o nich budou diskutovat v kontextu pracovního práva, ekonomické situace, nezaměstnanosti, stavu českého zemědělství atd. Půjde o trénink sociálního dialogu a kolektivního vyjednávání, při němž využijeme závěry dopadových analýz, informace z webu i ze zahraničních cest. Obě strany si přitom ujasní vztah podnikových kolektivních smluv a kolektivní smlouvy vyššího stupně a dále obsah podnikové kolektivní smlouvy (pracovní doba, dovolená, překážky v práci, kompenzace, odstupné, úroveň tarifních mezd, druh a výše odměn, stravování, penzijní a životní pojištění atd. Program diskusních fór se dotkne i širší situace v zemědělství a na venkově, např. využitelnosti flexibilních forem zaměstnávání v zemědělství při řešení nerovnoměrného rozložení pracovní doby a sezónnosti práce, slaďování rodinného a pracovního života v zemědělství a zvyšování zaměstnanosti na venkově. Podněty z fór využijí experti obou svazů při svém zapojení do legislativního procesu a do tvorby politik či správních opatření. Po ukončení fór bude diskuse pokračovat na "Všeobecném fóru" webu.

 

Výstupy: 30 společných diskusních fór, 600 účastníků (10 fór každý rok, každé s kapacitou 20 osob).

 

Klíčová aktivita  06 - Řízení projektu

Popis klíčové aktivity:

Účelem této aktivity je vytvořit manažerské, organizační a administrativní podmínky pro úspěšnou realizaci ostatních KA. Bude se skládat z těchto činností:

 • uzavření pracovních smluv, DPČ a DPP se členy realizačního týmu
 • založení projektové dokumentace (elektronické i fyzické)
 • řízení projektu dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace a schválené projektové žádosti a v souladu s podporovanými aktivitami Výzvy 094 a Investiční priority 1.3 OPZ
 • aplikace Pravidel pro žadatele a příjemce (obecné i specifické části)
 • komunikace s poskytovatelem dotace
 • koordinace projektového týmu (porady)
 • koordinace využití výstupů projektu (zejména závěrů, připomínek a doporučení z diskusních fór) mimo projekt (v každodenní spolupráci obou svazů s ústředními orgány státní správyu v otázkách pracovních podmínek, pracovně právních vztahů, zemědělské politiky, politiky zaměstnanosti, BOZP apod.)
 • kontrola plnění harmonogramu, výstupů a indikátorů
 • kontrola způsobilosti výdajů a čerpání rozpočtu
 • zpracovávání monitorovacích zpráv, žádostí o platbu a závěrečné zprávy
 • poskytnutí součinnosti při kontrole na místě
 • vytváření podmínek pro udržitelnost projektu

V rámci této aktivity provedou experti na sociální dialog na konci projektu (poslední 3 měsíce realizace) závěrečnou evaluaci projektu.

Analýza: Kurzarbeit a další útlumová opatření – jak může zaměstnavatel v zemědělství čelit hospodářským problémům

31.8.2021

Období poznamenané pandemií infekčního onemocnění označovaného jako COVID-19 výrazným způsobem ovlivnilo hospodářství ČR. I zaměstnavatelé, na které přímo nedopadla krizová opatření a nebyli tedy nuceni zcela nebo zčásti přerušit svou činnost, v mnoha případech zaznamenali nepříznivé ekonomické dopady této situace. Další nepříznivé efekty přicházejí s delším časovým odstupem, v souvislosti s narušením odběratelsko-dodavatelských vztahů, ...

Analýza: Směrnice EU 2019/1158 o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob a její dopady do právní úpravy v ČR

30.8.2021

Otázka skloubení výchovy dětí či péče o blízké osoby a rozvoje profesní kariéry je dlouhodobým palčivým problémem současné doby, který je řešen na různých úrovních - mezinárodní, evropské i národních. Tento problém, který je jednou z hlavních příčin nerovného postavení žen a mužů na trhu páce, se ještě výrazněji prohloubil v souvislosti s aktuální situací kolem celosvětové pandemie onemocnění Covid-19. Rovnováha mezi pracovním a osobním ...

Analýza: Analýza dalších důsledků (vyjma dovolené) novely zákoníku práce účinných od 30. 7. 2020 a 1. 1. 2021 z pohledu zaměstnavatelů v zemědělství

24.8.2020

Zákon č. 285/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další související zákony (dále jen „novela zákoníku práce“), byl přijat se dvěma daty účinnosti. První část změn má účinnost stanovenou k 30. 7. 2020, neboť k tomuto dni bylo nezbytné provést transpozici směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/957 ze dne 28. června 2018, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a ...

Analýza: Právní úprava odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání s reflexí změn právní úpravy provedených novelou zákoníku práce 2020

19.8.2020

Mezi zásadní oblasti právní úpravy výkonu závislé práce v pracovněprávních vztazích patří jistě také regulace povinnosti zaměstnavatele nahradit zaměstnanci újmu způsobenou pracovním úrazem a nemocí z povolání, obsažena v 5. dílu třetí hlavy části jedenácté zákoníku práce[1] (§§ 269 až 271u). Předmětná úprava je projevem značné pozornosti, kterou pracovní právo jako celek věnuje ochraně života a zdraví zaměstnanců, obzvláště před působením ...

Analýza: Možnosti výkonu příležitostné, nárazové a sezónní práce v zemědělství se zřetelem ke Směrnici EU o transparentní a předvídatelné práci

10.7.2019

Cílem tohoto materiálu je analyzovat pravidla a nástroje, které lze využít k zajištění příležitostných, nárazových a sezónních prací. Současná právní úprava obsažená zejména v zákoně č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“) v tomto směru určité možnosti nabízí. V oboru, jakým je zemědělství, dochází k potřebě zajištění příležitostných, nárazových a sezónních prací velmi často. Působení sezónních ...

Analýza: Důsledky a dopady novelizace právní úpravy dovolené

3.7.2019

Právní úprava dovolené představuje důležitou oblast pracovního práva, která reprezentuje jeho ochrannou funkci. Prostřednictvím dovolené je zaměstnancům garantován při odpracování určitého rozsahu pracovní doby placený čas na odpočinek a regeneraci sil. Je zde tedy i přímá souvislost dovolené s bezpečností a ochranou zdraví při práci. Právo na dovolenou patří k základním sociálním právům zaměstnanců. Dovolená, vznik práva na ni a pravidla ...

CZ EN