Úvodní stránka > Aktuality

Agentury práce a rizika nelegálního zaměstnávání

25.6.2019

Celá problematika zaměstnávání cizinců na trhu práce ČR není jednoduchá.

Cizinec může být přijat do zaměstnání a zaměstnáván, je-li držitelem platné zaměstnanecké karty nebo má-li platné povolení k zaměstnání vydané krajskou pobočkou Úřadu práce a platné oprávnění k pobytu na území ČR. Zaměstnavatelem tohoto cizince musí být v tomto případě agentura práce.

Agentura práce může svého zaměstnance dočasně přidělit k výkonu práce pro uživatele pouze a výlučně na základě písemné dohody o dočasném přidělení zaměstnance uzavřené s uživatelem podle zvláštního předpisu – tím je myšlen Zákoník práce a to § 307, 308 a 309. Uživatel pak platí agentuře odměnu, která zahrnuje mzdy, odvody, pojištění agentury a její zisk. Jde tedy o zákonem dovolené podnikání s pracovní silou.  Z uvedeného vyplývá, že zahraniční zaměstnanci jsou zaměstnanci agentury a k uživateli jsou pouze přidělováni. Toto přidělování musí být podloženo již zmiňovanou smlouvou podle § 308 Zákoníku práce, která se v praxi dle našich poznatků často zaměňuje za „smlouvu o dílo“.

Pokud vy, jako uživatel jste věděl nebo mohl při vynaložení náležité péče vědět, že pracovníci nemají potřebná povolení k výkonu práce na území ČR, můžete se dostat do problémů.

Co by měl zemědělský podnik udělat, než naváže spolupráci s agenturou práce?

1.)   Ověřit si, že agentura práce je řádnou agenturou práce. MPSV vede evidenci agentur práce, viz tento odkaz: https://portal.mpsv.cz/sz/obcane/zpr_prace. Můžete se rovněž informovat na krajské pobočce Úřadu práce, zda jde o legální agenturu práce (ukrajinské firmy, které jsou oprávněny ke zprostředkování zaměstnání ukrajinských občanů v ČR).

2.)   Uzavřít s agenturou řádnou písemnou dohodu o dočasném přidělení zaměstnanců a specifikovat v ní pokuty a odpovědnost agentury.

3.)   Požadovat seznam zaměstnanců, kteří k vám budou v daný čas přiděleni a zkontrolovat si jejich zaměstnanecké karty nebo povolení k zaměstnání vydaná Úřadem práce.

V ostatních případech se může jednat o pochybnou a podezřelou akci a pro zemědělský podnik nebezpečnou

Přílohy
agentury-prace-doporuceni-zs-cr.pdf


Váš komentář se ukládá. Prosím počkejte...

CZ EN