Úvodní stránka > Aktuality

Aktivity v projektu ChemSkills pokračují

6.12.2023

Další krok vpřed v projektu ChemSkills! Na konci listopadu jsme se sešli v Belgii s užším týmem, abychom pokračovali v práci na tomto projektu. Osobní setkání je vždy mnohem interaktivnější.

Naším hlavním úkolem bylo zmapování stávajících stakeholderů v oblasti využívání a výroby chemických hnojiv v regionu East, a nadále rozpracováváme další členské státy EU.

Současně se věnujeme přípravě aktualizace stávajících dovedností spojených s využíváním a produkcí chemických hnojiv. Nezůstáváme ale jen u toho – intenzivně se zabýváme také mezioborovými přístupy v oblasti chemických hnojiv. To zahrnuje i environmentální, pedologické, technické aspekty, využití big data atp.

Cílem je přinést inovativní řešení pro udržitelnou produkci a používání hnojiv, k čemuž bude nezbytné adaptovat i dovednosti a pracovní zařazení dotčených odborníků.

Nově už má projekt také vlastní webovou stránku www.chemskills.eu, kde bude možné sledovat jednotlivé kroky v čase a také postup jednotlivých pracovních týmu v jiných podoborech chemického průmyslu, které projekt pokrývá.

 

EN:

 

Another step forward in the ChemSkills project! At the end of November, we met in Belgium with a core team to continue working on this project. Personal meetings are always much more interactive.

Our main task was to map the current stakeholders in the field of utilization and production of chemical fertilizers in the East region, and we continue to develop this for other EU member states.

Simultaneously, we are working on updating the existing skills associated with the utilization and production of chemical fertilizers. But we don't stop there – we are also intensively engaging in interdisciplinary approaches in the field of chemical fertilizers, including environmental, pedological, technical aspects, use of big data, etc.

The goal is to bring innovative solutions for sustainable production and use of fertilizers, which will require adapting the skills and job positions of the professionals involved. The project now also has its own website www.chemskills.eu, where you can follow the individual steps over time and the progress of various work teams in other sub-sectors of the chemical industry within the project.

 

 

 

 

Přílohy
img-20231124-152828.jpg
img-20231124-152835.jpg
img-20231124-152841.jpg


Váš komentář se ukládá. Prosím počkejte...

CZ EN