Úvodní stránka > Aktuality

Aktualizováno! Povinné testování zaměstnanců od 17. ledna 2022 souhrn

6.1.2022

Od 17. ledna 2022 je účinné nové ochranné opatření (aktualizováno):

Všem zaměstnavatelům se nařizuje zajistit testování všech svých zaměstnanců antigenním samotestem s frekvencí dvakrát za týden tak, že n

Všem zaměstnavatelům se nařizuje zajistit testování všech svých zaměstnanců antigenním samotestem s frekvencí dvakrát za týden tak, že následující testování zaměstnance proběhne nejdříve třetí den po předchozím testování (nebo na nejbližší následující směně). Den testu je den nula.

Všem zaměstnancům se nařizujete test podstoupit (pokud nejde o zaměstnance, který se z povahy své práce nesetkává s třetími osobami – kromě členů domácnosti).

Pokud zaměstnanec test odmítne:

Zaměstnavatel ho bez zbytečného odkladu nahlásí na hygienu a zajistí organizačně omezení setkávání s dalšími osobami na nezbytně nutnou míru.

Zaměstnanci se nařizuje:

  • nosit respirátor po celou dobu přítomnosti na pracovišti
  • dodržovat rozestup alespoň 1,5 m od ostatních, pokud je to vzhledem k povaze práce možné
  • stravovat se odděleně od ostatních (na jídlo si respirátor sundat může).

Zaměstnancem se mimo jiné rozumí i dobrovolník, agenturní pracovník a osoba, která nepodléhá testovací povinnosti u jiného zaměstnavatele (včetně studentů na praxi). Netestují se zaměstnanci pracující na dálku.

OSVČ je povinna se testovat antigenním samotestem s frekvencí dvakrát za týden tak, že následující testování zaměstnance proběhne nejdříve třetí den po předchozím testování (nebo na nejbližší následující směně). (Pokud nejde o osobu, která se z povahy své práce nesetkává s třetími osobami – kromě členů domácnosti).

Členové orgánu právnické osoby, kteří nejsou zaměstnanci se testují také, ne však, pokud se v místě výkonu činnosti nepotkávají se třetími osobami.

Testovat se nemusí osoba, která podstoupila:

  • PCR test v posledních 72 hodinách (s negativním výsledkem)
  • Antigen provedený zdravotníkem v posledních 24 hodinách (s negativním výsledkem)
  • Testuje se u jiného zaměstnavatele (nebo PO, kde je členem orgánu)

Prokazuje se certifikátem, potvrzením poskytovatele zdravotních služeb, případně potvrzením zaměstnavatele, že podstupuje test u něj.

Zaměstnavatel je povinen:

  1. a) vést pro kontrolní účely evidenci provedených testů, a to v rozsahu: datum testování, jména a příjmení osob, které k danému datu podstoupily test, včetně uvedení jejich data narození, čísla pojištěnce a názvu zdravotní pojišťovny, u které jsou pojištěny, a výsledky testů, a uchovávat tuto evidenci po dobu 90 dnů,
  2. b) zaslat místně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví seznam osob, které byly testovány s pozitivním výsledkem, který obsahuje tyto údaje: název, případně jméno a příjmení a identifikační číslo zaměstnavatele, kontaktní telefonní číslo a adresa elektronické pošty zaměstnavatele, datum testování, jméno a příjmení testované osoby, její státní příslušnost, rodné číslo nebo datum narození, pokud jí nebylo přiděleno rodné číslo, kód zdravotní pojišťovny, u které je pojištěna, její adresa bydliště (ulice, číslo popisné, číslo evidenční, obec, poštovní směrovací číslo), její kontaktní telefonní číslo, případně adresa elektronické pošty, příslušný orgán nemocenského pojištění a informace, zda má být dané osobě vystaveno potvrzení o karanténě pro účely nemocenského pojištění (eNeschopenka), a to nejpozději následující den po testování formou elektronického hlášení.“.

Pozitivní PCR test nebo zdravotníkem provedený antigen znamená izolaci. Pozitivní samotest v práci znamená karanténu.

Zaměstnanec s pozitivním výsledkem testu je povinen opustit pracoviště a informovat o této skutečnosti zaměstnavatele, neboť je na základě provedeného samotestu s pozitivním výsledkem osobou podezřelou z nákazy a je nezbytné, aby omezil kontakty s jinými osobami. Na základě hlášení zaměstnavatelé místně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví je tímto orgánem zaměstnanci nařízena karanténa. Jedná se pak o důležitou osobní překážku v práci na straně zaměstnance ve smyslu § 191 zákoníku práce s náhradou mzdy/platu ve výši 60 % redukovaného průměrného výdělku zaměstnance (viz blíže § 192 zákoníku práce). Zaměstnavatel může podle § 192 odst. 3 zákoníku práce náhradu mzdy/platu v době prvních 14 kalendářních dnů nařízené karantény (izolace) zvýšit nad zákonem stanovenou základní výši 60 % redukovaného průměrného výdělku, a to s tím, že náhrada mzdy/platu nesmí převýšit průměrný výdělek zaměstnance (§ 356 odst. 1 zákoníku práce). Zaměstnanci současně přísluší za podmínek stanovených zákonem č. 518/2021 Sb. mimořádný příspěvek při nařízené karanténě.

 

Manuál pro elektronické hlášení prostřednictvím aplikace naleznete v příloze. 

 

Není nařízen konfirmační test, jako tomu bylo dříve. Karanténa se nařídí na základě pozitivního samotestu. Samozřejmě konfirmační test může odhalit falešnou pozitivitu antigenního testu a ukončit/nezahájit izolaci. 

 

Předchozí ochranné opatření týkající se testování zaměstnanců bylo k 17. lednu 2022 zrušeno. Od tohoto data tedy zaměstnavatel nevystavuje potvrzení na předepsaném formuláři. Je samozřejmě možné ho využít na potřebná potvrzení. 

 

Stručný manuál zde: https://www.zscr.cz/clanek/manual-pro-zamestnanecke-testovani-6894 

Přílohy
mo-testovani-zamestnancu.pdf
mimoradne-opatreni-testovani-zamestnancu-a-dalsich-osob-s-ucinnosti-od-17-1-2022.pdf
zmena-mimoradneho-opatreni-ze-dne-5-1-2022-k-testovani-zamestnancu-a-dalsich-osob-s-ucinnosti-od-17-1-2022.pdf
metodicky-pokyn-khs-karanteny-izolace-17012022.pdf
mpo-pravidla-testovani-zamestnancu-od-17-1-2022.pdf
manual-testovani-firmy-final.pdf


Nenechte si ujít aktuální informace ke Koronaviru. Zde se můžete bezplatně přihlásit k odběru Koronavirového zpravodajství Zemědělského svazu ČR.


Váš komentář se ukládá. Prosím počkejte...

CZ EN