Úvodní stránka > Aktuality

Aktuální omezení od 1. do 21. března

5.3.2021

Vláda vyhlásila od pondělí 1. března 2021 nový nouzový stav. Vydala také nová opatření. Pojďme se společně podívat, co se mění. 

Omezení volného pohybu:

I. Vláda zakazuje  
1. všem osobám opustit území okresu (nebo Prahy), na jehož území mají trvalý pobyt nebo bydliště; (za bydliště se pro účely tohoto opatření považuje též vlastní rekreační objekt, pokud zde osoba pobývá ke dni nabytí účinnosti tohoto opatření a nepřetržitě poté, za podmínky současného pobytu pouze členů jedné domácnosti v takovém rekreačním objektu),
2. vstup, pohyb a pobyt na území okresu (nebo Prahy) všem osobám, které nemají na území tohoto okresu nebo hlavního města Prahy místo svého trvalého pobytu nebo bydliště. 

Výjimky:

 1. cesta do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a k výkonu povinnosti veřejného funkcionáře nebo ústavního činitele,
2. nezbytná cesta za účelem zajištění nezbytných potřeb osob příbuzných a blízkých nebo potřeb pro jinou osobu (např. dobrovolnictví, sousedská výpomoc), zajištění péče o děti, zajištění péče o zvířata, odkládání odpadu,
3. nezbytná cesta do zdravotnických zařízení nebo za účelem využívání sociálních služeb, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých, a do zařízení veterinární péče,
4. cesta za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých,
5. výkon povolání nebo činností sloužících k zajištění
a) bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace,
b) ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, včetně dobrovolnické činnosti,
c) individuální duchovní péče a služby,
d) veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury,
e) služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby,
f) veterinární péče,
6. účast na pohřbu, v počtu ne vyšším než 15 osob,
7. cesta za účelem účasti na vzdělávání včetně praxí a na zkouškách,
8. účast na hromadné akci dovolené podle bodu IX,
9. cesta za účelem voleb a zasedání orgánů právnických osob v obci jejich sídla
za podmínek stanovených v bodu X, 
10. cesta zpět do místa svého trvalého pobytu nebo bydliště,
11. cesta za účelem vycestování z České republiky;

Vláda nařizuje v rámci pobytu a pohybu osob na území okresu nebo hlavního města Prahy
1. zákaz volného pohybu osob na území okresu nebo hlavního města Prahy v době
od 21:00 hod. do 04:59 hod. s výjimkou:
a) cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti
a k výkonu povinnosti veřejného funkcionáře nebo ústavního činitele,
b) výkonu povolání,
c) výkonu činností sloužících k zajištění
i) bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace,
ii) ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče,
iii) veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury,
iv) služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby,
d) neodkladných cest, jejichž uskutečnění je nezbytně nutné i v nočních hodinách
z důvodu ochrany života, zdraví, majetku nebo jiných zákonem chráněných
zájmů,
e) venčení psů do 500 metrů od místa bydliště,
f) účasti na hromadné akci dovolené podle bodu IX tohoto krizového opatření,
g) cest zpět do místa svého bydliště,
2. pobývat v době od 05:00 hod. do 20:59 hod. v místě svého trvalého pobytu nebo
bydliště s výjimkou
a) případů uvedených v bodě II,
b) nezbytných cest za účelem nákupu zboží a služeb nebo poskytnutí služeb
v nezbytně nutném počtu osob,
c) cest za účelem pobytu v přírodě nebo parcích a sportování na venkovních
sportovištích, a to za podmínky společné přítomnosti pouze členů jedné
domácnosti a na území obce, ve které má osoba trvalý pobyt nebo bydliště,
d) pobytu ve vlastním rekreačním objektu, a to za podmínky současného pobytu
pouze členů jedné domácnosti v takovém rekreačním objektu a případného
pohybu těchto osob za účelem pobytu v přírodě nebo parcích a sportování na
venkovních sportovištích pouze na území obce, ve které se nachází tento
rekreační objekt,
e) účasti na svatbě nebo prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného
partnerství, v počtu ne vyšším než 15 osob, nebo návštěvy hřbitova,
3. omezit na nezbytně nutnou míru kontakty s jinými osobami než se členy domácnosti,
4. pobývat na veřejně přístupných místech nejvýše v počtu 2 osob, s výjimkou členů
domácnosti, doprovodu podle bodu II/3 a 4, zaměstnanců vykonávajících práci
pro stejného zaměstnavatele, osob společně vykonávajících podnikatelskou nebo
jinou obdobnou činnost, osob, které společně konají činnost, ke které jsou povinny
podle zákona, a je tuto činnost nezbytné konat ve vyšším počtu osob, dětí, žáků
a studentů při poskytování vzdělávání ve školách či školských zařízeních,
a zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně 2 metry, pokud to je
možné,
5. zaměstnavatelům využívat práci na dálku, pokud ji zaměstnanci mohou vzhledem
k charakteru práce a provozním podmínkám vykonávat v místě trvalého pobytu nebo
bydliště;


IV. nařizuje všem osobám, které dosáhly alespoň 15 let věku, využívajícím výjimek podle:
1. bodu II/1 povinnost prokázat důvodnost využití této výjimky písemným potvrzením
zaměstnavatele nebo orgánu, u kterého dochází k výkonu povinnosti veřejného funkcionáře nebo ústavního činitele, popřípadě pracovní smlouvou nebo zaměstnaneckým nebo obdobným průkazem, obsahují-li potřebné údaje, nebo písemným dokladem s uvedením konkrétního důvodu k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti včetně uvedení místa výkonu činnosti a kontaktních údajů objednatele nebo osoby, u které se činnost vykonává,
2. bodu II/2 až 11 povinnost prokázat důvodnost využití těchto výjimek písemným
dokladem nebo čestným prohlášením s uvedením konkrétního důvodu podle bodu
II/2 až 9 a 11; důvodnost využití výjimky podle bodu II/11 je nutno prokázat také
dokumenty souvisejícími s vycestováním z České republiky;

Dle textace tohoto ustanovení se domníváme, že i při pohybu v rámci okresu je potřeba výjimky uvedené v bodě II. dokládat. Tedy mít potvrzení od zaměstnavatele i v rámci okresu. Nemusí se dokládat cesta na nákup, procházka po katatstru obce a to že jste na své chatě (ne, že na ni jedete) a svatba a pohřeb.


V. zakazuje pobyt cizinců na území České republiky, pokud po dni účinnosti tohoto
usnesení vlády přicestovali z jiného důvodu než podle bodu II nebo pokud přicestovali v
rozporu s ochranným opatřením Ministerstva zdravotnictví;

Potvrzení o výjimce - oficiální formuláře příkládáme. Lze však použít i Vámi vytvořené nebo se prokázat jiným způsobem. Dle vyjádření Ministerstva vnitra záleží na konkrétním kotrolujícím. Měl by stači i sken nebo fotka dokumentu. 

Roušky a respirátory: 

Vnitřní prostory (kromě bydliště), v zastavěné oblasti, v nezastavěné oblasti pokud nemohu dodržet odstup 2m (od členů jiné domácnosti) - nejméně zdravotnická rouška (možno také některé nanomateriály, specifikace přímo v nařízení). Zdravotnická maska znamená zdravotnická rouška. 

Prodejny, provozovny služeb, MHD a zastávky, zdravotnická a sociální zařízení, mezinárodní letiště a auto, pokud v něm je i člen jiné domácnosti - respirátor (možno také některé nanomateriály, specifikace přímo v nařízení). Děti do 15 let - nejméně zdravotnická rouška, nemusí mít respirátor.

Výjimky s drobnými úpravami jako vždy. 

 

Vláda nařizuje zaměstnavateli vybavit zaměstnance rouškou nebo respirátorem dle výše uvedených pravidel v dostatečném počtu na každou pracovní směnu. Toto neplatí, pokud zaměstnanec v době výkonu práce a v souvislosti
s výkonem práce nepřichází do fyzického kontaktu s jinými osobami (např. výkon práce na dálku mimo pracoviště zaměstnavatele). (To znamená na prodejnu respirátor, do kanceláře a na provoz zdravotnickou roušku, na společné cesty autem respirátor.)


Valné hromady - mohou se konat, můžete na ně jet do jiného okresu, podmínky pro konání zůstávají stejné (více jak deset lidí = respirátory, testy, rozestupy). Komplikace by mohla nastat, pokud nekonáte valnou hromadu v obci sídla, ale to je už na konkrétním kontrolujícím, neměl by být problém, pokud se prokážete pozvánkou. 


Maloobchod - zúžily se výjimky pro otevřené prodejny. 


Zdravotní prohlídky - nové opatření týkající zdravotních prohlídek - přikládáme nové Čestné prohlášení, které zdravotní prohlídku nahradí. 

Přílohy
cestne-prohlaseni-vzor.docx
cestne-prohlaseni-vzor.pdf
formular-pro-cesty-mimo-okres-vzor.docx
formular-pro-cesty-mimo-okres-vzor.pdf
potvrzeni-zamestnavatele-na-cesty-do-mista-vykonu-prace-vzor.docx
potvrzeni-zamestnavatele-na-cesty-do-mista-vykonu-prace-vzor.pdf
estne-prohlaseni-praclek-prohlidky.pdf
praclek-prohlidky.pdf


Nenechte si ujít aktuální informace ke Koronaviru. Zde se můžete bezplatně přihlásit k odběru Koronavirového zpravodajství Zemědělského svazu ČR.


Váš komentář se ukládá. Prosím počkejte...

CZ EN