Úvodní stránka > Aktuality

Aktuální pravidla pro cestování z důvodu výkonu ekonomické činnosti – postupné spouštění programů ekonomické migrace!

24.8.2020

S účinností od 24. srpna 2020 došlo ke změně podmínek, za nichž mohou lidé cestovat z a do České republiky z důvodu výkonu ekonomické činnosti.

S koncem nouzového stavu jsou podmínky pro cestování z a do ČR kvůli výkonu ekonomické činnosti upraveny v ochranném opatření ministra zdravotnictví podle § 68 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Toto opatření krom jiného také upravuje problematiku vydávání víz a zároveň fungování vládních programů ekonomické migrace.

Na základě aktuálního opatření ministra zdravotnictví je umožněn volný pohyb osob mezi ČR a zeměmi, které jsou označeny jako státy s nízkým rizikem nákazy. Mezi tyto státy patří kromě členských států EU (s výjimkou španělska a Rumunska), Schengenského prostoru a Velké Británie také další třetí země, viz seznam zemí nebo jejich částí s nízkým rizikem nákazy onemocnění COVID-19 (dále jen „zelený seznam“). Tento seznam osahuje i výčet zemí (označeno *), jejichž občané musí předkládat negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost SARS-CoV-2 po příjezdu ze své země, aby mohli vstoupit na pracoviště zaměstnavatele a koncového zákazníka, a podrobit se následně ještě druhému testu po 14-ti dnech pobytu na území ČR.

 

Mapa zemí s nízkým rizikem - ilustrační obrázek

 

Výčet výjimek podle opatření ministra zdravotnictví, kdy je za stanovených podmínek možné cestovat z a do ČR, je kompletní. Žádné další individuální výjimky z cestování či případné karantény nejsou možné. Podmínky pro cestování za účelem výkonu ekonomické činnosti jsou následující:

 

Cestování do ČR

 

Občané EU

Občané EU nebo cizinci s trvalým nebo přechodným pobytem na území členského státu EU mohou cestovat do ČR bez povinnosti předkládat potvrzení o absolvování testu nebo podstoupení karantény. Všechny země EU (vč. Velké Británie) kromě Rumunska jsou podle aktuálního zeleného seznamu zeměmi s nízkým rizikem nákazy.

V případě Belgie, Bulharska, Lucemburska a Malty (na zeleném seznamu označeny *) platí, že občané těchto zemí musí předkládat negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost SARS-CoV-2 po příjezdu ze své země, aby mohli vstoupit na pracoviště zaměstnavatele a koncového zákazníka a následně se musí do 14-ti dnů od stupu na území ČR podrobit druhému RT-PCR testu na přítomnost SARS-CoV-2 (to neplatí pro pracovníky mezinárodní dopravy). Do obdržení výsledku druhého testu platí pro občany těchto zemí stejné omezení volného pohybu po území ČR, jako v případě občanů třetích zemí, jež nejsou uvedeny na zeleném seznamu.

V případě Španělska a Rumunska platí, že občané těchto zemí mohou přicestovat do ČR, ale musí se zde bezodkladně na vlastní náklady absolvovat test RT-PCR na přítomnost SARS-CoV-2, případně podstoupit karanténu.

 

Občané třetích zemí

Občané třetích zemí nebo cizinci s trvalým nebo přechodným pobytem na území třetích zemí, které jsou vedeny na zeleném seznamu jako státy s nízkým rizikem nákazy, mohou vstoupit na území ČR bez potřeby absolvovat test absolvovat test RT-PCR na přítomnost SARS-CoV-2 nebo podstoupit karanténu.

Občané třetích zemí nebo cizinci s trvalým nebo přechodným pobytem na území třetích zemí, které nejsou na zeleném seznamu, mohou přicestovat do ČR pouze v případech přesně vymezených ochranným opatřením ministra zdravotnictví, a to jak na krátkodobá víza, tak na dlouhodobá víza.

Krátkodobá víza (Schengenská víza) a pobyty – zejména:

 • rodinní příslušníci občana EU nebo občana ČR,
 • v zájmu ČR,
 • pracovníci mezinárodní dopravy,
 • pracovníci kritické infrastruktury,
 • diplomati a úředníci mezinárodních organizací,
 • sezonní zaměstnanci,  
 • pracovníci v potravinářské výrobě, zdravotnictví a sociálních službách,
 • pracovníci z Ukrajiny (maximální počet žádostí omezen rozhodnutím Ministerstva zahraničních věcí)
 • vědečtí, klíčoví a vysoce kvalifikovaní pracovníci, pokud jsou splněny podmínky uvedené v Programu klíčový a vědecký personál a Programu vysoce kvalifikovaný zaměstnanec
 • v naléhavých mimořádných situacích.

Dlouhodobá víza a pobyty – zejména:

 • mimořádná pracovní víza,
 • pracovníci do potravinářské výroby a sezónní zaměstnanci,
 • účel vědeckého výzkumu, studia nebo jiné vzdělávací aktivity, kulturní, sportovní a pracovní dovolené,
 • pracovníci a jejich rodinní příslušníci zařazení do Programu klíčový a vědecký personál,
 • pracovníci a jejich rodinní příslušníci zařazení do Programu vysoce kvalifikovaný zaměstnanec,
 • pracovníci zařazení do Programu kvalifikovaný zaměstnanec
 • držitelé dlouhodobého víza za účelem převzetí povolení k pobytu (v rámci Programu kvalifikovaný zaměstnanec se týká všech profesí).

Občané třetích zemí nebo cizinci s trvalým nebo přechodným pobytem na území třetích zemí, které nejsou na zeleném seznamu, musí:

 • absolvovat test RT-PCR na přítomnost SARS-CoV-2 bezodkladně (výsledek max. do 72 hodin) po vstupu na území ČR (test si zajišťuje osoba na vlastní náklady)
  • při vstupu se prokázat odpovídajícím dokumentem (příslušná krátkodobá, dlouhodobá víza, mimořádná pracovní víza),
 • po dobu pobytu nebo do doby předložení negativního testu anebo do ukončení karanténních opatření dodržovat omezení pohybu na území ČR s výjimkou:  
  • cest do zaměstnání a pohybu v rámci výkonu zaměstnání a cest k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a pohybu v rámci výkonu této činnosti, 
  • cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb, k zajištění péče o děti, k zajištění péče o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot, 
  • cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, 
  • cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, 
  • cest zpět do místa svého bydliště, 
  • pohřbů,
  • zároveň musí cizinci nosit ochranné prostředky dýchacích cest v tomto období.
 • před vstupem na pracoviště předložit negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost SARS-CoV-2, pokud v posledních 14 dnech pobývali alespoň 12 hodin ve své zemi.

 

Cestování z ČR

 

Občané ČR nebo cizinci s trvalým nebo přechodným pobytem na území ČR mohou vycestovat z ČR do zemí na zeleném sezamu bez potřeby absolvovat při návratu test RT-PCR na přítomnost SARS-CoV-2 nebo karanténu.

V případě cesty do a pobytu v zemích, které nejsou uvedeny na zeleném seznamu, delším než 12 hodin je nutné bezprostředně po vstupu na území České republiky oznámit tuto skutečnost krajské hygienické stanici a bezodkladně se na vlastní náklady podrobit testu RT-PCR na přítomnost SARS-CoV-2. To neplatí pro pracovníky mezinárodní dopravy, pokud je důvod vstupu do ČR doložen odpovídajícím dokumentem.

 

Postupné spuštění vládních programů ekonomické migrace

 

K 15. červnu 2020 byla odstraněna všechna omezení, co se týče typu profesí, které si mohou podat žádost o zařazení do programů ekonomické migrace. Od 3. srpna byl alespoň částečně obnoven provoz na většině zastupitelských úřadů ČR v zahraničí. V současnosti jsou tedy spuštěny všechny vládní programy ekonomické migrace s působností na většinu zemí světa. Seznam zastupitelských úřadů, u nichž došlo k úplnému nebo částečnému obnovení činnosti, nebo u nichž nebylo možné obnovit činnost, vede Ministerstvo zahraničních věcí na svých webových stránkách https://www.mzv.cz/jnp/cz/informace_pro_cizince/aktuality/prijimani_zadosti_o_viza_od_11_kvetna.html/. Pokud tedy žádost o zařazení do programu bude obsahovat jako místo pro podání žádosti o pobytové oprávnění zastupitelský úřad, u nějž nebyla obnovena činnost, tak nebude možné žádost zařadit.

 • Program klíčový a vědecký personál: bez omezení profesí (všechny CZ-ISCO 1-3)
 • Programu vysoce kvalifikovaný zaměstnanec: bez omezení profesí
 • Programu kvalifikovaný zaměstnanec: bez omezení profesí

Od 1. července 2020 jsou všem pracovníkům zařazeným do Programu, a kterým byla schválena žádost o pobytové oprávnění, vylepována DVR pro převzetí pobytového oprávnění.

 

V příloze této zprávy je přiložena tabulka z dílny Ministerstva vnitra, kde naleznete všechny výjimky z cestování přehledně popsané, vč. požadavků zaměstnavatele a samotné cizince (typy dokumentů, které je třeba předkládat při vstupu, atd.)

 

Znění mimořádného ochranného opatření ministra zdravotnictví naleznete na webu Ministerstva zdravotnictví: https://koronavirus.mzcr.cz/ochranne-opatreni-omezeni-prekroceni-statni-hranice-cr-s-ucinnosti-od-20-7-2020/

 

Další užitečné a komplexní informace o cestování je možné nalézt na webu Ministerstva vnitra: https://www.mvcr.cz/clanek/coronavirus-informace-mv.aspx, případně na webu Ministerstva zahraničních věcí: 

https://www.mzv.cz/jnp/cz/udalosti_a_media/tiskove_zpravy/x2020_04_25_rozcestnik_informaci_k_cestovani.html.

Odkaz na článek: https://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/ekonomicka-migrace/nova-pravidla-pro-cestovani-z-duvodu-vykonu-ekonomicke-cinnosti-_-uvolneni-vstupu-pro-obcany-eu!--254218

Přílohy
ochranne-opatreni-omezeni-prekroceni-statni-hranice-cr-s-ucinnosti-od-24-8-2020.pdf
seznam-zemi-podle-miry-rizika-nakazy-od-24-08-2020-768x535-9.png
tabulka-pravidla-pro-vstup-od-24-8-2020.pdf
seznam-zemi-s-nizkym-rizikem-s-ucinnosti-od-24-8-2020.pdf


Váš komentář se ukládá. Prosím počkejte...

CZ EN