Úvodní stránka > Aktuality

Analýza: Znalost a respektování právních norem - nezbytný předpoklad úspěšného sociálního dialogu

16.8.2017

Projekt: Zlepšování pracovních podmínek, adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků v zemědělství prostřednictvím sociálního dialogu - "AGRODIALOG II." 

Registrační číslo CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_002/0001939

Autor: Ing. Naděžda Pikierská, CSc 

Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR

 

Ú V O D 

V předcházející analýze, nazvané „Pracovní síla v zemědělství, její struktura, konkurenceschopnost a sociální dialog“, jsme se zabývali postavením zaměstnanců v rezortu zemědělství v České republice. Snažili jsme se ukázat, že jejich práce je složitější a obtížnější než v ostatních odvětvích národního hospodářství, že je ovlivňována mnoha faktory na nich nezávislými a že jde o práci náročnou jak fyzicky, tak mnohdy i psychicky. A navíc – velice často nedoceněnou, a to jak ve společnosti, tak často i samotnými zaměstnavateli. Mzdy těchto zaměstnanců jsou jedny z nejnižších v porovnání se všemi ostatními odvětvími národního hospodářství ČR. Tato skutečnost spolu s dalšími nevýhodami spojenými s prací v zemědělství a životem na venkově je nezanedbatelnou příčinou úbytku pracovních sil v tomto rezortu. A co je varující, zejména mladé a kvalifikované pracovní síly. To nám prokázaly nejen statistické údaje, ale také průzkum, který jsme provedli na několika středních školách se zaměřením na zemědělské profese. Studentů jsme se dotazovali, čím se chtějí zabývat po absolvování školy, zda počítají s tím, že budou pracovat v zemědělství. Závěry tohoto průzkumu nebyly optimistické. Pouhých padesát procent z dotázaných odpovědělo „ano“. Tak velký nezájem vykonávat profesi, na kterou se připravovali, dotázaní studenti zdůvodňovali zejména nízkými mzdami za těžkou práci a nevyhovujícími pracovními podmínkami.

  A právě v souvislosti s těmito poznatky jsme dospěli k názoru, že jedním z faktorů, které mohou ovlivnit zlepšení podmínek práce v zemědělství, je „sociální dialog“. Jsme přesvědčeni, že koncepčně vedený sociální dialog na všech úrovních, dialog, na kterém budou mít opravdový zájem všechny zainteresované strany, zejména na dosažení konsenzu v zásadních otázkách, může napomoci jak postavení zaměstnanců, zlepšení jejich věkové a kvalifikační struktury, a tím také k postupnému zvyšování efektivnosti a konkurenceschopnosti zemědělské výroby v České republice. 

Proto také považujeme za potřebné se v této další analýze hlouběji zabývat právě sociálním dialogem. Chceme ukázat co vše sociální dialog ovlivňuje, jaké právní normy vytvářejí charakteristiku, význam a dopady sociálního dialogu a jak jejich znalost může ovlivnit úspěšnost sociálního dialogu a posílit jeho význam na všech úrovních.

 

 

Přílohy
znalost-a-respektovani-pravnich-norem-2017.pdf


Váš komentář se ukládá. Prosím počkejte...

CZ EN