Úvodní stránka > Aktuality

INFORMACE k aplikaci přípravku STUTOX II

2.9.2019

Pro ty z Vás, jejichž zemědělské pozemky jsou postiženy hromadným výskytem hrabošů a mají zájem aplikovat Stutox II, nabízíme současný doporučený postup pro jednání s dotčenými orgány, zejm. ČIŽP.

 

Mnoho našich členů v rámci boje s hrabošem nahlásilo ve smyslu nařízení ÚKZUZ záměr aplikovat Stutox II. Vzhledem k tomu, že na postup před aplikací Stutoxu má vliv nejen ÚKZUZ, ale hlavně orgán ochrany přírody, kterým je obecně příslušný krajský úřad (KÚ), je potřeba tuto situaci respektovat.

AOPK pracuje s Nálezovou databází ochrany přírody, která zachycuje výskyt chráněných druhů v dané lokalitě (bohužel není volně přístupná), kterou se při následném povolování řídí. A zjevně bude podkladem i pro ČIŽP ve správním řízení.

V každém případě ohlášením plánované aplikace na ÚKZUZ může následně dojít k zahájení řízení ČIŽP s nahlašovatelem ve dvou rovinách – první rovina je předběžné opatření, které má zabránit aplikaci tam, kde je detekován výskyt chráněných druhů, zde křečka nebo sysla a druhá rovina je správní řízení, kde hrozí sankce. Dle neformálního vyjádření ČIŽP nejde zásadně o pokuty, ale o to, aby byli ti, kteří chtějí aplikovat Stutox, donuceni žádat o výjimky ze zákazu na tom kterém konkrétním pozemku u příslušného kraje a ctít tak zákon. Jde o vydávání výjimky ze zákonných zákazů pro zvláště chráněné druhy živočichů dle § 56 zákona o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb.(ZOPK)

Všechna správní řízení budou vedena pražským ředitelstvím ČIŽP, aby oblastní inspektoři mohli být v terénu.

 

Závěrečné doporučení :

Neaplikujte Stutox II bez toho, aniž byste měli vyjádření KÚ k výskytu křečka polního, či sysla na Vašem pozemku!

Požádejte o vyjádření orgán ochrany přírody, zde příslušný krajský úřad (KÚ), ve smyslu ust.  § 90, odst. 18) ZOPK, ve spojení s ust. § 139 správního řádu máte nárok na písemné vyjádření ve formě předběžné informace. (AOPK lze požádat normálně o informaci o údaje z Nálezové databáze k příslušnému okolí)

 

Dále :

a)      pokud se křeček/sysel podle předběžné informace KÚ na tomto pozemku vyskytuje, potřebujete souhlas Krajského úřadu k aplikaci, po souhlasu je potřeba nahlásit předem aplikaci Stutoxu na ÚKZUZ a správci honitby, pak teprve je možné aplikovat Stutox do nor.

b)      pokud se křeček/sysel podle předběžné informace KÚ na tomto pozemku nevyskytuje, je potřeba nahlásit předem aplikaci Stutoxu na ÚKZUZ a správci honitby, pak teprve je možné aplikovat Stutox do nor.

 

Praktická poznámka, která zřejmě vyjasní situaci pro lokality, kde je křeček či sysel dle KÚ nebo AOPK detekován : správní řízení za účelem vydání rozhodnutí o povolení výjimky dle ust. § 56 zákona či stanoviska k § 50 odst. 3 ZOPK není rychlá záležitost, může být více účastníků, odvolání, každopádně účastníkem bude příslušná obec,..  K tomu současná nenaladěnost veřejnosti vůči užívání Stutoxu.. Zjevně se jedná o situaci, která za znění současných předpisů není krátkodobě řešitelná, ale v delším horizontu /na jaro/ řešitelná je.

Aby nebyly KÚ nebo AOPK zahlceny, doporučujeme určitou střídmost resp. zdravý rozum v tom smyslu, že žádost bude pokud možno co nejpřesnější (lokalizace apod.) a ne na několik okresů, to by také odpověď mohla být velmi obsáhlá a k tomuto účelu se nehodící.

Zemědělský svaz ČR je v kontaktu jak s ÚKZUZ, tak s ČIŽP, situaci opakovaně projednává na MZe a MŽP na úrovni ministrů nebo jejich náměstků.

O vývoji jednání a případném posunu Vás budeme informovat.

 

Odkazy :

Nařízení ÚKZUZ  : č.j. UKZUZ 074151/2017, UKZUZ 130046/2019, UKZUZ 132247/2019, UKZUZ 132248/2019

Prováděcí vyhláška MZe č. 327/2012 Sb., o ochraně včel, zvěře,  vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin, ve znění vyhlášky č. 428/2017 Sb. ,       § 9 stanoví náležitosti hlášení

Informace Kraje jihomoravského o náležitostech žádosti o výjimku https://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?PubID=1729&TypeID=1

Článek, který hovoří o určitém zpřístupnění Nálezové databáze

http://www.casopis.ochranaprirody.cz/z-nasi-prirody/nalezova-databaze-ochrany-prirody-otevrena-verejnosti/

přehled kompetencí AOPK :  https://www.mzp.cz/cz/kompetence_114

 

V případě nejasností či pro další informace se obraťte na Mgr. Petra Haase, Tel.: +420 226 211 002, e-mail: haas@zscr.cz


Váš komentář se ukládá. Prosím počkejte...

CZ EN