Úvodní stránka > Aktuality

Jak je to se znevýhodňováním

2.2.2015

Tisková zpráva
Praha, 29. 1. 2015

V poslední době se opět objevuje otázka zvýhodňování jedné skupiny zemědělců oproti skupině jiné, v tomto případě velkých podniků oproti malým zemědělcům. Je smutné, že v tak malé zemi se neustále musí mezi sebou zemědělci hádat, místo toho abychom se dokázali dohodnout. Odsuzujeme se tak sami do role outsiderů, kteří nemají na nic jednotný názor, a v celoevropském měřítku působíme směšně.

A nyní k údajnému zvýhodnění velkých podniků. To je samozřejmě naprostý nesmysl. Zemědělský svaz ČR sdružuje střední a velké zemědělce – podniky i fyzické osoby, a naši členové mají názor zcela opačný. Vysvětlím, proč tomu tak je.

Rozlišení podle statistiky

Statistiky u nás (FADN, ČSÚ) rozlišují zemědělce na fyzické a právnické osoby s tím, že podniky fyzických osob vykazují průměrnou velikost 25 ha a podniky právnických osob 656 hektarů. S jistou mírou tolerance lze tedy říci, že skupina právnických osob je reprezentantem oněch „velkých“ zemědělců a skupina fyzických osob naopak oněch „malých“.

V podnicích právnických osob je asi 76 % lidí zaměstnaných v zemědělské prvovýrobě a v podnicích fyzických osob přibližně 24 % (průměr za sedm let). Na obhospodařované zemědělské půdě podniky právnických osob zaujímají zhruba 70 % a podniky fyzických osob asi 30 %. Naprostá většina živočišné výroby v České republice se realizuje v podnicích právnických osob: z hospodářských zvířat chovají 76 % skotu, 89 % dojných krav, 92 % prasat a 91 % drůbeže. 

Z toho je tedy zřejmé, že bez středních a větších zemědělců a jejich ochoty provozovat živočišnou produkci i za cenu nižšího zisku a někdy i ztrát by u nás již téměř žádná živočišná produkce nebyla a potažmo ani žádný zpracovatelský sektor. A přitom jsou právě tyto podniky významně znevýhodněny. Toto znevýhodnění vychází v některých případech přímo z právního rámce Evropské unie, ale mnoho případů vychází z rozhodnutí našeho státu, především ministerstva zemědělství.

Viditelná znevýhodnění středních a velkých podniků

Nejviditelnějším znevýhodněním středních a velkých podniků je v krácení (degresivitě) přímých plateb a degresivitě plateb pro znevýhodněné oblasti (LFA). V rámci přímých plateb těmto podnikům ministerstvo zemědělství také neumožní využít zvýšení stropů o mzdové náklady na zaměstnance, ačkoli některé země EU tuto možnost využijí. Také nastavení ozelenění je výhodnější pro malé farmáře.

Další omezení pro střední a velké zemědělce jsou v Programu rozvoje venkova. Nejenže některá opatření jsou výhradně pro (mikropodniky) a malé podniky, ale i ministrovo rozhodnutí o významném bodovém zvýhodnění u investičních projektů pro žádosti do pěti milionů korun v posledním kole Programu rozvoje venkova jasně upřednostnilo malé zemědělce. Takové zvýhodnění přitom znemožňuje efektivní rozvoj středních a větších zemědělských podnikatelů (na mnohé se zkrátka nedostane řada). A v případě rovnosti bodů dvou projektů se vždy dá přednost projektu menšímu. A přitom právě nízké investice, například u našich chovatelů dojených krav, vnímá Evropská komise jako příčinu očekávaného snížení produkce mléka do roku 2024. Také poradenské služby budou nasměrovány pouze na zemědělce do 100 ha, jakoby ti, co mají 101 ha a víc už věděli všechno.

Jako bezprecedentní vnímáme nastavení budoucích agroenvironmentálně-klimatických opatření (AEKO) – ošetřování travních porostů. Ministerstvo zemědělství zcela obešlo tradiční princip dobrovolnosti tohoto opatření a přikazuje na všech loukách v základním managementu (to znamená normální produkční travní porosty) ponechávat až 10 % neposečených ploch, pokud má louka víc než dvanáct hektarů. To bude opět problém zejména u středních a větších podniků, které se snaží efektivně využívat výkonnější strojový park a tomu přizpůsobit i velikost ploch, které tyto stroje ošetřují.

Střední a větší zemědělci jsou také mnohem přísněji trestáni v cross-compliance ve smyslu posouzení rozsahu porušení, neboť takzvané „velké“ porušení představují například již 2,1 hektaru neposečené trávy k 31. 10. (GAEC č. 9). Přitom je zcela lhostejno, zda zemědělec má 4 ha travních porostů (to znamená, neplnil podmínky na 50 % dotčených ploch) nebo 1000 ha travních porostů a nesplnil podmínku jen na 0,2 % dotčených ploch. V obou případech se jedná o velký rozsah porušení, který mohl v důsledku rezultovat v nejvyšší možné krácení podpor v rámci podmíněnosti.

Znevýhodnění velkých podniků se nevyhýbá ani Podpůrnému a garančnímu rolnickému a lesnickému fondu (PGRLF), kde například na podporu pojištění mohou velcí zemědělci úplně zapomenout, ale ani dalším oblastem, například daňovému zvýhodnění a paušálům u OSVČ. A tak by bylo možné pokračovat.

Provozní podpory – fyzické osoby opět ve výhodě

A jak se reálně ono zvýhodnění malých zemědělců projevuje? Ze srovnání ekonomických parametrů podle FADN z roku 2012 vyplývá, že provozní podpory malých farem fyzických osob jsou na korunu celkové produkce o téměř 60 % vyšší než provozní podpory u podniků právnických osob. To je dáno zcela logicky tím, že celková produkce na hektar podniků fyzických osob dosahuje pouze 68,5% úrovně u právnických osob a živočišná produkce při tomtéž srovnání pouze 46,7 %. Podniky fyzických osob se zkrátka orientují především na rostlinnou produkci, nikoliv na chov zvířat. To s sebou nese i nižší zaměstnanost. Produktivita práce na přepočteného zaměstnance (AWU) podniků fyzických osob dosahuje pouze 71,8 % úrovně podniků právnických osob.

Zvýhodnění podniků fyzických osob se projevuje i ve výši provozních podpor. Provozní dotace na hektar podniků fyzických osob (FO) dosahuje 108,9 % ve srovnání s podniky právnických osob (PO) a provozní dotace na jednu korunu celkové produkce FO ve srovnání s PO dosahuje 158,9 %.

Nerovný přístup ministerstva poškodí střední a velké podniky

Ministr zemědělství avizuje záměr v budoucím Programu rozvoje venkova ještě více zvýhodnit malé farmáře. To je ale přímo v rozporu s programovým prohlášením vlády, které mimo jiné říká: „Vláda vytvoří podmínky pro zvýšení soběstačnosti ČR v základních zemědělských komoditách (doplňujeme především v živočišných produktech), a to prostřednictvím takového nastavení podmínek v rámci reformované společné zemědělské politiky a Programu rozvoje venkova, které povede k rozvoji strukturálně vyváženého zemědělství ČR. Vláda bude zvyšovat konkurenceschopnost českého zemědělství a potravinářství. Posílí a podpoří investice … a tvorbu nových pracovních míst.“Výše zmíněný nerovný přístup však poškodí střední a velké podniky, které jsou nositelem zaměstnanosti a drží živočišnou výrobu u nás. S tím Zemědělský svaz ČR nemůže souhlasit.

Koncentrace je ve světě trend

Koncentrace a velikost zemědělských podniků se všeobecně ve světě zvětšuje. Tento vývoj nelze politicky ani administrativně zvrátit, naopak odstraňování překážek v mezinárodním obchodě si vynucuje působení ekonomických zákonů i ve vlastní zemědělské prvovýrobě. Neuvádím to proto, že bych chtěl zvýhodňovat velké podniky, ale proto, aby nepokračovalo jejich další a další znevýhodňování. Naše struktura a podmínky jsou jiné než ve většině ostatních evropských zemí a je třeba tento fakt akceptovat a nejen přebírat takové nástroje, které byly vytvořeny pro jiné země a úplně jiné podmínky. Navíc, při neexistujícím propojení zemědělců se zpracovatelským průmyslem a malé síle odbytových družstev je velikost našich zemědělských podniků jedinou cestou, jak se vyrovnat s nižšími cenami zemědělských komodit v ČR.

Konfliktní prostředí nikomu neprospívá

Všechny skupiny zemědělců – malí, střední i velcí – mají u nás svůj smysl, výhody a nevýhody a pozitivní význam pro naši společnost. Přestaňme už očerňovat střední a větší podniky nefér argumenty a vytvářet konfliktní prostředí. Ve skutečnosti většina malých i velkých velmi dobře spolupracuje.

 

Ing. Martin Pýcha
předseda Zemědělského svazu ČR

Přílohy
tz-2015-1-29-jak-je-to-se-znevyhodnovanim.pdf


Komentáře:

Diskuse.

střední | duffek@agrokosetice.cz | 17:10 06.02.2015 |

Milý starý bačo! Nezapokuji se nikdy do těchto diskusí, protože jsou k ničemu. Dnes to poruším. Přestože jste zřejmě velký odborník na SZP, asi vám unikají některé principy, např. to, peníze na SZP sice jdou z peněz daňových poplatníků, ale půjdou tam (do Bruselu)stejně, i když si je nevyberem. SZP je "založena" na rod.farmách? Snad je podporuje... SZP je i o venkovu, ale bez výroby, tedy práce, nebude venkov, jen rekreační oblasti...SZP určitě nebude podporovat zvýšení soběstačnosti v ČR, to musíme pochopit sami-na západ od nás jsou soběstační víc než dost...V USA, Bavorech a Frantíkově nás nechápou, protože u nich to, co chceme, dávno funguje... Při odpočtu mzdových nákladů by se musela vést přesná evidence - toje přece povinnost už teď! A vede se na jednotlivé plodiny! V tomto případě platí, že:kdo chce pracovat, hledá způsoby, kdo nechce, hledá důvody(proč to nejde). I kdybychom hodně slevili, tak podíl příjmů ze zem.výroby se běžně vykazuje a mzdy se k tomu dají vztáhnout. Bačo, proč bojujete proti větším? Vždyť vám za to nikdo nic nepřidá.


SZP

starý bača | stary.baca@seznam.cz | 11:51 03.02.2015 |

SZP není jen o podpoře produkce, ale i o venkovu. Když jsou na tom velké podniky tak špatně, kdo pak vytvořikl zisk 20 mld. Kč/za rok 2014???Kdo zakládal jednočlenné odbytové organizace, kde šlo velkým podnikům jen o peníze. Pokud si stěžujete na nefunkční odbytovky, je to váš problém, stát vytvořil podmínky je na vás jich smysluplně využít. Nebrečte, v USA je brečení známkou neschopnosti, u nás, kdo nebrečí, je podezřelý. Řekněne občanům, že peníze na SZP jsou z peněz daňových poplatníků. Bračíte nad ruským embargem, ale vývoz do Ruska se zvýšil. Konečně pochopte smysl SZP, která je založena na rodinných farmách. Zkuste vaše brečení projednat např. s bavoráky nebo frantíky a ptám se, zda Vás pochopí?


obehraná písnička

starý bača | stary.baca@seznam.cz | 7:44 03.02.2015 |

Opakovaná obehraná písnička. Připomíná mi to jeden vtip. Závodil šnek se zajícem. Zajíc byl předposlední a šnek obsadil čestné druhé místo.


Váš komentář se ukládá. Prosím počkejte...

CZ EN