Úvodní stránka > Aktuality

MF: Stanovisko k předávání účetních záznamů a finančních výkazů do Centrálního systému účetních informací státu

6.4.2020

S ohledem na mimořádnou situaci v souvislosti se šířením koronaviru SARS-CoV-2 a v návaznosti na související mimořádná opatření vlády a ústředních orgánů státní správy, vydáváme následující upřesňující stanovisko k předávání účetních záznamů a finančních výkazů do Centrálního systému účetních informací státu.

Termíny předkládání účetních záznamů, konkrétně účetní závěrky a pomocného analytického přehledu, do Centrálního systému účetních informací státu stanoví vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění pozdějších předpisů.

Termíny předkládání finančních výkazů, konkrétně výkazu FIN 2-12 M, stanoví vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění pozdějších předpisů.

Údaje předkládané účetními jednotkami Ministerstvu financí prostřednictvím Centrálního systému účetních informací státu slouží k monitorování a řízení veřejných financí. Údaje o stavu veřejných financí jsou v době realizace opatření souvisejících s pandemií koronaviru SARS-CoV-2 zásadním zdrojem informací, který nemůže být jiným způsobem nahrazen.

Sestavování účetních záznamů a finančních výkazů je kontinuální proces, ne jednorázový úkon účetní jednotky. Objektivní příčiny v důsledku vyhlášení stavu nouze a přijímání souvisejících mimořádných krizových opatření vládou České republiky, mohou odůvodňovat změny v jednotlivých dílčích krocích, ale nemohou být a priori odůvodněním absolutního pozastavení činnosti orgánu veřejné správy. V tomto duchu byla přijata opatření vlády České republiky v oblasti činnosti úřadů a samospráv, která ukládají správním orgánům, soustředit své zdroje na agendy, jejichž výkon musí být bezpodmínečně kontinuálně zajišťován, a to zejména k zajištění chodu veřejné správy a služeb veřejné správy v nezbytně nutném rozsahu a plnění úkolů vlády České republiky směřujících k dosažení cílů nouzového stavu. Ostatní agendy se vykonávají v rozsahu, který neohrozí opatření nutná k ochraně zdraví. Dále je výslovně zmíněno, že činnost orgánu má být zajištěna tak, aby případné karanténní opatření vůči části zaměstnanců neohrozilo akceschopnost orgánu (např. střídání oddělených skupin zaměstnanců orgánu, práce na dálku). Tzn., že účetní jednotky mají hledat vhodné způsoby, jak agendu v omezené míře zajistit a splnit povinnosti jim uložené právními předpisy včetně povinnosti předat sestavené výkazy v řádném termínu.

Proto nelze přistoupit ke změně termínů pro předložení účetních záznamů a finančních výkazů do Centrálního systému účetních informací státu. Pokud v důsledku opatření přijatých v souvislosti s mimořádnou situací a vyhlášeným nouzovým stavem není z objektivních příčin možné zaslat v řádném termínu účetní záznamy (účetní závěrku a pomocný analytický přehled) do Centrálního systému účetních informací státu (např. odpovědné osoby plní jiné úkoly v souvislosti s krizovým řízením nebo jsou personální zdroje významným způsobem omezeny v důsledku probíhající nařízené karantény), bude účetním jednotkám technicky umožněno předat tyto účetní záznamy do Centrálního systému účetních informací státu kdykoli v průběhu května a června, avšak nejpozději do 12. června 2020.

Pro předání finančních výkazů (výkazu FIN 2-12 M za období 03/2020) do Centrálního systému účetních informací státu bude rovněž zachován termín 20. 4. 2020. Pokud nebude možné z objektivních důvodů předat výkazy v uvedeném termínu, budou data předána v řádném termínu pro výkaz FIN 2-12 M za období 04/2020.

Odevzdání účetních záznamů a finančních výkazů po datu stanoveném vyhláškou č. 383/2009 Sb. a vyhláškou č. 5/2014 Sb., musí být řádně zdůvodněno a musí být učiněno bezodkladně poté, co objektivní překážky řádného splnění povinností pominou. V rámci účetních záznamů žádáme o zaslání řádného zdůvodnění na e-mail zdenka.samalova@mfcr.cz. Odůvodnění pozdního zaslání finančních výkazů zasílejte na e-mail zdenka.ruzickova@mfcr.cz.

 

Autor a zdroj:

https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/vybrana-temata/stanovisko-k-predavani-ucetnich-zaznamu-38085

 


Nenechte si ujít aktuální informace ke Koronaviru. Zde se můžete bezplatně přihlásit k odběru Koronavirového zpravodajství Zemědělského svazu ČR.


Váš komentář se ukládá. Prosím počkejte...

CZ EN