Úvodní stránka > Aktuality

Pracovní komise pro problematiku půdy

18.6.2015

Tisková zpráva

Praha 16.6.2015

Pracovní komise pro problematiku půdy

Půda a zemědělství k sobě neodmyslitelně patří již od pradávna. Bez půdy se prostě zemědělec neobejde. A protože zemědělství a s ním navazující potravinářství je jedním ze základních odvětví národního hospodářství, je nutné se o půdu starat a zacházet s ní šetrně, neboť je to základní přírodní zdroj pro obživu. Člověk svou činností půdu přetváří, ovlivňuje a mění, čímž bohužel někdy přispívá k její devastaci. Organizace spojených národů (OSN) chápe podstatu tohoto zdroje a na základě toho vyhlásila rok 2015 jako Mezinárodní rok půdy.

Zemědělský svaz ČR se samozřejmě zajímá o půdu, jakožto o hlavní zdroj obživy obyvatelstva a základní výrobní faktor našich členů. Čeští zemědělci hospodaří na 4 200 tis ha půdy, která tvoří přibližně polovinu rozlohy ČR. Od roku 1937 zmizelo téměř 800 tis ha půdy a tento trend se zrychluje. V ČR ubyde až 14 ha půdy denně! Také klimatické změny a stále častější střídání období sucha a intenzivních srážek velmi silně ovlivňují hospodaření na půdě a ne vždy na to zemědělci dokáží reagovat správným způsobem hospodaření. Dochází tak také k erozi a degradaci půdy. Zemědělský svaz vnímá, že by měla být ochrana půdy vnímána s větší vážností a proto se rozhodl založit novou Pracovní komisi pro problematiku půdy, která se ochranou půdy systematicky zabývat. Mezi hlavní oblasti činnosti této komise spadá eroze, klimatické změny a jejich dopady na zemědělské hospodaření, zastavování půdy ale i aktuální stav meliorací a závlah v ČR. Činnost této komise bude založena na velmi úzké spolupráci s Ministerstvem zemědělství, Státním pozemkovým úřadem, Výzkumným ústavem meliorací a ochrany půdy a dalšími dotčenými institucemi. Předsedou komise byl zvolen Ing. Miroslav klas, CSc. ze ZS Chrášťany, s.r.o.

Na svém prvním jednání v polovině června se komise zabývala problematikou eroze. Není tajemstvím, že MZe ve spolupráci s VUMOP diskutovalo o zpřísnění podmínek zemědělského hospodaření s cílem snížit riziko eroze zemědělské půdy u nás. Komise svazu jednoznačně odmítla zjednodušování a paušalizaci zemědělců, jako těch, kteří špatně hospodaří na půdě. Velká většina zemědělců řádné plní zásady GAEC a správné zemědělské praxe a nový přístup musí být schopen odlišit dobré a špatné hospodáře. Komise tak doporučuje pokračovat ve využívání stávajícího monitoringu eroze, který je realizován Státním pozemkovým úřadem ve spolupráci s VÚMOP. Monitoring je třeba provázat jak se systémem varování, doporučených managementů a s případnými sankcemi v případě opakované eroze. Komise také konstatovala, že důležitou část v ochraně půdy musí hrát podpora poradenství v této oblasti a proto se komise silně ohradila proti zaměření poradenství na „malé“ farmy.  Dle Komise je nezbytné, aby si MZe dobře definovalo hlavní cíle v oblasti eroze a ochrany půdy a především je nezbytné, aby tato oblast spadala pouze pod jedno ministerstvo, tj. pod MZe.

MZe zatím o dalším postupu k erozi nerozhodlo a stanovisko této komise vnímá jako významný impuls pro další směřování. MZe vedle sankčních nástrojů také uvažuje nad pozitivní motivací, tedy jednalo by se o zlepšení informovanosti zemědělců na GIS informačním portálu, pro zemědělce by se připravovaly různá školení, semináře, či konference, kde by také měli možnost si zkušenosti a vědomosti vyměňovat během diskuzí. Tyto činnosti mají být vázány na lokalitu, neboť zemědělci z různých koutů republiky mají různé problémy.

Další oblastí, kterou se naše komise zabývala, byla oblast klimatických vlivů, především pak střídání období sucha a intenzivních srážek. Ředitelka SPÚ Ing. Maradová informovala o průběhu monitoringu sucha, na kterém pracují spolu s AK ČR a Mendelovou univerzitou v Brně.  Aktuálnost tohoto tématu je podpořena přívalovými srážkami a souběžným suchem na jižní Moravě v letošním roce. Navíc některé predikce varují, že při současném vývoji hrozí r. 2050 let rozšíření sucha na významnou část našeho území. Komise je připravena sledovat plnění úkolů, které ve vztahu ke klimatu definuje v materiálu VODA/SUCHO.

Třetí bodem programu jednání komise byl současný stav závlahových zařízení a meliorací. Většina odvodňovacích zařízení, především pak melioračních detailů je za hranicí životnosti a v havarijním stavu. Přitom však jejich údržba je velmi komplikovaná z důvodu nejasného vlastnictví. Většina vlastníků půdy si není vědoma, že na svých pozemcích vůbec má meliorační zařízení a už vůbec ne svou povinností je udržovat v řádném stavu. Komise vyzvala zástupce MZe a SPU aby meliorace a byly zahrnuty do komplexních pozemkových úprav a iniciovaly vznik dotačního titulu na podporu rekonstrukcí melioračních zařízení. 

Velikým problémem meliorací je také zánik meliorační správy a tím roztříštění odpovědností a roztříštění a někdy i ztráta meliorační dokumentace mezi SPÚ, Správy povodí a VÚMOP. Komise tak vyzývá MZe, aby soustředilo veškerou zachovalou dokumentaci do jedné organizace buď SPU nebo VÚMOP.

 

Jak vidět, již první jednání Komise pro půdu bylo velmi intenzivní a ukázalo mnoho problémů, kterými se bude třeba v budoucnosti detailně zabývat.


Váš komentář se ukládá. Prosím počkejte...

CZ EN