Úvodní stránka > Aktuality

Přehled nejdůležitějších změn v gesci Ministerstva financí pro rok 2019

18.12.2018

Oznámení k dani z příjmu fyzických osob

S účinností od 1. ledna 2019 dochází ke zvýšení částky minimální mzdy na 13 350 Kč, která přímo ovlivňuje zvýšení některých parametrů v oblasti zdaňování fyzických osob.

Zvýšení limitu pro osvobození pravidelně vypláceného důchodu nebo penze

V důsledku zvýšení minimální mzdy se zvyšuje limit pro osvobození úhrnu pravidelně vypláceného důchodu nebo penze (např. starobní důchody) od daně z příjmů fyzických osob o 41 400 Kč ročně oproti roku 2018, tedy ze současných 439 200 Kč na 480 600 Kč.

Zvýšení limitu slevy na dani za umístění dítěte v předškolním zařízení

V důsledku zvýšení minimální mzdy se zvyšuje také částka slevy na dani za každé vyživované dítě, kterou lze uplatnit v souvislosti s jeho umístěním do předškolního zařízení ve výši výdajů prokazatelně vynaložených za takové umístění. Oproti roku 2018 se navyšuje na 13 350 Kč.

Limit minimálních příjmů pro uplatnění nároku na daňový bonus

Limit minimálních příjmů pro uplatnění nároku na daňový bonus se zvyšuje na částku 80 100 Kč

Změna hranice pro solidární zvýšení daně

V souvislosti se stanovením výše všeobecného vyměřovacího základu a souvisejícího přepočítacího koeficientu se mění hranice pro solidární zvýšení daně na částku 1 569 552 Kč.

Oznámení k dani z příjmů právnických osob

V oblasti daně z příjmů právnických osob dochází k transpozici směrnice Rady (EU) 2016/1164, kterou se stanoví pravidla proti vyhýbání se daňovým povinnostem, které mají přímý vliv na fungování vnitřního trhu. Tato směrnice zavádí nová opatření, která mají za cíl omezit možnost přesouvat zisky v rámci skupiny propojených společností s cílem minimalizovat zaplacenou daň, a je závazná pro všechny členské státy. Novela zákona o daních z příjmů zavádějící tato opatření ještě nebyla schválená, nicméně se očekává, že v průběhu roku nabydou účinnosti následující opatření:

Omezení uznatelnosti výpůjčních výdajů

Podstatou tohoto ustanovení je, že nadměrné výpůjční výdaje (tzv. rozdíl mezi jinak daňově uznatelnými výpůjčními výdaji a zdanitelnými výpůjčními příjmy) jsou uznatelné v základu daně pouze do určitého stanového limitu vypočteného pro daňové účely z daňového zisku před zdaněním, úroky, odpisy a amortizací. Pokud tedy nadměrné výpůjční výdaje tento limit přesáhnou, zvyšují o překročenou částku výsledek hospodaření.

Pravidlo pro ovládané zahraniční společnosti

Toto pravidlo zavádí povinnost dodanění příjmů dosažených prostřednictvím ovládané společnosti, která se nachází v daňové jurisdikci s nízkým zdaněním. Poplatník daně z příjmů právnických osob, který je daňovým rezidentem v daném státě, tedy musí do svého základu daně zahrnout pasivní příjmy či příjmy z umělých transakcí jím ovládané zahraniční společnosti, pokud je její daňové zatížení nižší než polovina daně, kterou by tato společnost platila, kdyby byla rezidentní v členském státě poplatníka.

Změna v definici základního investičního fondu

S účinností od 1. ledna 2019 dochází k doplnění formální podmínky registrace akcií na Burze cenných papírů, kterou musí investiční fond přijatý na regulovaný trh splňovat, aby byl považován za základní investiční fond. Nově bude moci daňového zvýhodnění v podobě nižší sazby daně ve výši 5 % využívat pouze ten investiční fond, jehož investorem je právnická osoba, která na investičním fondu sama nebo spolu se spojenými osobami vlastní podíl nižší než 10 %, a který neprovádí aktivity srovnatelné s živnostenským podnikáním.

Oznámení k dani z přidané hodnoty

Snížení sazby daně z přidané hodnoty u vybraných služeb a zboží

Pokud účinnost novely zákona o DPH (v rámci novely zákona o elektronické evidenci tržeb) nastane v průběhu kalendářního roku, dojde ke snížení dosavadní sazby daně z přidané hodnoty ze základní sazby 21 % nebo první snížené sazby 15 % na druhou sníženou sazbu 10 % u vybraných služeb a pitné vody dodávané vodovodem. Vytváří se tak do určité míry prostor pro případné snížení či nezvyšování spotřebitelských cen.

Jedná se o následující služby:

  • úprava a rozvod vody prostřednictvím sítí (vodné, resp. jeho část),
  • odvádění a čištění odpadních vod včetně ostatních služeb souvisejících s těmito činnostmi (stočné),
  • stravovací služby a podávání nápojů (s výjimkou stravovacích služeb, které jsou osvobozeny od daně podle § 57 až 59 zákona o dani z přidané hodnoty, a s výjimkou podávání tabákových výrobků a alkoholických nápojů; to neplatí pro točené pivo),
  • služby čištění vnitřních prostor prováděné v domácnostech,
  • služby mytí oken prováděné v domácnostech,
  • domácí péče o děti, staré, nemocné a zdravotně postižené občany,
  • drobné opravy obuvi a kožených výrobků,
  • drobné opravy a úpravy oděvů a textilních výrobků,
  • drobné opravy jízdních kol,
  • kadeřnické a holičské služby.

Oprava základu daně v případě nedobytné pohledávky

S účinností tzv. „daňového balíčku“, tedy prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni zveřejnění ve Sbírce zákonů, bude věřitel nově oprávněn provést opravu základu daně a tedy i výše daně nedobytné pohledávky nejen v případě, že dlužník bude v insolvenčním řízení a insolvenční soud rozhodl o prohlášení konkurzu na jeho majetek, jako je tomu nyní, ale také v případě, že pohledávka je vymáhána v exekučním řízení, nastala smrt dlužník či soud schválil oddlužení dlužníka.

Změna pravidel při uplatnění odpočtu při registraci a zrušení registrace

S účinností tzv. „daňového balíčku“ dochází také k rozšíření možnosti uplatnění odpočtu u nově vzniklého plátce u dlouhodobého majetku, který pořídil až 60 měsíců přede dnem, kdy se stala plátcem. Rovněž se stanoví jednoznačné podmínky pro vracení uplatněného odpočtu daně při zrušení registrace.

Oznámení je v plném znění vyvěšeno zde: https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2018/prehled-nejdulezitejsich-zmen-v-gesci-mi-33702

 

 


Váš komentář se ukládá. Prosím počkejte...

CZ EN