Úvodní stránka > Aktuality

Připomínky Zemědělského svazu České republiky k návrhu zákona, kterým se mění zákon o pohonných hmotách

17.3.2016

V Praze dne 17. 3. 2016

Zemědělský svaz České republiky po prostudování návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a o čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů /zákon o pohonných hmotách/, ve znění pozdějších předpisů, sděluje k tomuto návrhu tyto připomínky:

V praxi řady zemědělských podniků vzniká velký problém s provozováním provozních nádrží, které z hlediska zákona nejsou čerpacími stanicemi, ale orgány celní správy je za čerpací stanice považují – jde o spory o výklad ustanovení § 2 písm. d/ platného zákona, po novelizaci půjde o ustanovení § 2 písm. e/ zákona o pohonných hmotách. Dle názoru Zemědělského svazu je v zájmu odstranění nejasností při výkladu předmětného ustanovení nezbytné do navrhovaného ustanovení § 5 odst. 1 písm. b/ doplnit, že výdej pro vlastní potřebu je povolen z provozní nádrže umístěné v provozu, která není čerpací stanicí, aby při výkladu ustanovení § 2 písm. d/ resp. písm. e/ zákona bylo zřejmé, že na provozní nádrže se nevztahují požadavky zákona týkající se čerpacích stanic – stavební povolení apod. K tomuto je třeba uvést, že vlastní provozní nádrže již dnes musí splňovat příslušné normy z pohledu bezpečnosti práce, elektro revize, nepropustnost, popř. stavební předpisy apod., neboť to vše je nutné z hlediska Cross compliance a porušení má dopad na krácení provozních dotací. Z těchto důvodů považuje Zemědělský svaz ČR navrhovanou změnu ustanovení § 5 odst. 1 písm. b/ za velmi důležitou v zájmu odstranění možného rozporného výkladu ustanovení § 2 a § 5, aby bylo zcela zřejmé, že prodej a výdej je možný z čerpací stanice a dále je možný výdej z provozní nádrže.

K navrhovanému ustanovení § 5 odst. 7 písm. b/ k doplnění textu pod bodem 5. uvádí Zemědělský svaz ČR, že jde o ustanovení, které představuje diskriminaci alternativních paliv, stejný požadavek by mohl být uvalen i na benzin a motorovou naftu, jde o zbytečnou administrativu.

K navrhovanému ustanovení § 6q odst. 1 je třeba uvést, že energetický zákon nezná pojem dobíjecí stanice.

Název části třetí návrhu zákona má být dle Legislativních pravidel vlády psán velkými písmeny „ÚČINNOST“, neboť názvy částí zákona se píší velkými písmeny s výjimkou případů, kdy název části vyjadřuje změnu jiného platného právního předpisu, z těchto důvodů je název části první a druhé správně napsán malými písmeny, ale název části třetí musí být psán velkými písmeny.

 

Ing. Martin Pýcha
předseda

Přílohy
2016-pripominky-pohonne-hmoty.pdf


Váš komentář se ukládá. Prosím počkejte...

CZ EN