Úvodní stránka > Aktuality

Připomínky ZS ČR k návrhům hodnocení porušení standardů GAEC

6.2.2015

ZS ČR podporuje změnu způsobů hodnocení standardů GAEC, které jsou založené na posuzování relativních ukazatelů. K zaslaným návrhům hodnotících tabulek uplatňuje následující připomínky:

  1. Použít relativních ukazatelů porušení (zejména rozsahu) napříč všemi standardy, pokud je to z logiky standardů možné a technicky proveditelné/kontrolovatelné. I když budou některá technická nastavení parametrů u některých standardů odlišná, společná základní logika musí být zachována napříč celým spektrem.
  2. Podněty k rozsahu jednotlivých standardů:

 

GAEC1

 

Rozsah

 

Malý

Střední

Velký

4

Součet ploch, kde došlo k porušení, nepřesáhl 10 % výměry všech dotčených PB užívaných žadatelem nebo 10 ha

Součet ploch, přesáhl malý rozsah, ale nedosáhl velkého rozsahu

Součet ploch, kde došlo k porušení, je nad 20 % výměry všech dotčených PB užívaných žadatelem a zároveň je nad 30 ha

 

GAEC2

 

Rozsah

 

Malý

Střední

Velký

4

Součet SEO/MEO ploch, kde došlo k porušení, nepřesáhl 10 % výměry všech dotčených PB užívaných žadatelem nebo 10 ha

Součet SEO/MEO ploch, přesáhl malý rozsah, ale nedosáhl velkého rozsahu

Součet SEO/MEO ploch, kde došlo k porušení, je nad 20 % výměry všech dotčených PB užívaných žadatelem a zároveň je nad 30 ha

 

Nebo varianta II:

 

 

Rozsah

 

Malý

Střední

Velký

5

Počet půdních bloků, kde došlo k porušení, nepřesáhl 10 % počtu všech dotčených půdních bloků užívaných žadatelem v době kontroly.

Počet půdních bloků s porušením, přesáhl malý rozsah, ale nedosáhl velkého rozsahu

Počet půdních bloků, kde došlo k porušení, je nad 20 % počtu všech dotčených půdních bloků užívaných žadatelem v době kontroly.

 

GAEC3

Bez změny.

 

GAEC4

Souhlasíme s návrhem změny. Na rozdíl např. od GAEC1 a 2 zde není pouze potenciál nebezpečí, ale v případě pálení již skutečně došlo k destrukci organické hmoty a navíc byla nevratně poškozena fauna a flora spálených ploch. Zde má význam ponechat nižší absolutní hodnoty výměr v ha.

 

Rozsah

 

Malý

Střední

Velký

4

Součet ploch, kde došlo k pálení (spálenišť), nepřesáhl 10 % výměry všech PB užívaných žadatelem nebo 1 ha

Součet ploch, přesáhl malý rozsah, ale nedosáhl velkého rozsahu

Součet ploch, kde došlo k pálení (spálenišť), je nad 20 % výměry všech PB užívaných žadatelem a zároveň je nad 2 ha

 

GAEC5

V zásadě souhlasíme s návrhem rozšiřující kategorie rozsahu, ale požadujeme tedy stejnou logiku posuzování, tzn. ukotvení i rozměru relativní hodnoty. Vzhledem k tomu, že podobně jako u GAEC4 již došlo k reálné škodě (nikoliv jen zvýšení potenciálu nebezpečí), lze uvažovat o přísnějších hodnotách absolutních hodnot, jak jsou navrženy. Hodnocení by pak bylo následující:

 

Rozsah

 

Malý

Střední

Velký

5

Součet ploch, kde došlo k porušení, nepřesáhl 10 % výměry všech PB užívaných žadatelem nebo 1 ha

Součet ploch, přesáhl malý rozsah, ale nedosáhl velkého rozsahu

Součet ploch, kde došlo k porušení, je nad 20 % výměry všech PB užívaných žadatelem a zároveň je nad 2 ha

 

GAEC6

V případě návrhu na změnu u tohoto standardu nevidíme skutečný přínos. Z logiky tohoto standardu se relativní vyjádření nejeví jako zcela vyhovující. Zastáváme neutrální postoj, neboť úprava je možná, i když nebude mít v zásadě žádný dopad.

 

GAEC7

Souhlasíme s navrhovanou úpravou, avšak dle našeho soudu je zde zcela zbytný rozsah absolutních hodnot výměr. V tomto případě se jedná o typ standardu ošetřující potenciál nebezpečí z dalšího šíření invazních rostlin (to neznamená, že k tomu při porušení skutečně dochází). Jsme toho soudu, že v tomto případě je dostatečné relativní kritérium. S návaznou úpravou závažnosti souhlasíme (v zásadě v sobě skrývá dílčí rozměr rozsahu – i proto není nutné do hodnocení rozsahu vkládat absolutní hodnoty výměr).

 

Rozsah

 

Malý

Střední

Velký

7

Neregulované rostliny se vyskytovaly na méně než 10 % počtu všech půdních bloků užívaných žadatelem v době kontroly

Počet půdních bloků s neregulovanými rostlinami přesáhl malý rozsah, ale nedosáhl velkého rozsahu.

Neregulované rostliny se vyskytovaly na více než 20% počtu všech půdních bloků užívaných žadatelem v době kontroly.

 

GAEC8

Souhlasíme s navrhovanou změnou. Vedle toho požadujeme úpravu trvalosti na „NE“ a úpravu hodnot bodů, tak, aby při zanedbatelném porušení mohli zemědělci v nápravném opatření znovuzasít omylem uoraný pás travního porostu a ten deklarovat v LPIS rovnou jako stálou pastvinu. Nápravné opatření v rámci zanedbatelného porušení by muselo být provedeno nejpozději do konce roku následujícího po roku, v němž k zjištění porušení došlo.

 

GAEC9

V zásadě souhlasíme s principem, ale vzhledem k charakteru standardu (vyjadřuje potenciál nebezpečí degradace TTP v důsledku zarůstání) navrhujeme obdobné hodnocení jako v případě GAEC1 a GAEC2, viz. tabulka níže:

 

Rozsah

 

Malý

Střední

Velký

9

Součet ploch, kde došlo k porušení, nepřesáhl 10 % výměry travních porostů žadatele nebo 10 ha

Součet ploch, kde došlo k porušení, přesáhl malý rozsah, ale nedosáhl velkého rozsahu.

Součet ploch, kde došlo k porušení, přesáhl 20 % výměry travních porostů žadatele a zároveň 30 ha

S návaznou úpravou závažnosti souhlasíme.

 

GAEC10

Bez změny

 

GAEC11

Pro udržení základní logiky by se měl upravit i rozsah standardu č. 11 a to v intencích GAEC 7, neboť oba vycházejí ze stejné logiky. Jediným rozdílem je to, že zatímco GAEC 7 se v zásadě týká všech užívaných ploch, tento GAEC pouze vypraných PB – z tohoto důvodu je zde nutné vložit do znění termín „dotčených PB“, podobně jako u GAEC2, kde se rovněž posuzování rozsahu týká jen PB s MEO nebo SEO a nikoliv bloků bez erozního ohrožení.

 

Rozsah

 

Malý

Střední

Velký

11

Porušení se vyskytlo na méně než 10 % počtu všech dotčených půdních bloků užívaných žadatelem v době kontroly

Počet dotčených půdních bloků s porušením přesáhl malý rozsah, ale nedosáhl velkého rozsahu.

Porušení se vyskytlo na více než 20% počtu všech dotčených půdních bloků užívaných žadatelem v době kontroly.

 

Přílohy
pripominky-zs-cr-k-navrhum-hodnoceni-poruseni-standardu-gaec.doc


Nejčtenější články za poslední měsíc:

Nejčtenější články za poslední týden:

Váš komentář se ukládá. Prosím počkejte...

CZ EN