Úvodní stránka > Aktuality

Reakce Zemědělského svazu na kritiku Studie zpracované Mezinárodní poradenskou společností KPMG na nastavení strategického plánu SZP

13.10.2022

Před několika dny zazněla z několika stran kritika studie zpracované Mezinárodní poradenskou společností KPMG na žádost Zemědělského svazu a Agrární komory ČR. V rámci této kritiky zaznívají hlasy o tom, že studie stojí na vodě či dokonce, že záměrně neposkytuje ucelený pohled na danou problematiku, v rámci výpočtu rentability nezahrnuje poskytované dotace atd. Tuto kritiku musíme jednoznačně odmítnout. Cílem této studie nebylo poskytnou ucelený pohled na změny strategického plánu SZP s jejich dopad na české zemědělství, ale porovnat dvě varianty navrhované podoby strategického plánu ve vazbě nastavenou redistributivní platbu a ukázat rentabilitu některých citlivých komodit bez vlivu dotací. Tyto cíle jsou ve studii jasně deklarovány a je zde také jasně uvedeno, že se při stanovování rentability nepřihlíží k dotacím.

Pokud někdo říká, že by tato studie měla poskytovat ucelený pohled na problematiku, měl tento požadavek vznášet v době, kdy ke změnám strategického plánu došlo, resp. správně by významné změny nastavování strategického plánu měly být realizovány po vypracování komplexní dopadové studie a po jejich projednání s nevládními organizacemi, zastupujícími ty zemědělce, kterých se změny nejvíce dotýkají. Po takové dopadové studii voláme od počátku a je tedy úsměvné, když ti, kteří změny prosazovali a žádnou dopadovou studii neměli, dnes po nás chtějí abychom takovou studii vypracovali.

Při vypracování dopadů na vybrané komodity společnost KPMG vycházela z nákladové a výnosové struktury dat ÚZEI. Krom toho čerpala z veřejně dostupných zdrojů ČSÚ a dalších veřejných institucí v ČR a zahraničí. Nejsou to tedy žádná účelově vytvořená, či prezentovaná data.

Další kritika se zaměřuje na nezohlednění podpor při posuzování rentability vybraných komodit. To ale nebylo uděláno cíleně, a v této studii je to také zřetelně a opakovaně uvedeno. Dokonce je u každé komodity opakovaně zmíněno, např. že produkce jablek bez podpory je za hranicí profitability atd. Hovořit tedy o tom, že je studie zavádějící není fér. A dokladovat to tím, že zemědělství dosahuje v posledních letech cca 20 mld. Kč provozního přebytku je opět jednostranná argumentace. Každému, kdo se trochu věnuje zemědělství, je jasné, že naše zemědělství dosahuje tohoto provozního přebytku jenom díky tomu, že výše zemědělských podpor vysoce převyšuje tento deklarovaný přebytek. Bez podpory by české ale nejenom české, ale obecně evropské zemědělství bylo ztrátové. Proto je třeba, aby politické elity při zásahu do tohoto systému pečlivě zvažovali dopady takovýchto kroků. Nastavení systému podpor totiž nesmí sloužit  k dosahovaní politických cílů, jako je likvidace politického oponenta, nebo jako odměna skupiny zemědělců, která je odnoží vládní politické strany.

Studie potvrdila, že extrémně vysoké nastavení redistributivní platby bude mít negativní dopad na cca 2000 zemědělců, zajišťujících 77 % zemědělské produkce. Tedy dopad na tak velkou část produkce, jako v žádné jiné zemi EU. Studie zároveň potvrdila, že ekonomika, resp. rentabilita citlivých komodit je velmi silně závislá na systému podpor, protože bez nich se je zkrátka nevyplatí produkovat. Jakýkoliv zásah do systému přímých plateb má silný dopad i na zachování či nezachování těchto komodit, které bohužel produkují převážně střední a větší zemědělci, byť podpora je nastavena pro všechny velikostní formy zemědělských podniků a již dnes zvýhodňuje zemědělce menší. Jsme rádi, že tato studie vyvolala další diskusi. Jsme přesvědčení, že je třeba opravdu zpracovat ucelenou dopadovou studii nastavení přímých plateb se zaměřením na ty zemědělce, kteří produkují citlivé komodity a její výsledek podrobit opravdu relevantní diskusi.

Přílohy
tz-zprava-kpmg-rijen22.doc
studie-kpmg.pdf


Komentáře:

cíle studie

Jan Bača | stary.baca@seznam.cz | 12:41 14.10.2022 |

Ve zprávě z 6.9.2022 uvádíte: Podle studie, kterou si nechal zpracovat Zemědělský svaz ČR ve spolupráci s Agrární komorou ČR u poradenské společnosti KPMG, budou mít plánované změny vládní dotační politiky negativní dopad na přibližně 2000 zemědělských podniků. V krátkém až střednědobém časovém horizontu u nich může v důsledku výrazného snížení podpor a dalších ekonomických vlivů nastat nedostatek finančních prostředků, což bude mít nepříznivý dopad na jejich konkurenceschopnost, a povede ke zpomalení inovací a snižování produkce. Riziko, které může nastat v dlouhodobém výhledu, je postupný úpadek a snižování počtu podniků v této kategorii. Změnou agrární politiky budou zasaženy především větší podniky (kategorie ekonomické velikosti X-XIV podle databáze FADN), které aktuálně zajišťují 77 procent zemědělské produkce v Česku. Takže Váš primární cíl bylo presentovat negativní dopady nastavení Strategického plánu na 2000 podniků, a nyní z toho děláte, že se jednalo jen o 4 komodity.


Re:cíle studie

Vladimír Pícha | picha@zscr.cz | 12:59 14.10.2022 |

Pane Bačo, velice nás těší, že sledujete naše stránky. To je první krok. Další bude, až se naučíte rozumět psanému textu a v něm obsaženým informacím. Víme, že nemáte možnost realizovat na stránkách jiných zemědělských organizací (schválně nepíšu nevládních, protože další organizace, která ještě před rokem diskuzi umožňovala se stala vládní). O to víc oceňujeme vaši věcnou a konstruktivní diskuzi bez jakýchkoli postranních úmyslů.


Re:Re:cíle studie

Jan Bača | stary.baca@seznam.cz | 18:42 14.10.2022 |

Nepřímo nazýváte ASZ "vládní organizací". A nebyly v minulosti AK a ZS "vládními organizacemi", když do nařízení vlády o VCS prosadily vazbu bílkoviných plodin na VDJ. Jednalo se o roky 2015-2017, když od roku 2018 v tichosti (na základě kritiky DG agri) byla tato vazba odstraněna. Ale Česko bylo kráceno na přímých platbách o více nežli 0,5 mil. €. A redistributivní platba Česko o žádné peníze nepřipraví. Co vy na to, proč jste tenkrát se nebránily a prosadily do nařízení vlády o VCS, prostě jste se chovaly jako "vládní navládka". A vaše politika právě české zemědělce připravila o těch 0,5 mil. €.


Re:Re:Re:cíle studie

Vladimír Pícha | picha@zscr.cz | 18:54 14.10.2022 |

Pane Bačo, jste trapný. Jako, že jsme byli politickou odnoží jedné z dnešních vládních stran? Nemohu mluvit za AK, ale ZS vládní stranou nebyla, nevyjadřovala a nevyjadřuje podporu některé z politických stran ani se nepodílí na tvorbě programu některé z politických stan. A ani žádný z členů z titulu svého členství v ZS není součástí výkonné nebo zákonodárné moci.


Re:Re:Re:Re:cíle studie

Jan Bača | stary.baca@seznam.cz | 19:48 14.10.2022 |

Vy fungujete stylem, ptejte se na co chcete, já odpovím, na co chci já. ASZ není politickou stranou, stejně jako AK a ZS. Jen na okraj, váš bývalý president Ing. Jandejsek se angražuje ve straně Trikolora, žádný ani z bývalých členů vedení ASZ se v žádné straně neangažuje.Takže trapný jste s vašimi argumenty VY. Nikde jsem nenapsal, že jste byly politickou odnoží nějaké strany, jen jsem použil vaši argumentaci. A proč neodpovídáte na moje konkrétní připomínky. Víte diskuze je o tom, že reaguji na agrgumenty druhé strany, ale toho vy nejste schopen.


Re:Re:Re:Re:Re:cíle studie

Vladimír Pícha | picha@zscr.cz | 20:03 14.10.2022 |

Ale vy se neptáte. Jak je vaším zvykem, jen prudíte. Neznám žádného našeho prezidenta, natož bývalého.


Re:Re:Re:Re:Re:Re:cíle studie

Jan Bača | stary.baca@seznam.cz | 20:48 17.10.2022

Tedy konkrétní dotazy: Co je společenská zemědělská politika? Od kdy jsou lesy vedené v orné půdě a v zemědělské půdě? Skutečně se domníváte se, že na základě 4 komodit lze specifikovat dopady redistribuční platby na 2000 podniků? Proč berete jen 4 komodity a za jeden rok ke specifikaci negativních dopadů redistribuce? Nebo jen nechcete a nebo neumíte nebo nesmíte?


Re:Re:Re:Re:Re:Re:cíle studie

Jan Bača | stary.baca@seznam.cz | 21:31 14.10.2022

Omli0uvám se, ale váš předseda je vicepresidentem AK. Jinak jak je vaším zvykem, nereagujete za konkrétní připomínky a dotazy. Vy neprudíte, jen nereagujete. Takže váš styl reakce a diskuze no comment. S váma není možná diskuze o konkretních otázkách, neboť na ně nereagujete


Re:Re:cíle studie

Jan Bača | stary.baca@seznam.cz | 13:25 14.10.2022 |

Nebojte se, číst umím, ale vy asi ne, neboť na konkrétní připomínky nereagujete. Jak mám dle Vás jinak rozumět psanému textu, který jsem připomínkoval.


cíle studie

Jan Bača | stary.baca@seznam.cz | 12:30 14.10.2022 |

Studie byla ze strany AK a ZS presentována jako analýza dopadů do hospodaření cca 2000 firem. Je v pořádku, když na druhé straně je uvedena společenská zemědělská politika, když jsou i lesy uvedeny v orné půdě, ze studie uvádím Orná půda (sady, chmelnice, vinice, ale trvalé travní porosty a lesní pozemky): 2 473 238,82 ha. Dále nesouhlasí sumy přídělů do 1. a 2. pilíře? K čemu pak taková studie je?


Váš komentář se ukládá. Prosím počkejte...

CZ EN