Úvodní stránka > Aktuality

Spolupráce sociálních partnerů podpoří pracovníky v zemědělství i jejich zaměstnavatele

9.5.2023

Posílení úrovně sociálního dialogu v odvětvích a podpora adaptace odvěství na změny CZ.03.01.03/00/22_001/0000890

 

Úvodní tisková zpráva

Spolupráce sociálních partnerů podpoří
pracovníky v zemědělství i jejich zaměstnavatele

09.05.2023

Od ledna 2023 vznikla v rámci projektu s názvem Posílení úrovně sociálního dialogu v odvětvích a podpora adaptace odvětví na změny tzv. bipartitní platforma s označením Zemědělství. Bipartitní platformu tvoří sociálními partneři odvětví – Zemědělský svaz ČR (ZS ČR) a Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy (OS PZV -ASO).

Bipartitní platforma je prostor, ve kterém budou pracovní skupiny složené ze zástupců sociálních partnerů, klíčových subjektů odvětví a expertů řešit následující témata.

Prvním tématem je budoucnost práce v odvětví, podpora zvyšování adaptability zaměstnanců i zaměstnavatelů, jehož hlavní cílem je podpořit odvětví Zemědělství v oblasti adaptability a stability zaměstnanců prostřednictvím zpracovaných podpůrných a metodických materiálů.

 

Stárnutí pracovníků v zemědělství – mezigenerační transfer zkušeností a „pracovní dialog“ (absolventi v oboru, transfer kvalifikací, cizinci):

  1. Mezigenerační pracovní dialog a transfer zkušeností

    Toto podtéma se bude věnovat problematice „stárnoucí populace“ v oboru zemědělství v obou odvětvích rostlinné výroby a živočišné výroby a bude se zabývat efektivními postupy, a to i v rámci sociálních partnerů i při zapojení škol s cílem nalézt postupy, jak zemědělské obory zatraktivnit pro mladé lidi a přimět absolventy, aby zůstali v oboru. Zde hodláme využít nástrojů zaměřených na úpravu vzdělávání v rámci SŠ a VŠ a osvětovou činnost na komunikaci atraktivity zemědělských profesí, vč. multioborového přístupu zaměřeného na získávání zaměstnanců v průřezových disciplínách (např. komunikace, jazyky, IT, kybernetika atp.).

  2. Vytvořit pracovní podmínky vyplývající z potřeb zahraničních pracovníků v zemědělství v ČR

    S tímto tématem souvisí vytvoření pracovních a podmínek i pravidel, vč. těch sociokulturních, pro možnost práce a překonávání bariér při zaměstnávání pracovníků z jiných kultury, vč. například nekomfortní situace z pohledu přímých nadřízených a prevence tvorby sociálních bublin na kulturním základě. Důležitá je také příprava na uznávání ev. získávání příslušných kvalifikací pro vyvážení sezónnosti proti dlouhodobějšímu setrvání v oboru.

  3. Budoucnost práce v zemědělství v souvislosti s generační obměnou

    Tato problematika je průřezová a souvisí jak s tématem adaptace na nové technologie, digitalizaci, podmínky a dynamiku vývoje celého odvětví, tak i s jeho senioritou a stárnutím pracovníků, ale i atraktivitou oboru pro mladé jako takovou. Velkým tématem v této oblasti je, zda daná organizace pracuje se senioritou a umožňuje starším a zkušenějším pracovníkům předávat potřebné dovednosti.

 

Adaptabilita zaměstnanců na nové trendy v zemědělství – digitalizace, robotizace, bezpečnost 

Digitální schopnosti a dovednosti pracovníků v zemědělství a adaptabilita na nové postupy – digitalizace, robotizace, bezpečnost. Tato témata budou mít vliv na budoucnost zemědělství z pohledu zaměstnanosti, adaptability, mezioborového přístupu, bezpečnosti pracovníků i z hlediska kvalifikačních předpokladů.

Pro starší generaci je často problém přijmout nová řešení nebo přístrojové vybavení a s výpočetní technikou nedokáže pracovat s takovou samozřejmostí jako generace podstatně mladší. Přitom zemědělská technika dnes představuje naprostou špičku v technickém pokroku. S nastupujícími trendy v zemědělství je proto spojen předpoklad oslovení mladší generace a jejich angažování v zemědělském sektoru, přičemž moderní technologie a výpočetní technika mohou zatraktivnit zmíněné obory. Rovněž zemědělský výzkum a vývoj jdou jednoznačně směrem podpory a většího využívání moderních technologií.

Cílem tohoto podtématu je přispět ke zvýšení kompetencí a digitálních schopností pracovníků v souvislosti s digitalizací a modernizací odvětví.

 

Podrobnosti o průběhu realizace projektu bude možné sledovat na webových stránkách www.zscr.cz a profilech na sociálních sítích Zemědělského svazu ČR.

Doba realizace celého projektu: 1/2023–12/2025

Aktivity bipartitní platformy budou uskutečňovány v rámci projektu registrovaném pod číslem CZ.03.01.03/00/22_001/0000890, který realizuje Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů České republiky v partnerství s Českomoravskou konfederací odborových svazů. 

 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost plus.

 

Kontakt pro novináře:

Mgr. Tomáš Gago M.A.
e-mail:  gago@zscr.cz
Tel.: 226 211 034
Manažer odvětví

Přílohy
priloha-c-6-zor1-uvodni-tiskova-zprava-bp-zemedelstvi.docx


Váš komentář se ukládá. Prosím počkejte...

CZ EN