Úvodní stránka > Aktuality

Stanovisko k návrhu zákona o významné tržní síle

12.2.2015

Návrh na úpravu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití

/znění z e-klepu s datem poslední úpravy ke dni 3.9.2014/

 

1. V čl. I se dosavadní novelizační bod 2. nahrazuje novým novelizačním bodem 2., který zní: 

2. § 1 až 3 včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 1 znějí:

 „§ 1

Úvodní ustanovení

(1) Tento zákon upravuje

a)    způsob posuzování a zamezení zneužití významné tržní síly v souvislosti s nákupem nebo prodejem potravin za účelem jejich dalšího prodeje na území České republiky nebo službami s tímto nákupem nebo prodejem potravin souvisejícími,

b)   dozor nad dodržováním tohoto zákona.

 

(2) Podle tohoto zákona se posuzuje i zneužití významné tržní síly, které bylo uskutečněno v cizině, pokud jeho účinky nastaly nebo mohou nastat na území České republiky.

 

§ 2

Vymezení některých pojmů

Pro účely tohoto zákona se rozumí

a) dodavatelem podnikatel nebo jím ovládaná osoba, pokud prodávají potraviny za účelem jejich dalšího prodeje nebo přijímají nebo poskytují služby s  prodejem potravin související,

b) odběratelem podnikatel nebo jím ovládaná osoba nebo nákupní aliance podle písmene c), pokud nakupují potraviny za účelem jejich dalšího prodeje nebo přijímají nebo poskytují služby s nákupem potravin související; za odběratele se považuje také ten, kdo takový nákup nebo služby pro jiného odběratele zajišťuje na základě smlouvy příkazního typu,

c) nákupní aliancí uskupení odběratelů, vzniklé na základě smlouvy, jiného právního jednání nebo jiné právní skutečnosti, které provádí spolupráci mezi odběrateli v souvislosti s nákupem potravin za účelem jejich dalšího prodeje nebo přijímáním nebo poskytováním služeb s tím souvisejících, nebo bylo za účelem této spolupráce vytvořeno, nezávisle na tom, zda toto uskupení má nebo nemá právní osobnost,

d) potravinou látka nebo výrobek definovaný jako potravina přímo použitelným předpisem Evropské unie1).

 

§ 3

Významná tržní síla

(1) Významná tržní síla je takové postavení odběratele, v jehož důsledku si odběratel může vynutit bez spravedlivého důvodu výhodu vůči jiným stranám jeho smluvních vztahů v souvislosti s nákupem nebo prodejem potravin nebo přijímáním nebo poskytováním služeb s nákupem nebo prodejem potravin souvisejících.

(2) Významnou tržní sílu může mít odběratel podnikající na území České republiky.

(3) Významná tržní síla se posuzuje u odběratele jako účastníka správního řízení, a to zejména s ohledem na strukturu trhu, překážky vstupu na trh a finanční sílu posuzovaného.

(4) Pokud je odběratelem podnikatel, který zajišťuje nákup potravin nebo služby s nákupem nebo prodejem potravin související pro jiného odběratele na základě smlouvy příkazního typu, jeho významná tržní síla se posuzuje společně s postavením odběratele, pro kterého činnost zajišťuje.

(5) Má se za to, že významnou tržní sílu má

a)        odběratel, jehož obrat za prodej potravin a služeb s tím souvisejících na území České republiky přesáhne 5 mld. Kč za poslední ukončené účetní období v délce 12 měsíců,

b)        odběratel, který je ovládanou osobou, jehož obrat za prodej potravin a služeb s tím souvisejících na území České republiky nepřesáhne 5 mld. Kč za poslední ukončené účetní období v délce 12 měsíců, pokud jeho obrat za prodej potravin a služeb s tím souvisejících na území České republiky společně s obratem ovládající osoby za prodej potravin a služeb s tím souvisejících na území České republiky přesáhne 5 mld. Kč za poslední ukončené účetní období v délce 12 měsíců, nebo

c)        nákupní aliance, u které společný obrat jejích členů za prodej potravin a služeb s tím souvisejících na území České republiky přesáhne 5 mld. Kč za poslední ukončené účetní období v délce 12 měsíců.

-----------------

1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin.“.“

 

2. V čl. I se dosavadní novelizační bod 4. nahrazuje novým novelizačním bodem 4., který zní: 

4. § 4 včetně nadpisu zní:

㤠4

Zákaz zneužití významné tržní síly

 

(1) Zneužití významné tržní síly je zakázáno.

(2) Zneužitím významné tržní síly je zejména

a)        sjednávání nebo uplatňování smluvních podmínek, které vytvářejí výraznou nerovnováhu v právech a povinnostech smluvních stran,

b)        sjednávání nebo získávání jakékoli platby či jiného plnění, za které nebyla poskytnuta služba nebo jiné protiplnění, nebo je nepřiměřené hodnotě skutečně poskytnutého protiplnění,

c)        uplatňování nebo získávání jakékoli platby nebo slevy, jejíž výše, předmět a rozsah poskytovaného protiplnění za tuto platbu nebo slevu nebyly písemně sjednány před dodáním zboží nebo poskytnutím služeb, ke kterým se platba nebo sleva vztahuje,

d)       sjednávání nebo uplatňování cenových podmínek, v jejichž důsledku nebude daňový doklad na úhradu kupní ceny za dodávku potravin obsahovat konečnou výši kupní ceny po veškerých sjednaných slevách z kupní ceny s výjimkou předem sjednaných množstevních slev,

e)        sjednávání nebo uplatňování plateb nebo jiného protiplnění za přijetí potravin do prodeje,

f)         sjednávání nebo uplatňování lhůty splatnosti kupní ceny potravin delší než je lhůta uvedená v § 3a odst. 1 písm. a),

g)        sjednávání nebo uplatňování práva na vrácení nakoupených potravin s výjimkou podstatného porušení smlouvy,

h)        požadování náhrady sankce uložené kontrolním orgánem po druhé smluvní straně bez existence jejího zavinění, nebo

i)          diskriminování druhé strany ve smluvním vztahu mezi odběratelem a dodavatelem spočívající ve sjednání nebo uplatnění rozdílných smluvních podmínek pro nákup nebo prodej služeb s nákupem nebo prodejem potravin souvisejících při srovnatelném plnění, bez spravedlivého důvodu.“.“

 

3. V čl. I. se dosavadní novelizační bod 12. nahrazuje novým novelizačním bodem 12., který zní:

12. V § 8 odst. 1 se slova „Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako soutěžitel“ nahrazují slovem „Odběratel“.

 

4. V čl. I se dosavadní novelizační bod 17. nahrazuje novým novelizačním bodem 17., který zní:

17. V § 8 odstavec 3 zní:

„(3) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do 10 000 000 Kč nebo 10 % z čistého obratu dosaženého odběratelem za poslední ukončené účetní období a za správní delikt podle odstavce 2 se uloží pokuta do 300 000 Kč nebo 1 % z čistého obratu dosaženého právnickou nebo podnikající fyzickou osobou za poslední ukončené účetní období.“.“

 

5. V čl. I se dosavadní novelizační bod 18. nahrazuje novým novelizačním bodem 18., který zní:

18. V § 8 se doplňují odstavce 4 až 5, které znějí:

„(4) Je-li pokuta podle odstavce 3 ukládána

a)      odběrateli, který je ovládanou osobou, počítá se z úhrnu čistého obratu ovládané a ovládající osoby za poslední ukončené účetní období, nebo

b)      nákupní alianci nebo jejím členům, počítá se z úhrnu čistých obratů dosažených jejími členy za poslední ukončené účetní období.

(5) Ovládající osoba nebo každý člen nákupní aliance odpovídá za zaplacení uložené pokuty do výše 10 % ze svého čistého obratu dosaženého za poslední ukončené účetní období.“.“

 

Odůvodnění:

Navrhuje se, aby byla z návrhu novely vypuštěna jeho působnost na dodavatele, a jednotlivými pozměňovacími návrhy dochází k úpravě relevantních novelizačních bodů.

Návrh rozšiřuje působnost zákona i na dodavatele. S tímto však nelze souhlasit. Státy, které přijaly a aplikují veřejnoprávní regulace soutěžního charakteru na vztahy mezi odběrateli a dodavateli, vždy stanovují jako podmínku jejich aplikace existenci specifického postavení jednoho z účastníků odběratelsko-dodavatelského vztahu. Základní myšlenkou těchto právních úprav je skutečnost, že jedna strana smluvního vztahu, tj. odběratel, má významnou pozici na trhu, kterou může zneužívat vůči všem dodavatelům. Ve všech evropských státech, ve kterých došlo k přijetí právní regulace dodavatelsko-odběratelských vztahů, dochází pouze k jednosměrné regulaci. Velmi často jsou regulováni explicitně maloobchodníci (některé právní úpravy mají toto slovo i v názvu). Pro rozšíření působnosti zákona i na dodavatele neexistuje žádný prokazatelný důvod. Dosud z žádné z existujících studií analyzujících vztahy podél potravinového řetězce nevyplynulo, že by některý byť i z velkých dodavatelů zneužíval nebo byl vůbec schopen zneužít svoji tržní sílu vůči odběratelům.

Zároveň se navrhuje, aby byla z novelizačního bodu 4. vypuštěna podmínka soustavnosti, jejíž prokazování nyní v praxi působí obtíže a která byla do návrhu začleněna pod tlakem obchodních řetězců a MPO (viz. tabulka s vypořádáním připomínek).

 

Přílohy
navrh-na-zmenu-zvts-unor-2015.doc


Váš komentář se ukládá. Prosím počkejte...

CZ EN