Úvodní stránka > Aktuality

Stanovisko ZS ČR k návrhu vyhlášky o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě

9.3.2016

Tisková zpráva
Praha, 9. března 2016

Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů České republiky obdržela zásadní připomínky k návrhu vyhlášky od Unie zaměstnavatelských svazů České republiky a od Zemědělského svazu České republiky, které jsou natolik zásadní, že konfederace v žádném případě nesouhlasí s přijetím vyhlášky v předloženém znění a doporučuje ji přepracovat.

V současné době kaly z čistíren odpadních vod před jejich použitím na zemědělské půdě projdou úpravou a podle zpracovaného programu použití kalů jsou použity. Používání kalů, tak jak tomu je dnes, funguje na zemědělské půdě již přibližně 30 let a za tuto dobu nedošlo dle prováděných studií ke zhoršení kvality půdy (ve vztahu ke kalům). Pokud dojde k přijetí návrhu kalové vyhlášky, dojde k citelnému zpřísnění podmínek skladování i dočasného uložení kalů před jejich použitím – paradoxně je evropská legislativa benevolentnější, než předložený návrh. Toto zpřísnění by dle našeho názoru mohlo mít za následek znemožnění či výrazné zkomplikování a zdražení nakládání s kalem formou použití na zemědělské půdě.

Základní připomínku, která se vztahuje k návrhu kalové vyhlášky jako celku, je nepřiměřeně krátká legisvakanční lhůta bez stanovení přechodných období pro plnění jednotlivých nově stanovených povinností. Tato 15ti denní lhůta neumožňuje adresátům právní normy seznámit se s požadavky a zajistit jejich splnění a také není možné zajistit splnění technických podmínek pro nakládání s kaly.

Použití kalů na zemědělské půdě je nejčastějším způsobem využití kalů a jeho faktické omezení, které by nastalo účinností předložené vyhlášky, by ve svém důsledku mohlo negativně ovlivnit ekonomiku provozu ČOV a mimo jiné také navýšit náklady na stočné. Negativní dopady má navrhované významné zpřísnění podmínek také na samotnou reálnost budoucího využití kalů na zemědělské půdě (zvyšování organické hmoty v půdě, apod.). Při navrhovaných zbytečně přísných podmínkách nebudou mít zemědělci motivaci kaly využívat. Není zcela zřejmé, kde se v rámci MŽP bere potřeba takto zásadním způsobem omezit tento dlouhodobě funkční způsob nakládání s kaly, který je mimo jiné prakticky nejvíce zastoupeným způsobem využití kalů v Evropě. V tomto směru je třeba řadu silně zpřísňujících nově navrhovaných podmínek odmítnout a vyhlášku je třeba přepracovat tak, aby požadavky využívání kalů na zemědělské půdě v ČR nebyly nad rámec požadavků evropských. Zásadní roli by v posuzovaní této agendy mělo mít zejména ministerstvo zemědělství, které je gestorem zemědělské půdy.

Je třeba mít neustále na paměti, že cílem zákona o odpadech a prováděcích předpisů je zajištění ochrany životního prostředí a zdraví lidí, nikoliv omezení podnikatelských subjektů v jejich činnosti nebo i nastolení stavu, kdy s produkovaným odpadem nebude možné jakkoliv nakládat, protože to nebude možné zvládat jak technicky, tak časově či nebude možné nakládání s kaly kapacitně a ekonomicky realizovat, což by nastalo, pokud by byl tento návrh vyhlášky přijat.

Přílohy
tz-9-3-kzps-ke-kalove-vyhlasce.pdf


Váš komentář se ukládá. Prosím počkejte...

CZ EN