Úvodní stránka > Aktuality

Stanovisko ZS k návrhu zákona o podmínkách pro zápis statusu veřejné prospěšnosti do veřejného rejstříku

24.7.2014

V souvislosti s předloženým návrhem je především nutné konstatovat, že svým obsahem a konstrukcí odporuje závěrům, které byly učiněny v rámci nedávných tripartitních jednání, mimo jiné i v otázce právního postavení a evidence organizací zaměstnavatelů a odborových organizací. Rozpor přetrvává i ve věci závazků České republiky vyplývajících z ratifikované úmluvy MOP č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva se organizovat. Předkladatel v návrhu i přes zmiňovaná jednání a závěry z nich vzešlé i nadále počítá s občanským soudním řízením ve věcech zápisu statusu veřejné prospěšnosti organizací zaměstnavatelů a odborových organizací. Je na místě připomenout, že tato otázka souvisí i s další navrhovanou legislativní normou – novelou zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. Konkrétně jde o způsob a formu registrace resp. evidence organizací zaměstnavatelů a odborových organizací, kde bylo přislíbeno, že tato otázka bude řešena novou právní úpravou v působnosti MPSV.

K podstatě předmětu úpravy návrhu – je otázka, jaký praktický smysl navrhovaná úprava má, resp. jaké výhody konkrétním subjektům status veřejné prospěšnosti přináší. V důvodové zprávě jsou zmiňovány efekty daňové, které však s předstihem řeší již zákony daňové a dále problematika soudních poplatků ve věcech veřejných rejstříků, kterou by však měl samostatně řešit návrh zákona o soudních poplatcích (osvobození organizací zaměstnavatelů a odborových organizací od soudních poplatků). Předkladatel sice v důvodové zprávě nevylučuje, že v budoucnu mohou být se statusem veřejné prospěšnosti spojeny i jiné typy výhod, zde však odkazuje na to, zda a jak se právní úprava osvědčí.

Jako značně problematické se v případě akceptace návrhu jeví i otázka nutných kontrolních a dohledových mechanismů v souvislosti s respektováním stanovených zákonných podmínek.

Vzhledem ke shora uvedeným důvodům Zemědělský svaz ČR přijetí návrhu zákona o statusu veřejné prospěšnosti nepodporuje.    

 

V Praze, dne 27.4.2014

Přílohy
stanovisko-zs-k-navrhu-zakona-o-podm-statusu-verejne-prospesnosti.pdf


Váš komentář se ukládá. Prosím počkejte...

CZ EN