Úvodní stránka > Aktuality

SVS: Veterinární dozor v období nouzového stavu

3.4.2020

SVS na svém webu vyvěsila následující informace: "Vzhledem k aktuální situaci ovlivněné pandemií infekce COVID-19 omezila Státní veterinární správa (SVS) tak, jako jiné dozorové organizace, dočasně svou dozorovou činnost. Ta zůstává plně zachována v těch nejzásadnějších oblastech, které z důvodu zajištění zdraví zvířat, zdravotní nezávadnosti potravin, nelze utlumit. Naopak dlouhodobě plánované kontroly, kontroly administrativního rázu a další kontroly, jejichž odklad bezprostředně neohrozí zdraví lidí a zvířat či chod ekonomiky budou do odvolání minimalizovány.

Činnosti, které nelze utlumit, a probíhají navzdory riziku pro zdraví veterinárního dozoru:

 • Veterinární prohlídka zvířat před poražením a jejich masa a orgánů po poražení – maso ze zvířat, u kterých neproběhla veterinární prohlídka, nesmí být použito k lidské spotřebě.
 • Kontroly za účelem dohledání a stažení nebezpečných potravin z trhu – prokáže-li laboratorní vyšetření, podnět spotřebitele nebo informace od výrobce, že je na trhu nebezpečná potravina, musí veterinární inspektoři provést kontroly za účelem jejího dohledání a ověření, že byla stažena z trhu a bylo s ní následně správně naloženo.
 • Kontroly hygienických podmínek prodeje potravin živočišného původu – veterinární inspektoři i v nouzovém stavu, ve kterém se ČR v současné době nalézá, pokračují v kontrolách hygieny prodeje potravin živočišného původu konečným spotřebitelům. Důraz je kladen zejména na ochranu potravin před kontaminací ze strany spotřebitelů i zaměstnanců.
 • Kontroly především na základě podnětů se v rámci možností zaměřují i na ochranu spotřebitelů před nekalými praktikami. Cílem SVS je zabránit zneužívání krizového stavu k tomu, aby byli spotřebitelé klamáni a byly jim podsouvány falšované, nekvalitní nebo dokonce zdravotně závadné potraviny.
 • Kontroly, které jsou nezbytné k zajištění ochrany zdraví zvířat a lidí a kontroly nezbytné pro zajištění certifikace zásilek. Vždy jsou prioritně zajištěny činnosti úředních veterinárních lékařů prováděné  v souvislosti s podezřením na výskyt nákazy zvířat a v případě potvrzení nákazy činnosti nezbytné k jejímu zdolání.
 • Řešení závažných případů týrání zvířat vyžadujících okamžité řešení, popřípadě řešení akutních případů a událostí při přepravě (havárie).
 • V oblasti obchodování se zvířaty a vývozu do třetích zemí probíhá kontrolní činnost zajišťující ověření certifikovaných požadavků na zdraví zvířat a vlastní certifikace zásilek zvířat v nezměněném režimu a frekvenci. K zajištění welfare přepravovaných zvířat je při certifikaci a schvalování plánů cest zohledňována aktuální dopravní situace na hraničních přechodech.
 • U zásilek zvířat směřujících do ČR se provádí přísná kontrola plnění požadavků na zdraví zvířat, na vyhovující výsledky požadovaných vyšetření a na dodržení dodatečných garancí.
 • V oblasti provádění povinných preventivních a diagnostických úkonů stanovených v metodice kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace jsou realizována nadále standardně vyšetření v rámci povinných monitorovacích programů (AI, salmonela, TSE, AMP). Stejně tak pokračuje koordinace a kontrola provádění diagnostických vyšetření potřebných pro certifikaci zásilek zvířat do zemí EU a do třetích zemí a vyšetření prováděných před odesláním jatečných zvířat na porážku.

Činnosti, které byly naopak utlumeny:

 • Na nejnižší možnou úroveň byly redukovány plánované, tj. preventivní kontroly hygieny v provozech, které dlouhodobě vykazují vysoký hygienický standard (zejména bourárny a porcovny masa, výrobny masných výrobků nebo mlékárny).
 • Byly odsunuty kontroly plnění legislativy, která nově nabývá účinnosti (např. povinné označování původu hlavní složky účinné od 1. 4. 2020).
 • Kontroly tzv. prodeje ze dvora – v nouzovém stavu se spotřebitelé snaží zajistit potraviny co nejblíže svému bydlišti. Legislativou je umožněn prodej potravin přímo chovatelem nebo v případě zvěřiny přímo uživatelem honitby. Kontroly tohoto způsobu uvádění potravin na trh byly dočasně pozastaveny a po dobu nouzového stavu nebudou kontrolovány některé administrativní požadavky. Zájemci o prodej vlastních přebytků naleznou veškeré potřebné informace na internetových stránkách SVS informace pro lovce a uživatele honiteb jsou uvedeny zde.
 • Se zástupci provozovatelů byly také domluveny zjednodušené podmínky přepravy potravin, zejména nebude dočasně vyžadována povinná registrace dopravce. Tímto krokem vychází SVS vstříc potřebě zejména restaurací provozujících rozvoz pokrmů zákazníkům v karanténě.
 • V oblasti zdraví a pohody zvířat je režim dozorové činnosti a úředních kontrol nastaven tak, aby případná karanténní opatření neohrozila činnost celé KVS, tj.  je organizováno zajištění provozu na jednotlivých pracovištích s nejnižším možným počtem přítomných úředních veterinárních lékařů.
 • Omezena je kontrolní činnost zahrnující pravidelné plánované kontroly u subjektů zahrnující kontrolu povinných požadavků, které jsou kontrolovány již dlouhodobě a pravidelně s minimálním počtem zjištěných porušení. Rovněž jsou omezeny kontroly prováděné za účelem schválení nových subjektů provádějících činnost vyžadující schválení.
 • V oblasti provádění povinných preventivních a diagnostických úkonů stanovených v metodice kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace, je v případě zdravotních zkoušek, které je chovatel ve spolupráci se soukromým veterinárním lékařem povinen zajistit do jednoho roku od provedení v roce předchozím, povolena tolerance posunutí termínu vyšetření po dobu trvání nouzového stavu plus jeden měsíc."

Zdroj:

https://www.svscr.cz/veterinarni-dozor-v-obdobi-nouzoveho-stavu/

 


Nenechte si ujít aktuální informace ke Koronaviru. Zde se můžete bezplatně přihlásit k odběru Koronavirového zpravodajství Zemědělského svazu ČR.


Váš komentář se ukládá. Prosím počkejte...

CZ EN