Úvodní stránka > Aktuality

Včelaři musí přijmout svůj díl odpovědnosti

20.4.2020

Druhým rokem je v účinnosti ustanovení rostlinolékařského zákona, které ukládá zemědělcům informovat včelaře 48 hodin před aplikaci přípravků na ochranu rostlin, jež mohou být nebezpečné nebo zvlášť nebezpečné včelám.

Z aplikační praxe vyplynulo, že v řadě regionů je tento požadavek z časového i technického hlediska pro zemědělce nesplnitelný, pokud by jej měl plnit jinak než formou elektronické komunikace. Tento stav přetrvává i v tomto roce, ačkoliv došlo novelizací zákona k určitým změnám, neboť zemědělec musí kromě vlastní informace (jež by šla provést i telefonicky) uchovat záznam o ohlášení pro případ kontrol ze strany dozorového orgánu.

Za tímto účelem MZe vyvinulo pro zemědělce elektronický nástroj, jež umožňuje generovat z e-registrů MZe soubor, který obsahuje kontaktní údaje včelařů pro e-komunikaci a zároveň připravuje tabulku pro lokalizaci ploch pro aplikaci přípravků a jejich identifikaci.

„Bohužel, efektivní využití tohoto nástroje a možnost splnění povinnosti hlášení ze strany zemědělců v řadě případů blokuje přístup samotných včelařů, neboť nejsou ochotni si zřídit e-mailový kontakt,“ říká ředitel Zemědělského svazu ČR Jan Ulrich. Tímto krokem však nekomplikují život jen zemědělcům, ale zároveň jednají v rozporu s vyhláškou, která explicitně stanovuje k 1. září příslušného kalendářního roku uvést v rámci hlášení i e-mailový kontakt. „Nedodržení povinnosti včelařů je podle plemenářského zákona posuzováno jako přestupek, a za takový přestupek lze uložit pokutu až do výše milion korun,“ upozornil Jan Ulrich. Jestliže včelaři neposkytnou informace stanovené legislativními mantinely a tím zároveň neumožní efektivní součinnost zemědělcům při plnění jejich povinností, bude jejich počínání pravděpodobně zohledněno i v kontextu správních kontrol dozorového orgánu (ÚKZÚZ) v případě sporných situací, či dokonce úhynu včelstev.

Vzhledem k tomu, že pro zavedení příslušného hlášení včelařům výrazným způsobem lobovala i řada organizací sdružující/zastupující včelaře, je i odpovědností těchto svazů/sdružení, aby komunitu včelařů motivovali k plnění svých zákonných povinností.


Váš komentář se ukládá. Prosím počkejte...

CZ EN