Úvodní stránka > Aktuality

Vyjádření ZS ČR k problematice odpisových skupin

31.8.2020

Z obecného hlediska lze konstatovat, že z pohledu finančního hospodaření zemědělských podniků vstupují odpisy jako přirozený a stabilní interní finanční zdroj pro obnovu, případně i rozšíření dlouhodobého majetku podniků. Zároveň je třeba uvést, že odpisy by měly být kryty inkasem příjmů, tj. prodejem vytvořené produkce.

Pokud jde o rozložení hmotného investičního majetku zemědělských podniků (mimo dojnic a prasnic) se složenou výrobou (RV, ŽV, bioplynová stanice) v pořizovacích cenách v odpisových skupinách, lze konstatovat:

  1. odpisová skupina – 0% (využití v zemědělství nepatrné, např. počítače)
  2. odpisová skupina - 27% (stroje, část technologie)

3.+4. odpisová skupina – 16% (část technologie)

  1. odpisová skupina - 57% (stavby- např. kravíny, sil. žlaby, jímky,

                                           komunikace)

Zvířata základního stáda – samostatná položka v rozvaze v aktivech podniků (dojnice, prasnice – většinou ocenění 1 kusu < 40 tis. Kč), takže podle § 24 účetní odpisy jsou dle zákona o daních z příjmu odpisy daňovými a tudíž nejsou zvířata základního stáda odpisovány dle odpisové skupiny 1, zákona o dani z příjmů.

Z uvedeného plyne, že zkrácení doby odpisování v 1. odpisové skupině nemá pro zemědělské podniky žádný praktický význam. Naopak význam by mělo zkrácení doby odpisování v 2. odpisové skupině a výrazné zkrácení v 5. odpisové skupině.

Shrnutí: U zemědělců převládají investice, které se týkají odpisové skupiny 2 (5 let) do které patří téměř všechny stroje a zařízení v RV a ŽV a dále investice typu zemědělských staveb spadající do odpisové skupiny 5 (30 let). V zemědělské výrobě se stále citelněji potýkáme s nedostatkem pracovních sil a velmi těžko konkurujeme na trhu práce ostatním odvětvím. Jednou z cest jak tento problém řešit je zvýšení produktivity práce v oblasti výroby spojené se zaváděním nejmodernějších technologií nahrazujících lidskou práci. Pro zvýšení dynamiky tohoto procesu a podporu modernizace zemědělských farem by bylo velmi přínosné u strojů a technologií používaných v RV a ŽV zkrátit dobu odepisování na 2 roky a u zemědělských staveb na 15 let. Toto opatření by pomohlo nejenom zemědělství, ale i dodavatelům technologií a domácím stavebním firmám.


Váš komentář se ukládá. Prosím počkejte...

CZ EN