Úvodní stránka > Aktuality

Změny ve vládních programech ekonomické migrace od 1.1.2024

18.1.2024

Vážení členové,

koordinační orgán pro řízení ochrany státních hranic a migraci schválil dne 16. listopadu 2023 řadu změn ve vládních programech ekonomické migrace, jež nabyly účinnosti k 1. lednu 2024. Cílem většiny změn je realizace opatření na další posílení pracovní migrace do ČR, které předložilo Ministerstvo průmyslu a obchodu. Některé další úpravy reflektují změny, které s sebou přinesla novela zákona o pobytu cizinců. Do vládních programů byly rovněž zapracovány návrhy na zlepšení a zefektivnění procesu zařazování.

Dne 18. října 2023 vláda schválila materiál „Návrh na další posílení pracovní migrace do ČR“, který předložilo Ministerstvo průmyslu a obchodu. Cílem materiálu je navýšení objemu pracovní migrace o dalších 20 000 kvalifikovaných pracovníků, čehož bude dosaženo kombinací řady opatření zahrnujících zvýšení kvót pro vysoce kvalifikované pracovníky, navýšení kvóty pro kvalifikované pracovníky z Filipín, znovuobnovení ekonomické migrace z Ukrajiny a obnovení fungování programu pro mimořádná pracovní víza pro pracovníky v zemědělství. V rámci realizace výše uvedených opatření byly doplněny podmínky pro účast občanů Ukrajiny ve vládních programech ekonomické migrace.  

Do Programu kvalifikovaný zaměstnanec bude moci být zařazen, pokud splní jednu z následujících podmínek:

  • je držitelem dočasné ochrany nebo mezinárodní ochrany v jiném členském státu EU nebo žadatelem o tuto ochranu, nebo
  • pobývá na území Ukrajiny a je podle platných ukrajinských předpisů oprávněn vycestovat z ukrajinského území, nebo
  • pobývá v jiném státě na základě dlouhodobého víza nebo povolení k dlouhodobému pobytu po dobu kratší než 2 roky.

Programy budou uzavřeny pro ty občany Ukrajiny, kteří mají nebo měli dočasnou ochranu udělenou ČR (nebo dlouhodobé vízum za účelem strpění pobytu udělené ČR v souvislosti s vojenským konfliktem na Ukrajině).

Zaměstnavatel žádající o jejich zařazení je povinen prokázat splnění zmíněných podmínek čestným prohlášením nebo jiným relevantním dokladem. Na vyžádání bude zaměstnavatel povinen doložit příslušné doklady.

Účastníci Programu kvalifikovaný zaměstnanec, kteří jsou občany Ukrajiny nebo držiteli cestovního dokladu vydaného Ukrajinou, a byli do Programu zařazeni Hospodářskou komorou, Svazem průmyslu a dopravy, Konfederací zaměstnavatelských a podnikatelských svazů, Asociací malých a středních podniků a živnostníků nebo Agenturou pro podporu podnikání a investic CzechInvest, mohou podávat individuální žádosti pouze na generálním konzulátě ve Lvově. Hromadné žádosti jsou nabírány na zastupitelském úřadu v Kyjevě a generálním konzulátě ve Lvově. Individuální žádosti podávané účastníky, kteří do něj byli zařazeni Agrární komorou, Potravinářskou komorou, Zemědělským svazem, Lesnicko-dřevařskou komorou nebo Asociací soukromého zemědělství, mohou být podány na zastupitelském úřadu v Kyjevě nebo na generálním konzulátě ve Lvově.

Detailnější informace k nabírání žádostí na Ukrajině od ledna 2024 najdete v příloze této zprávy.

Do programů ekonomické migrace byly dále zapracovány změny, které s sebou přinesla novelizace zákona o pobytu cizinců účinná od 1. července 2023. Zletilé nezaopatřené děti zařazované do programů pro vysoce kvalifikované zaměstnance jako nejbližší rodinní příslušníci již nemohou získat dlouhodobého vízum za rodinným účelem nebo povolení k pobytu za účelem společného soužití rodiny. Budou-li však nezaopatřené kvůli soustavné přípravě na budoucí povolání na území ČR, bude jim nově umožněno žádat společně s rodiči o následující typy pobytových oprávnění: vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem studia nebo za účelem ostatní/povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia. Přičemž „ostatním“ účelem pobytu se rozumí vzdělávací aktivita, která má povahu soustavné přípravy na budoucí povolání, ale nesplňuje definici studia podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR, např. středoškolské studium nebo studium neakreditovaného vysokoškolského programu.

Další úprava se týká ohlašování pobytu na pracovišti odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra. Cizinec, který podal žádost o vydání povolení k dlouhodobému pobytu je povinen za účelem vydání průkazu o povolení k pobytu se do 30 dnů ode dne vstupu na území ČR osobně dostavit ke zpracování údajů nezbytných pro vydání průkazu o povolení k pobytu. V případě žádostí o dlouhodobá víza platí lhůta do 3 pracovních dnů. 

Účastníkům vládních programů, jejichž domovské státy vydávají doklad o bezúhonnosti (doklad obdobný výpisu z rejstříku trestů) v anglickém jazyce (nebo více jazycích, z nichž jeden je angličtinou), bude nově umožněno předkládat tento doklad k žádostem o pobytová oprávnění bez úředního překladu do češtiny, tedy jen v původním anglickém znění. Podmínkou je, že přímo originál dokladu je vydán v angličtině (nelze použít překlad z jiného jazyka originálu do angličtiny) a že doklad o bezúhonnosti neobsahuje žádný záznam týkající se trestné činnosti. Podmínka ověření dokladu apostilou nebo cestou superlegalizace zůstává zachována.

Do znění Programu kvalifikovaný zaměstnanec byla doplněna povinnost absolvovat předodjezdovou informační přípravu, která se aktuálně týká občanů Mongolska.

Níže najdete informace k novému nastavení kvót pro zaměstnanecké karty pro jednotlivé země zařazené do Programu kvalifikovaný zaměstnanec, které platí od 1. ledna 2024:

Arménie – 550 pracovníků;

Bělorusko – 1 900 pracovníků (příjem žádostí o zařazení do programu pozastaven);

Filipíny – 5 300 pracovníků (od 1. května 10 300);

Gruzie – 600 pracovníků;

Indie – 600 pracovníků;

Kazachstán – 500 pracovníků;

Moldavsko – 1 500 pracovníků;

Mongolsko – 3 170 pracovníků;

Severní Makedonie – 400 pracovníků.

Srbsko a Černá Hora – 1 900 pracovníků;

Ukrajina – 12 100 pracovníků (Kyjev 1 100 + Lvov 11 000).

Kvóty jsou rovnoměrně rozděleny do 12-ti měsíců. Zastupitelské úřady ČR nejsou oprávněny přijmout více žádostí, než jak je stanoveno nařízením vlády.

Aktuální stav kapacity – lze ověřit zde.

Vaše dotazy k problematice ekonomické migrace rádi zodpovíme na emailové adrese simova@zscr.cz

Přílohy
program-kvalifikovany-zamestnanec-od-1-1-2024.pdf
informace-k-ukrajine.pdf
faq-program-pkz.pdf
postup-krok-za-krokem-pkz.pdf


Váš komentář se ukládá. Prosím počkejte...

CZ EN