Úvodní stránka > Aktuality

Zprávy o výsledcích sledování a vyhodnocování cizorodých látek v ČR a EU

21.9.2018

Na MZe mj. působí odbor bezpečnosti potravin. Tento odbor vydal zprávu za rok 2017. Vyplývá z ní, že vloni bylo Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí analyzováno v rámci monitoringu cizorodých látek 1 997 vzorků. U 12 vzorků bylo zjištěno překročení maximálního limitu, což představuje z počtu odebraných vzorků 0,6 % nevyhovujících. Oproti r. 2016 se počet vzorků s nadlimitním nálezem snížil o třetinu. Vloni bylo Státní veterinární správou provedeno 74 190 vyšetření. Zastoupení nevyhovujících nálezů bylo 0,11 %. V r. 2017 např. nebyly zjištěny žádné nové chovy skotu a prasat s kontaminací zvířat polychlorovanými bifenyly (PCB). Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským bylo vyhodnoceno 814 vzorků krmiv, nevyhovujících bylo 25 vzorků (3,1 % hodnocených krmiv). Více zde: http://eagri.cz/public/web/mze/potraviny/bezpecnost-potravin/zprava-o-vysledcich-sledovani-a-1-1.html

Odbor bezpečnosti potravin Ministerstva zemědělství rovněž vydal Zprávu o činnosti RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed - Systém rychlého varování pro potraviny a krmiva). Tímto systémem se v rámci celé EU sdílejí informace o rizicích spojených s konzumací potravin a krmiv. Další informace o tom jsou zde: http://www.bezpecnostpotravin.cz/zprava-o-cinosti-systemu-rasff-v-cr-za-rok-2017.aspx

 


Váš komentář se ukládá. Prosím počkejte...

CZ EN