Úvodní stránka > Kalendář

P O Z V Á N KA na VALNOU HROMADU ZS ÚO Louny a Žatec, která se bude konat ve středu dne 29. června 2022

Program jednání:

1. Zahájení, ověření usnášeníschopnosti a schválení programu valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele a ověřovatele zápisu) a schválení jednacího a volebního řádu
3. Zpráva představenstva – zhodnocení činnosti za uplynulé období a návrh plánu práce na rok 2022
4. Zpráva o hospodaření v roce 2021 a návrh rozpočtu na rok 2022
5. Zpráva kontrolora o kontrolní činnosti za uplynulé období
6. Volba představenstva a kontrolora
7. Návrh ocenění významných osobností v rámci konání Celostátní konference ZS ČR
8. Diskuze
9. Usnesení
10. Závěr

Přílohy
zs-cr-uo-louny-zatec-vh-29-6-2022.doc

CZ EN