Úvodní stránka > Aktuality

Analýza: Důsledky a dopady novelizace právní úpravy dovolené

3.7.2019

Právní úprava dovolené představuje důležitou oblast pracovního práva, která reprezentuje jeho ochrannou funkci. Prostřednictvím dovolené je zaměstnancům garantován při odpracování určitého rozsahu pracovní doby placený čas na odpočinek a regeneraci sil. Je zde tedy i přímá souvislost dovolené s bezpečností a ochranou zdraví při práci. Právo na dovolenou patří k základním sociálním právům zaměstnanců. Dovolená, vznik práva na ni a pravidla pro její čerpání tvoří v širším smyslu součást pracovních podmínek všech zaměstnanců.

Se zřetelem k obvyklým potřebám lidského organismu, hledisku bezpečnosti práce, jakož i zájmu na sladění pracovního a soukromého (rodinného) života zaměstnanců, musí být časové úseky, kdy zaměstnanci vykonávají práci, pravidelně střídány dobami odpočinku, jimiž jsou zejména nepřetržitý odpočinek mezi směnami a nepřetržitý odpočinek v týdnu. Právo na dovolenou má zaměstnancům nad rámec těchto z jejich pohledu relativně krátkých dob odpočinku sloužících k bezprostřednímu obnovení pracovních sil zajistit možnost vypustit své pracovní povinnosti a odpočívat po delší, v řádu několika týdnů trvající dobu, a díky tomu zotavit své psychické i fyzické síly. Právě proto byl institut dovolené v právní úpravě ještě donedávna označován jako „dovolená na zotavenou“.

Stejně jako řada dalších oblastí a institutů pracovního práva má i právní úprava dovolené svůj základ v oblasti mezinárodního práva. Představuje jej vedle čl. 2 Evropské sociální charty zejména Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 132 o placené dovolené (dále jen „úmluva o dovolené“), která je pro Českou republika závazná[1]. Tato úmluva zaručuje každému zaměstnanci právo dovolenou v délce minimálně třech pracovních týdnů v roce (čl. 3 bod 3.), přičemž za dobu dovolené musí zaměstnanci příslušet jeho normální nebo průměrná mzda (čl. 7 bod 1.). Ve svých dalších článcích stanoví úmluva o placené dovolené ještě pravidla týkající se zejména vzniku práva na dovolenou a čerpání dovolené.

Na dovolenou pamatuje i právo EU, a sice v čl. 7 směrnice o pracovní době[2], podle něhož musí členské státy zajistit, aby měl každý zaměstnanec právo na placenou dovolenou v trvání nejméně čtyř týdnů v kalendářním roce. Česká právní úprava byla do souladu s tímto požadavkem práva Evropské unie uvedena ještě před vstupem České republiky do Evropské unie, konkrétně od 1. ledna 2001, kdy byl novelou tehdy platného zákoníku práce rozšířen základní rozsah dovolené z dosavadních třech týdnů v kalendářním roce na čtyři týdny.

První ucelená právní úprava institutu dovolené, která byla v našich podmínkách upravena zákonem č. 154/1934 Sb., o pracovním poměru soukromých úředníků, obchodních pomocníků a jiných zaměstnanců v podobném postavení. Poté následovaly další právní předpisy, zejména zákon č. 81/1959, o placené dovolené na zotavenou, a zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Právní úprava dovolené obsažená v zákoníku práce z roku 1965 byla do velké míry převzata i do nového zákoníku práce (zákon č. 262/2006 Sb. účinný od 1.1.2007) při rekodifikaci v roce 2006.

V současné době je připravována novela zákoníku práce[3], která navrhuje po dlouhé době zcela zásadní změnu koncepce dovolené, která by měla napomoci odstranit některé letité problémy, na které praxe naráží. Ačkoli návrh nové právní úpravy vychází ze zásad té stávající, přináší i řadu změn. Navrhovaná účinnost nové právní úpravy dovolené je od 1.1.2021.

Cílem této analýzy je přispět k porozumění budoucí nové právní úpravě dovolené prostřednictvím jejího porovnání s platným zněním zákoníku práce a zaměření se na stávající problémy v oblasti dovolené a zhodnocení jejich případného řešení prostřednictvím navržených změn v právní úpravě.

 

[1] Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 229/1998 Sb., o sjednání Úmluvy o placené dovolené (revidované).

[2] Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/88/ES ze dne 4. listopadu 2003 o některých aspektech úpravy pracovní doby

[3] Sněmovní tisk č. 689 přístupný na https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=689&CT1=0

Přílohy
analyza-ospzv-aso-cr-2019-final.pdf


Váš komentář se ukládá. Prosím počkejte...

CZ EN