Úvodní stránka > Aktuality

Analýza: Kurzarbeit a další útlumová opatření – jak může zaměstnavatel v zemědělství čelit hospodářským problémům

31.8.2021

Období poznamenané pandemií infekčního onemocnění označovaného jako COVID-19 výrazným způsobem ovlivnilo hospodářství ČR. I zaměstnavatelé, na které přímo nedopadla krizová opatření a nebyli tedy nuceni zcela nebo zčásti přerušit svou činnost, v mnoha případech zaznamenali nepříznivé ekonomické dopady této situace. Další nepříznivé efekty přicházejí s delším časovým odstupem, v souvislosti s narušením odběratelsko-dodavatelských vztahů, chybějících vstupů či důsledků nepředvídatelných výkyvů na trhu práce.

Všichni zaměstnavatelé museli na důsledky pandemické krize určitým způsobem reagovat. Někteří v podobě uplatňování nástrojů minimalizace fyzické přítomnosti zaměstnanců na pracovišti, jiní byli nuceni k přijímání opatření útlumového či úsporného charakteru.

Mezi základní povinnosti zaměstnavatele v pracovním poměru patří povinnost přidělit zaměstnancům práci v rozsahu stanovené týdenní pracovní doby, případně sjednané kratší pracovní doby. Jestliže zaměstnavatel tuto svou povinnost nesplní za okolností, kdy sám zaměstnanec je připraven k výkonu práce, uplatní se některá ze zákonem upravených překážek v práci na straně zaměstnavatele. V době, kdy zaměstnanec nevykonává práci, mu nevzniká právo na mzdu. V souvislosti s překážkou v práci na straně zaměstnavatele mu ovšem vždy vzniká právo na náhradu mzdy, a to ve výši lišící se podle jednotlivých typů překážky.

Nastalé okolnosti způsobily, že k uplatnění překážek v práci na straně zaměstnavatele docházelo v širokém rozsahu a po poměrně dlouhou dobu. Vzhledem k tomu, že by nebylo v ekonomických silách zaměstnavatelů poskytovat zaměstnancům v delším časovém horizontu náhradu mzdy v době, kdy nevykonávají práci, reálně hrozilo propouštění a růst nezaměstnanosti. Z tohoto důvodu byl za účelem kompenzace náhrad mezd, které zaměstnavatelé svým zaměstnancům vyplatili, přijat nejdříve cílený program ochrany zaměstnanosti označený jako Antivirus, který byl po více než roce svého fungování ukončen a fakticky nahrazen úpravou příspěvku v době částečné práce.

Cílem předkládané analýzy je poskytnout zaměstnavatelům podnikajícím v zemědělství přehled možností, které jim právní úprava nabízí pro případ nutnosti utlumit svou činnost nebo snižovat náklady. V prvé řadě z hlediska vztahů mezi zaměstnavateli a zaměstnanci bude popsáno, jaká opatření mají zaměstnavatelé k dispozici a jaké jsou důsledky a možnosti při jejich uplatnění. V návaznosti na to budou popsány i nástroje, které mohou zaměstnavatelé využít za účelem kompenzace nákladů spojených s uplatněním překážky v práci na jejich straně. Dále by analýza měla zaměstnavatelům zejména poskytnout návod, jak se připravit na případnou nutnost využití úpravy příspěvku v době částečné práce, který má v budoucnu plnit úlohu základního kompenzačního nástroje.

Analýza bude strukturována do následujících, celkem šesti částí zaměřených na:
- Přehled útlumových a úsporných opatření.
- Překážky v práci na straně zaměstnavatele.
- Nástroje pro kompenzaci vyplacených náhrad mezd.
- Výkon práce mimo pracoviště zaměstnavatele.
- Organizační změny a propouštění.
- Úsporná opatření v oblasti odměňování.

Přílohy
analyza-zs-cr-2021-final.pdf


Váš komentář se ukládá. Prosím počkejte...

CZ EN