Úvodní stránka > Aktuality

Analýza: Směrnice EU 2019/1158 o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob a její dopady do právní úpravy v ČR

30.8.2021

Otázka skloubení výchovy dětí či péče o blízké osoby a rozvoje profesní kariéry je dlouhodobým palčivým problémem současné doby, který je řešen na různých úrovních - mezinárodní, evropské i národních. Tento problém, který je jednou z hlavních příčin nerovného postavení žen a mužů na trhu páce, se ještě výrazněji prohloubil v souvislosti s aktuální situací kolem celosvětové pandemie onemocnění Covid-19. Rovnováha mezi pracovním a osobním životem člověka (anglicky „Work life balance“) je navíc klíčem ke snížení stresu a větší spokojenosti nejen v práci.
Rovnost žen a mužů je základní zásadou Unie. Podle čl. 3 odst. 3 druhého pododstavce Smlouvy o Evropské unii má Unie podporovat rovnost žen a mužů. Podobně článek 23 Listiny základních práv Evropské unie vyžaduje zajištění rovnosti žen a mužů ve všech oblastech včetně zaměstnání, práce a odměny za práci. Problematika genderové rovnosti je proto jedním z důležitých témat Evropské unie a i když bylo na tomto poli v posledních desetiletích dosaženo
významného pokroku, stále přetrvávají rozdíly v postavení žen a mužů. Na trhu práce jsou ženy ještě pořád více zastoupeny v hůře placených odvětvích a naopak nedostatek jich je ve vedoucích pozicích. Součástí problematiky rovného zacházení se ženami a muži je v rámci unijního práva a politiky i slaďování pracovního a rodinného života, které je jedním z nejvhodnějších nástrojů, jak genderové rovnosti dosáhnout, nebo se k ní aspoň přiblížit.
Správná strategie rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem usnadňuje sladění pracovního života s osobními potřebami zaměstnanců.
V roce 2008 navrhla Komise revizi směrnice o mateřské dovolené, která by zahrnovala delší dobu dovolené a více práv pro matky, avšak legislativní proces uvázl na mrtvém bodě a návrh byl proto v roce 2015 stažen. Následně se Komise rozhodla zaujmout širší přístup k řešení nedostatečného zastoupení žen na trhu práce.

V roce 2017 Evropský parlament, Rada a Komise vyhlásili tzv. Evropský pilíř sociálních práv, který stanoví 20 klíčových zásad a práv na podporu spravedlivých a dobře fungujících trhů práce a zároveň stanoví i konkrétní opatření, která mají proměnit tyto zásady v realitu. Jedním z výstupů Evropského pilíře sociálních práv je i Iniciativa na podporu rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem pracujících rodičů a pečujících osob (dále rovněž jako „Iniciativa“), která se zabývá problémy, s nimiž se potýkají pracující rodiče a pečovatelé. Tato Iniciativa zohledňuje vývoj ve společnosti v posledním desetiletí s cílem umožnit rodičům a osobám s pečovatelskými povinnostmi lépe sladit jejich pracovní a rodinný život a podpořit lepší rozdělení pečovatelských povinností mezi ženy a muže. Iniciativa stanoví komplexní balíček vzájemně se doplňujících právních a politických opatření, která se vzájemně posilují.
V rámci právních opatření je cílem iniciativy modernizovat stávající právní rámec EU v oblasti dovolených z rodinných důvodů a pružných pracovních úvazků. V návaznosti na to Komice dne 26.4.2017 předložila návrh nové směrnice o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob, který zahrnoval zejména:
• zavedení otcovské dovolené. Otcové či rovnocenní druzí rodiče budou moci čerpat otcovskou dovolenou v délce nejméně 10 pracovních dnů v době kolem narození dítěte, která bude kompenzována alespoň na úrovni nemocenské.
• posílení stávajícího práva na 4 měsíce rodičovské dovolené tím, že 2 z těchto 4 měsíců budou nepřenosné z jednoho rodiče na druhého a budou kompenzovány ve výši, kterou stanoví členské státy. Rodiče budou mít rovněž právo požádat o čerpání dovolené flexibilním způsobem (např. na částečný úvazek nebo po částech).
• zavedení pečovatelské dovolené pro zaměstnance poskytující osobní péči nebo podporu příbuznému nebo osobě žijící ve stejné domácnosti. Pracující pečovatelé budou moci čerpat 5 dní ročně.
• Rozšíření stávajícího práva požádat o pružné pracovní uspořádání (kratší pracovní doba, pružná pracovní doba a flexibilita místa výkonu práce) na všechny pracující rodiče dětí do nejméně 8 let a všechny pečující osoby.


Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1158 o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob a o zrušení směrnice Rady 2010/18/EU byla vyhlášena 20. června 2019 a vstoupila v platnost v červenci 2019.
Členské státy mají povinnost implementovat směrnici do 2. srpna 2022 (s výjimkou čl. 8 odst. 3, který má být implementován do 2. srpna 2024).
V ČR není v oblasti slaďování pracovního a rodinného života v porovnání s ostatními členskými státy EU příliš příznivá situace. Jako hlavní důvody tohoto stavu jsou uváděny malé množství nabízených částečných pracovních úvazků, nízká flexibilita v pracovněprávních vztazích a nedostatečný přístup k zařízením péče o děti do 3 let. Na přetrvávající nerovnosti mezi muži a ženami je Česká republika dlouhodobě upozorňována mezinárodními organizacemi, Evropskou unií, nestátními neziskovými organizacemi i akademickou sférou.
Při vědomí výše uvedeného přijala vláda ČR v únoru 2021 Strategii rovnosti žen a mužů na léta 2021 – 2030 (Strategie 21+), která usiluje o odstranění přetrvávajících nerovností žen a mužů a navazuje na dosavadní politiku v této oblasti. Potřeba přijetí Strategie 2021+ je dána také okolnostmi souvisejícími s čerpáním finančních prostředků z evropských fondů v rámci příštího dotačního období, neboť existence „vnitrostátního strategického rámce pro rovnost žen a mužů“ je jednou ze základních podmínek (tzv. enabling conditions) pro čerpání dotací z fondů EU.

Přílohy
analyza-ospzv-aso-cr-2021.pdf


Váš komentář se ukládá. Prosím počkejte...

CZ EN