Úvodní stránka > Aktuality

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY K PROGRAMU KVALIFIKOVANÝ ZAMĚSTNANEC

26.1.2021
 1. V čem přesně spočívá zefektivnění celého procesu vyřízení žádosti o zaměstnaneckou kartu?

V rámci Programu kvalifikovaný zaměstnanec (dále jen „Program“) je konkrétnímu uchazeči o pracovní pozici garantováno přidělení konkrétního termínu pro podání žádosti o zaměstnaneckou kartu na příslušném zastupitelském úřadu ČR, případně ve vízovém centru (Lvov). Díky tomu jsou nastaveny objektivní a nestranné podmínky pro podání žádosti o zaměstnaneckou kartu. Žadatel obdrží závazný termín, ve kterém se má dostavit k podání jeho žádosti, a má tak možnost si vše potřebné předem nachystat, což šetří čas a umožňuje efektivně a rychle jeho žádost postoupit Ministerstvu vnitra k vyřízení.

 

 1. Co je cílem Programu?

Smyslem Programu je zefektivnit proces přijímání žádosti o zaměstnanecké karty pro státní občany vybraných třetích států, kteří budou na území ČR vykonávat kvalifikovanou práci na pracovních pozicích, které jsou dle platného znění aktualizované Klasifikace zaměstnání CZ-ISCO zařazeny do hlavních tříd 4 – 8.

Program se vztahuje na občany Běloruska, Černé Hory, Filipín, Indie, Kazachstánu, Moldavska, Mongolska, Srbska a Ukrajiny nebo na držitele cestovního pasu vydaného některým z těchto států.

 

 1. Jaké jsou lhůty Programu?

 

 • Lze předpokládat, že posouzení žádosti o zařazení do Programu příslušný garant učiní do cca 5 – 10 dnů, a to v závislosti na kompletnosti a správnosti podané žádosti.
 • Příslušný zastupitelský úřad ČR osloví zařazeného zaměstnavatele (kontaktní osoby) a přidělí jeho uchazeči termín pro podání žádosti o zaměstnaneckou kartu ve lhůtě zpravidla 7 - 14 dnů od zařazení do Programu (v závislosti od aktuálního vytížení daného zastupitelského úřadu. Upozorňujeme však, že se jedná o obvyklý termín, může nastat situace, kdy daný termín bude kratší či delší). Zaměstnavatel poté informuje budoucího zaměstnance.
 • Termín podání žádosti o zaměstnaneckou kartu bude určen ve lhůtě zpravidla 15-60 dnů od oslovení zaměstnavatele (kontaktní osobu nebo stanoveného koordinátora), v závislosti na rychlosti čerpání kapacity Programu.
 • V případě žádostí uchazečů z Ukrajiny je potřeba počítat s delší lhůtou, která se průběžně mění a odvíjí se od aktuálního počtu žádostí podaných na vízovém centru ve Lvově. Žadatelé z Ukrajiny jsou na rozdíl od ostatních států řazeni do nekonečné fronty podle data doručení žádosti do datové schránky Ministerstva zahraničních věcí. Jejich pořadí nelze měnit.

 

Lhůta pro vyřízení žádosti o zaměstnaneckou kartu činí 60 dnů, ve zvlášť složitých případech 90 dnů.

 

 1. Jaká jsou kritéria, která je potřeba splnit k přihlášení se do Programu?

Program je určen pouze zaměstnavatelům, kteří podnikají v oblasti výroby, poskytování služeb nebo působí ve veřejném sektoru, v zemědělské výrobě nebo v lesnictví a dřevozpracujícím průmyslu nebo jsou výrobcem potravin nebo registrovaným výrobcem hotových krmiv pro zvířata poskytující potraviny.

O zařazení do Programu může požádat zaměstnavatel, který podniká na území ČR minimálně dva roky a je daňovým rezidentem v ČR dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, je v ČR registrován jako plátce zdravotního a sociálního pojištění, má vůči státu vyrovnané všechny závazky, zaměstnává aktuálně alespoň 6 osob a splňuje další stanovené podmínky v souladu nařízením vlády, kterým se stanoví maximální počet žádostí o vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem podnikání, žádostí o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování a žádostí o zaměstnaneckou kartu, které lze v daném roce podat na zastupitelském úřadu. 

Se zahraničním zaměstnancem musí být uzavřen pracovní poměr na stanovenou týdenní pracovní dobu (plný úvazek) a na dobu alespoň 1 roku. Mzda nebo plat, který bude tento zaměstnanec pobírat po celou dobu trvání pracovního poměru, musí být v minimální výši 1,2 násobku zaručené mzdy odpovídající příslušné skupině prací dle příslušného nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Mzdové kritérium bude kontrolováno při zařazení volného pracovního místa do centrální evidence volných pracovních míst.

Zdůrazňujeme, že do Programu nelze zařadit zaměstnavatele, který vykonává zprostředkování zaměstnání podle § 14 odst. 1 písm. b), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, s výjimkou činností uvedených v § 43a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.  V případech hodných zvláštního zřetele, které posoudí gestor a spolugestoři, lze učinit výjimku a zaměstnavatele do Programu zařadit. Mezi takové důvody patří zejména skutečnost, že zaměstnavatel chce prostřednictvím Programu získávat zahraniční pracovníky výlučně do kmenového stavu a že dočasné přidělování zaměstnanců k uživateli je pouze vedlejší činností tohoto zaměstnavatele, což zaměstnavatel doloží přehledem své zprostředkovatelské činnosti za uplynulé 2 roky.

Stejně tak nebude zařazen zaměstnavatel v případě, jestliže garant nebo některý z participujících ústředních orgánů státní správy má důvodné pochybnosti, zda ve vztahu k nahlášenému uchazeči nepůjde o dočasné přidělení či zastřené zprostředkování zaměstnání. Pracovní pozice, na které má být uchazeč nahlášený zaměstnavatelem do Programu zaměstnán, musí korespondovat s předmětem činnosti zaměstnavatele.

 

 1. V Programu se píše, že do Programu může být zařazen zaměstnavatel zaměstnávající alespoň 6 zaměstnanců ke dni podání žádosti. Jak tomu mám rozumět?

Jedná se o počet zaměstnanců, které zaměstnavatel zaměstnává ke dni podání žádosti a ze kterých odvádí odvody na sociálním a zdravotním pojištění, a to bez ohledu na jejich smluvní poměr. Tzn. může se jednat i o zaměstnance pracující na základě dohod o provedení práce a o pracovní činnosti.  Zaměstnanci činní na základě dohody o provedení práce jsou účastni pojištění, jestliže splňují podmínku uvedenou v § 6 odst. 1 písm. a) zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů a byl jim zúčtován započitatelný příjem v částce vyšší než 10000 Kč. Zaměstnanci činní na základě dohody o pracovní činnosti jsou účastni pojištění, jestliže sjednaná částka započitatelného příjmu z tohoto zaměstnání za kalendářní měsíc činí aspoň částku rozhodnou pro účast na pojištění (dále jen "rozhodný příjem"). Rozhodný příjem činí 2 500 Kč, viz § 6 odst. 2 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

 

 1. Je možné do Programu zařadit fyzickou osobu, na kterou se nevztahuje povinnost vkládat do sbírky listin své účetní závěrky?

Ano, možné to je, ale podmínkou je, že zaměstnává 6 zaměstnanců ke dni podání žádosti a splňuje ostatní podmínky a kritéria Programu.

 

 1. Mohu se odvolat proti zamítnutí žádosti o zařazení do Programu?

Ne, zařazení do Programu je plně v kompetenci garantů a není na něj právní nárok. Rozhodnutí garantů nepodléhá žádnému přezkumu.

 

 1. Je v rámci Programu stanovaná minimální výše mzdy (mzdové kritérium), kterou musí zaměstnavatel svému budoucímu zaměstnanci garantovat?

Ano, zaměstnanec musí po celou dobu trvání pracovního poměru pobírat mzdu nebo plat v minimální výši 1,2 násobku zaručené mzdy odpovídající příslušné skupině prací dle nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů.  

V souvislosti s problematikou odměňování zaměstnanců je nutné upozornit na zásadu rovnosti v odměňování. Podle ustanovení § 110 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, za stejnou práci nebo za práci stejné hodnoty přísluší všem zaměstnancům u zaměstnavatele stejná mzda. Stejnou prací nebo prací stejné hodnoty se přitom rozumí práce stejné nebo srovnatelné složitosti, odpovědnosti a namáhavosti, která je konaná ve stejných nebo srovnatelných pracovních podmínkách, při stejné nebo srovnatelné pracovní výkonnosti a výsledcích práce.

 

 1. Co je to mzdové kritérium?

Jedná se o opatření pro nově příchozí cizince, kteří přichází v rámci Programu. Neplatí pro ty, kteří na českém trhu práce již jsou[1]. Výdělek na tomto pracovním místě musí odpovídat nejméně 1,2násobku zaručené mzdy odpovídající příslušné skupině prací podle nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Mzdové kritérium má u nově příchozích za cíl především působit jako prostředek proti sociálnímu dumpingu a jako preventivní nástroj proti pracovnímu vykořisťování. Program kvalifikovaný zaměstnanec je pouze jedním z náborů zahraničních zaměstnanců, který umožňuje využít zrychlenou proceduru programu.

 

 1. Jak se přihlásit do Programu?

Žádosti o zařazení do Programu přijímají a vyhodnocují podnikatelské reprezentace a Agentura pro podporu podnikání a investic (CzechInvest), kteří v rámci tohoto Programu vystupují jako garanti.

Níže uvádíme přehled garantů zapojených do Programu:

 • Hospodářská komora ČR + krajské pobočky (KHK)
 • Svaz průmyslu a dopravy ČR
 • Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR
 • Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR
 • Agrární komora ČR
 • Potravinářská komora ČR
 • Zemědělský svaz ČR
 • Lesnicko-dřevařská komora ČR
 • Asociace soukromého zemědělství ČR
 • Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

 

Zaměstnavatel může podat žádost o zařazení do Programu pouze za podmínky, že žádá o zařazení alespoň 1 konkrétního uchazeče.

 

Pro zařazování uchazečů z Ukrajiny funguje tzv. nekonečná řada. Účastníci Programu, kteří jsou občany Ukrajiny nebo držiteli cestovního dokladu vydaného Ukrajinou, a byli do Programu zařazeni Hospodářskou komorou, Svazem průmyslu a dopravy, Konfederací zaměstnavatelských a podnikatelských svazů, Asociací malých a středních podniků a živnostníků nebo Agenturou pro podporu podnikání a investic CzechInvest, mohou podávat individuální žádosti pouze ve vízovém centru ve Lvově (spadajícím do působnosti generálního konzulátu ve Lvově).  Hromadné žádosti jsou nabírány výhradně na zastupitelském úřadu v Kyjevě.  Individuální žádosti podávané účastníky Programu, kteří do něj byli zařazeni Agrární komorou, Potravinářskou komorou, Zemědělským svazem, Lesnicko-dřevařskou komorou nebo Asociací soukromého zemědělství, mohou být podány na zastupitelském úřadu v Kyjevě nebo ve vízovém centru ve Lvově.

Zařazování uchazečů z ostatních zemí, na které se vztahuje tento Program, vždy probíhá jen do vyčerpání aktuální měsíční/dvouměsíční kvóty. Ministerstvo zahraničních věcí je o zařazení informováno pomocí přihlašovacího systému Ministerstva průmyslu a obchodu založeného na přidělování jedinečných kódů pro stanovený počet uchazečů v konkrétním časovém období. Prosíme zaměstnavatele, aby negenerovali kódy, jedinečný kód je přidělován pouze garantům!!!

Po obdržení jedinečného kódu informuje garant do druhého dne do 12,00 hod. o zařazení Ministerstvo průmyslu a obchodu prostřednictvím emailu. Ministerstvo průmyslu a obchodu poté pošle oznámení ohledně zařazení uchazečů do Programu Ministerstvu zahraničních věcí, které tuto zprávu předá příslušnému zastupitelskému úřadu, který následně informuje zaměstnavatele o termínu pro podání žádosti o zaměstnaneckou kartu.

 

 1. Je nutné, abych se obracel na všechny garanty?

Nikoliv, obracejte se pouze na jednoho. Pokud jste členem některé z podnikatelských reprezentací, doporučujeme, abyste se obrátili přímo na ni.

 

 1. Je nutné být členem některé z uvedených podnikatelských reprezentací?

Ne, nicméně doporučujeme obrátit se na podnikatelskou reprezentaci, které případně členem jste.

 

 1. Je možné podat žádost o zařazení do Programu i v případě, že prozatím nemám vytipovaného konkrétního zaměstnance?

Nikoliv, do Programu zařazujeme pouze zaměstnavatele, kteří již mají vybrány konkrétní zaměstnance, s nimiž hodlají uzavřít pracovní poměr odpovídající podmínkám stanoveným v tomto Programu.

 

 1. Zprostředkovává Ministerstvo průmyslu a obchodu kontakty pro oslovení potenciálních uchazečů o zaměstnanecké karty, kteří by mohli být zařazení do Programu?

Nikoliv, Ministerstvo průmyslu a obchodu těmito kontakty nedisponuje a nezajišťuje je. Je třeba, aby si zaměstnavatel našel vhodného uchazeče pomocí vlastních prostředků.

Ministerstvo průmyslu a obchodu má informace o tom, že např. na Ukrajině působí společnosti, které nabízejí své služby spočívající ve vyhledávání potenciálních zaměstnanců, případně i v pomoci s následnou administrací žádostí o zaměstnanecké karty. Nicméně kontakty na tyto společnosti nedisponuje a ani za jejich činnost neručí.

 

 1. Je nutné zapojit se v případě hledání zaměstnance do státem řízeného Programu nebo je možné spojit se s daným zaměstnancem bez jakékoliv ingerence státu?

Účast zaměstnavatele v Programu není nutná, pokud je pro dotčenou zemi stanovena tzv. zbytková kvóta – tj. existuje kvóta pro zaměstnanecké karty i mimo Program. V takovém případě ovšem zaměstnanec nebude mít zaručenou možnost podání žádosti o zaměstnaneckou kartu na zastupitelském úřadu nebo ve vízovém centru, ale bude se muset k podání žádosti standardní cestou objednat prostřednictvím internetu.

Pokud jde o filipínské občany, filipínská vláda musí každému občanovi, který chce pracovat v zahraničí vydat povolení k vycestování za účelem zaměstnání v zahraničí. V opačném případě se jedná z pohledu filipínského práva o nelegální zaměstnávání. Klíčovou agenturou vykonávající dohled nad náborem filipínských občanů do zahraničí je „Filipínský úřad pro zahraniční zaměstnávání“ (Philippine Overseas Employment Administration – POEA).

Pokud jde o občany z ostatních vybraných třetích států, na které se vztahuje tento Program, je možné spojit se s potencionálním zaměstnancem přímo, tj. bez státní ingerence.

 

 1. Je možné podat žádost o zařazení do Programu i tehdy pokud jsme příslušné místo nevyvěsili na úřadě práce?

Nikoliv, volné pracovní místo musí být uveřejněno na portále Úřadu práce vždy, tak aby mohl proběhnout tzv. test trhu práce, teprve po jeho ukončení je možné zařadit zaměstnavatele do Programu.

 

 1. Jak zařadit volné pracovní místo do centrální evidence míst určených pro zaměstnanecké karty?

Pokud má zaměstnavatel zájem zaměstnat cizince na zaměstnaneckou kartu, je nutné ohlásit krajské pobočce Úřadu práce volné pracovní místo a v hlášence vyslovit souhlas se zařazením nahlášených volných pracovních míst do centrální evidence volných pracovních míst obsaditelných držiteli zaměstnanecké karty, zařazených do Programu kvalifikovaný zaměstnanec.

V hlášence volného pracovního místa je nutné vybrat kolonku „Program kvalifikovaný zaměstnanec“.  Hlášenku volného pracovní místa naleznete na:

https://www.mpsv.cz/web/cz/-/oznameni-volnych-pracovnich-mist-up-cr

V případě, že zaměstnavatel v hlášence volného pracovního místa zaškrtnul kolonku „Program kvalifikovaný zaměstnanec“ bude v kolonce „hrubá měsíční mzda/plat” – v poli „od” uvedena částka ve výši min. 1,2 násobku zaručené mzdy, přičemž horní hranice mzdového rozpětí není limitována.

 

Upozorňujeme, že údaje uvedené v nabídce volných pracovních míst v centrální evidenci se musí shodovat jak s údaji uvedenými v žádosti o zařazení do Programu, tak s údaji uvedenými v pracovní smlouvě nebo smlouvě o budoucí pracovní smlouvě, které tvoří jednu z příloh k žádosti o vydání zaměstnanecké karty.  Tato skutečnost bude předmětem kontroly ze strany Ministerstva vnitra při rozhodování o udělení zaměstnanecké karty. Dále upozorňujeme, že jakákoliv změna u volného pracovního místa, které je již zařazeno do centrální evidence, znamená zrušení původního volného pracovního místa a má za následek, že test trhu práce začne běžet od začátku. Až po jeho ukončení je opět možné na dané volné pracovní místo zaměstnat cizince ze třetí země.

 

Ministerstvo vnitra v zájmu zvyšování efektivity řízení o vydání zaměstnanecké karty připravilo stručný návod, jak se při přípravě pracovní smlouvy nebo smlouvy o budoucí pracovní smlouvě vyhnout možným chybám. Návod je k nalezení na webových stránkách Ministerstva vnitra.

https://www.mvcr.cz/migrace/docDetail.aspx?docid=22167300&doctype=ART

 

Integrovaný portál Ministerstva práce a sociálních věcí na zadávání volných míst: https://www.uradprace.cz/web/cz/zadavani-volnych-mist

 

Hlášenku volného pracovní místa naleznete na:

https://www.mpsv.cz/web/cz/-/oznameni-volnych-pracovnich-mist-up-cr

 

Postup zaměstnavatele při zaměstnávání zaměstnanců ze zahraničí, kteří nemají volný přístup na trh práce ČR, najdete na internetovém Integrovaném portálu Ministerstva práce a sociálních věcí:

https://www.mpsv.cz/web/cz/postup-zamestnavatele

 

Informace pro zaměstnavatele k zaměstnaneckým kartám včetně postupu a podmínek najdete na internetovém Integrovaném portálu Ministerstva práce a sociálních věcí:

https://www.mpsv.cz/web/cz/pro-zamestnavatele

 

 1. Budou zaměstnanci Úřadů práce České republiky (dále jen „ÚP ČR“) kontrolovat výši mzdy v Hlášence volného pracovního místa?

V případě, že zaměstnavatel v nově aktualizované Hlášence volného pracovního místa zaškrtl kolonku Program kvalifikovaný zaměstnanec, budou zaměstnanci ÚP ČR kontrolovat zavedení mzdového kritéria alespoň 1,2násobku zaručené mzdy u nově zařazených cizinců.

 

 1. Jak má firma postupovat v případě, že žádá uchazeče na volné pracovní místo (dále jen „VPM“), které bylo nahlášeno před zavedením mzdového kritéria a mzda uvedená v Hlášence je nižší, než jakou by měla firma cizinci vyplácet.

 ÚP ČR na žádost zaměstnavatele zvýší uvedenou mzdu na alespoň 1,2násobek zaručené mzdy.

Ano, hlášenka VPM bude upravena BEZ nového testu trhu práce.

 

 1. Pokud má firma v Hlášence VPM mzdu v rozmezí např. 20 000 – 35 000 Kč a dle nového nařízení by měla být zaručená mzda (v min. výši 1,2násobku) rovna 23 820 Kč, lze brát toto jako dostatečné, nebo je nutné v Hlášence uvést „od 23 820 Kč“?

Do Hlášenky je nutné opravit minimální výši mzdy 23 820 Kč. Vrchní limit není stanoven.

 

 1. Ke kterému dni se bude vztahovat kontrola mzdového kritéria u VPM – ke dni podání žádosti o nové pracovní místo, žádosti o zařazení do některého z programů ekonomické migrace nebo až ke dni nástupu?

Pokud zaměstnavatel hlásí VPM a zaškrtne kolonku Program kvalifikovaný zaměstnanec, budou zaměstnanci ÚP ČR kontrolovat dodržení mzdového kritéria alespoň 1,2násobku zaručené mzdy.

Následně kontrolu dodržení mzdového kritéria alespoň 1,2násobku zaručené mzdy provádí garanti i zodpovědné resorty v rámci realizace programů ekonomické migrace.

 

 1. Ve společnosti je nastavena základní mzda 19 850 Kč (pro sk. č. 5). Skutečná mzda je ale vyšší díky dalším bonusům, dietám atd. Je nutné navyšovat základní mzdu na 23 820 Kč nebo se do ní můžou započítávat i bonusy a odměny?

Do započitatelné výše mzdy je možné zahrnout takové složky mzdy, které jsou fakultativní (např. osobní příplatek, prémie a odměny). Nelze do ní započítat povinné služky mzdy, které stanoví §112 odst. 3 zákona č. 262/2006 sb., zákoník práce (tzn. mzda za přesčas, příplatek za práci ve svátek, příplatek za noční práci, příplatek za práci ve ztíženém prostředí, příplatek za práci v sobotu a v neděli). V Hlášence musí být v tomto případě uvedeno minimálně 23 820 Kč.

 

 1. Pokud navýšíme mzdy nově příchozím Ukrajincům, je nutné navýšit mzdy i stávajícím zaměstnancům?

Za stejnou práci náleží stejná odměna (ať už mzda, plat nebo odměna z dohody), jak vyplývá z § 110 zákoníku práce. "Stejnou práci" definují tyto následující parametry:

 1. stejná nebo srovnatelná složitost, odpovědnost a namáhavost
 2. stejné nebo srovnatelné pracovní podmínky
 3. stejná nebo srovnatelná pracovní výkonnost a výsledky práce

Pokud jsou tyto parametry shodné u dvou zaměstnanců, musejí mít i stejnou mzdu.

 

 1. Jaká je výše 1,2 zaručené mzdy v jednotlivých skupinách prací?

Skupina prací

Nejnižší úroveň zaručené mzdy

Minimální výše mzdy pro Program kvalifikovaný zaměstnanec

1.

15 200

18 240

2.

16 800

20 160

3.

18 500

22 200

4.

20 500

24 600

5.

22 600

27 120

6.

24 900

29 880

7.

27 500

33 000

8.

30 400

36 480

 

Výše je odvozena od tzv. nejnižší úrovně zaručené mzdy § 3 Nařízení vlády 567/2009 Sb. o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí.

Indikativní převodník ISCO – Skupiny prací dle Nařízení vlády 567/2006 Sb. je přílohou č. 1 tohoto dokumentu. Jedná se o 20 nejčastějších povolání dle statistiky Ministerstva průmyslu a obchodu v projektu Ukrajina. Tento převodník naleznete na https://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/ekonomicka-migrace/program-kvalifikovany-zamestnanec--248247/

 

 1. Je možné sepsat čestné prohlášení dle vlastního uvážení?

Čestná prohlášení je nutné doložit na přiloženém vzoru, který najdete v seznamu povinných příloh nebo na našich webových stránkách https://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/ekonomicka-migrace/program-kvalifikovany-zamestnanec--248247/

 

 1. Musí být podpisy na žádosti a přílohách úředně ověřeny?

Nemusí, nezbytné je uvést zvláště razítko, podpis, kontaktní osobu, kontakt, datum.

 

 1. V případě, že je žádost o zařazení do Programu podána v zastoupení, je nutné doložit prostou či ověřenou plnou moc?

Prostou plnou moc.

 

 1. Je možné podat žádost o zařazení do Programu, pokud máme zájem zaměstnat vysoce kvalifikovaného pracovníka např. na pozici zdravotní sestra nebo systémový analytik?

Nikoliv, tento Program je určen pouze pracovníky, kteří budou vykonávat kvalifikovanou práci na pozicích, které jsou dle platného znění aktualizované Klasifikace zaměstnání CZ-ISCO zařazeny do hlavních tříd 4 – 8. K zaměstnávání vysoce kvalifikovaných zaměstnanců (CZ ISCO 1-3) slouží Program vysoce kvalifikovaný zaměstnanec nebo Program klíčový a vědecký personál.

 

 1. Jak postupovat v případě, že chci požádat o zařazení do Programu pro více než 50 zaměstnanců najednou?

K tomuto účelu slouží institut hromadné žádosti. Postup pro podání hromadné žádosti je vysvětlen níže.  

 

 1. Jak funguje institut hromadné žádosti?

Za hromadnou se považuje žádost, prostřednictvím které zaměstnavatel žádá o zařazení pro 50 a více zaměstnanců najednou.

V hromadné žádosti zaměstnavatel určí koordinátora, který bude v případě zařazení žádosti do Programu kontaktován příslušným zastupitelským úřadem ČR za účelem informování o termínu pro podání žádostí o vydání zaměstnaneckých karet a zároveň bude zodpovídat za efektivní přípravu náběrů všech žádostí. Koordinátor hromadné žádosti by měl hovořit alespoň anglickým jazykem.

Hromadnou žádost zaměstnavatel doručí se všemi náležitostmi a požadovanými přílohami garantovi.

Vedle standardních příloh doloží zaměstnavatel k hromadné žádosti i čestné prohlášení o projednání svého záměru se zaměstnanci ve smyslu ustanovení § 280 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce a vyjádření starosty či primátora obce, kde budou cizinci po příjezdu do ČR ubytováni. Vyjádření musí obsahovat explicitní souhlas starosty/primátora obce, s tím, že zaměstnanci budou ubytováni na území příslušné obce, počet pracovníků na které se tento souhlas vztahuje (pokud je známa konkrétní adresa místa pobytu těchto zahraničních pracovníků doporučujeme její uvedení). Hromadné žádosti budou kromě garanta schvalovány gestorem a spolugestory. Lhůta pro vyjádření gestora a spolugestorů je 14 dnů od doručení výzvy.   

Hromadné žádosti pro ukrajinské státní občany jsou nabírány výhradně na zastupitelském úřadu v Kyjevě.

 

 1. Po jakou dobu je zařazení do Programu platné?

Zařazení má platnost po dobu 1 roku.

Zaměstnavatel není povinen přikládat povinné přílohy k další žádosti o zařazení do Programu, a to po dobu 1 roku. Do žádosti o zařazení dalšího uchazeče, resp. uchazečů do Programu pak stačí dodat řádně vyplněný formulář žádosti. Údaje o zaměstnavateli je zaměstnavatel povinen uvést znovu pouze v případě, že u nich došlo ke změně od data posledního podání žádosti o zařazení do Programu.

 

 1. Mohu být informován o stavu řízení žádosti o vydání zaměstnanecké karty pro našeho uchazeče?

Informaci ohledně stavu správního řízení na vydání zaměstnanecké nebo modré karty je možné poskytnout zaměstnavateli pouze na základě plné moci, kterou uchazeč doloží při podání žádosti o zaměstnaneckou nebo modrou kartu na příslušném zastupitelském úřadě. Dále je možné nechat se zmocnit i k některým úkonům v rámci správního řízení, kdy jsou pak výzvy určené žadatelům adresovány zmocněncům v ČR, což může významně urychlit proces udělování zaměstnaneckých karet.

 

Stav řízení lze ověřit na internetové stránce https://frs.gov.cz/cs/ioff/application-status, pokud zadáte číslo žádosti přidělené zastupitelským úřadem nebo číslo jednací přidělené Ministerstvem vnitra.

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu není účastníkem správního řízení o vydání pobytového oprávnění. Nemůže proto ani ověřovat stav řízení u Ministerstva vnitra nebo Ministerstva zahraničních věcí.

 

 1. Je možné uchazeči nabídnout nový termín podání žádostí na zastupiteském úřadu, v případě, že se ve stanoveném termínu nedostavil?

Termín stanovený zastupitelským úřadem je závazný a nelze jej měnit. V případě, že se uchazeč ve stanoveném termínu nedostaví, termín propadá a uchazeč, bude z Programu vyřazen.

 

Doporučujeme, aby měli uchazeči připravenou kompletní sadu dokumentů, které je třeba předložit k vyřízení zaměstnanecké karty. Podmínky a náležitosti pro podání žádosti o vydání zaměstnanecké karty najdete na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí nebo Ministerstva vnitra.

https://www.mzv.cz/jnp/cz/informace_pro_cizince/pobytova_opravneni_k_pobytu_nad_90_dnu/zamestnanecka_karta.html

https://www.mvcr.cz/clanek/zamestnanecka-karta.aspx

 

 1. Je možné podat žádost o zaměstnaneckou kartu, i když nesplňuji kritéria Programu?

Ano, i když zaměstnavatel nenaplňuje kritéria Programu, může jeho budoucí zaměstnanec podat žádost o zaměstnaneckou kartu v zemích, kde je nařízením vlády stanovena zbytková kapacita, a to na základě podmínek stanovených Ministerstvem zahraničních věcí pro získání termínu pro podání žádosti o zaměstnaneckou kartu.

 

Informace o přímém podávání žádostí o zaměstnanecké karty naleznete na webových stránkách jednotlivých zastupitelských úřadů::

https://www.mzv.cz/belgrade/cz/viza_a_konzularni_informace/vizove_informace/visapoint/termin_pro_prijem_zadosti_o_dlouhodobe.html

 

V případě, že jste zde nenašli odpověď na Vaši otázku, kontaktujte nás na e-mailové adrese: migraceinfo@mpo.cz. Doporučujeme také průběžně sledovat informace zveřejňované na webové stránce Ministerstva průmyslu a obchodu (https://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/ekonomicka-migrace/).

 

[1] Kromě Ukrajinců, kteří přišli v rámci Režimu Ukrajina po 3. 6. 2019. Na základě bodu I/2 usnesení vlády č. 384 ze dne 3. června 2019 bylo zavedeno mzdové kritérium pro zařazení volného pracovního místa obsaditelného v rámci režimu zvláštního zacházení pro kvalifikované pracovníky z Ukrajiny držitelem zaměstnanecké karty.

Zdroj: MZe

Přílohy
1-0-pkz-faq-2021.docx


Váš komentář se ukládá. Prosím počkejte...

CZ EN